Zvítězit nad závislostí

Zvítězit nad závislostí

Před několika lety jsem narazil na starého přítele, se kterým jsem kdysi brával drogy. On, ale také já a moje žena Susan jsme brali drogy po velkou část naší dospělosti. Začali jsme s nimi okolo roku 1972. Já a Susan jsme s tím přestali v roce 1996; můj přítel Randy však neměl takové štěstí.
Když jsem ho spatřil, zdál se být na pokraji smrti. Po dlouhém objetí jsem se mu podíval do očí, které měl v hlavě hluboce zanořené. Viděl jsem, jak mu tečou slzy. Řekl mi, jak dobře vypadám a jak je hrdý, že jsem čistý a střízlivý. Podíval jsem se mu zpříma do očí a řekl: „Randy, ty nemusíš žít takhle.“ Rozpačitě se podíval zpět na mě, naklonil trochu hlavu a zeptal se: „Nemusím?“ Tohle mu nikdo nikdy neřekl; Randy neznal žádnou jinou cestu. Ale je tu dobrá zpráva – nikdo, včetně tebe, nemusí žít s ničivou závislostí.
Životy některých lidí jsou celoživotním hledáním úlevy od bolesti. Bolest přichází v mnoha podobách (psychická a fyzická) a stejně tak může mít více podob i úleva od bolesti (tedy různé závislosti). Věř tomu nebo ne, závislost je často jen nacvičenou technikou pro zvládání zátěžových situací. Takové techniky zvládání problémů, které lidé používají, aby se protloukli životem, mají dvě formy: jednak je to zneužívání návykových látek, jednak jsou to závislosti týkající se chování. Tyto dvě formy jsou známější pod pojmy látkové a nelátkové závislosti.
Mezi nejčastěji užívané látky patří pervitin, heroin, kokain, alkohol, tabák, kofein a také léky proti bolesti vydávané na předpis. Nelátkové závislosti jsou mnohem rozšířenější a komplexnější. Projevují se mnoha způsoby – od hazardních her přes vztek, sexuální závislosti, žárlivost, pomlouvání, závislosti na médiích, závislosti na jídle až po workoholismus či jakýkoliv jiný typ chování, který člověk může využít k útěku z reality.

Problémy už od začátku

Příčiny závislostí se často dají nalézt už v dětství. Ačkoli sis toho nebyl vědom, tvůj mozek v prvních letech života vyvíjel svoje vlastní struktury a chemické látky, které ti měly umožnit vyrovnat se s životními vzestupy a pády. Pokud se toto vybavení plně nevyvinulo, ať už z jakéhokoliv důvodu (fyzické týrání, slovní napadání, zanedbávání, sexuální zneužívání a tak dále), začal jsi hledat jiné cesty ke zvládání obtížných životních situací.
Možná, že se v jedné takové situaci nacházíš právě teď a nevědomky se snažíš vyrovnat s jizvami a emocionální úzkostí z minulosti. Hledáš úlevu od bolesti v určitém typu chování či v látce, o které víš, že ti neprospívá, ale zároveň je to ta jediná věc, která ti přináší úlevu. V srdci si říkáš, může mě toho někdo zbavit? Je to jediný způsob, jakým se umím vyrovnat se svým životem. Někdy už ani nedokážeš rozpoznat onu prvotní bolest nebo problémy, před kterými utíkáš. Nevíš, proč vlastně to či ono děláš, a to je přesně ten důvod, proč je tak těžké se takové závislosti zbavit.
Jiný typ závislosti vzniká jednoduše živením přirozeného lidského chtíče. Závislosti tohoto druhu tě mohou spoutat stejně silně jako ty ostatní.
V obou případech to vypadá jako beznadějná situace a věř mi, příteli, zažil jsem to. Závislost je návyk, který tě ovládá – ale ty ho neovládáš. Tento návyk ti říká, kdy a kde se k němu vrátíš. A navíc – kdykoliv se rozhodneš pro závislé chování nebo proti němu, ve tvém mozku se utváří nová nervová spojení, která ještě více posilují a automatizují uskutečněnou volbu.

Překonání závislosti

Jak tedy změníme tento mechanismus zvládání problémů? Jak se máme vymanit ze stereotypů, které jsou žádostivými návyky tak hluboko vyryté do našich nervových drah? Jak vůbec můžeme ve svých  myslích vytvořit novou budoucnost? Je za hranicí možností tohoto malého letáčku plně zodpovědět tuto otázku každému jednotlivci. Každý případ je jedinečný a velká část tohoto procesu obnovy vyžaduje individuální pozornost a rady. Některé z nich můžeš najít na konci letáčku. Ale první dva kroky, které jsou společné všem úspěšným cestám k obnově, spočívají v tom, že si uvědomíš, že nemusíš žít se závislostmi, a že najdeš zdroj řešení!
Máme nebeského Otce, který nechce, abychom žili spoutáni našimi závislostmi. Chce, abychom žili svobodné, šťastné a zdravé životy. Chce nás naučit, jak zanechat naši minulost přesně tam, kde je – v minulosti. On sám může být naším novým mechanismem pro zvládání zátěžových situací! Bůh chce pro nás tak moc, že dal svého Syna, a prostřednictvím tohoto daru nám dává veškerou moc potřebnou k úniku ze svazujících řetězů. Zaposlouchej se do Jeho slibu: „Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.“ (1. Korintským 10,13) Svoboda je možná, a je dokonce zaručena! Ježíš může rozbít koloběh závislosti ve tvém životě! On „může dokonale zachránit ty, kteří skrze Něho přistupují k Bohu…“ (Židům 7,25)
Vzalo ti opakované selhání naději? Soustředit se na své nedostatky a prohry zmalomyslňuje, avšak pohlédnout na Boha a důvěřovat v Jeho moc vrací problémy do správné perspektivy. Podívej se na to reálně. Osoba, které jsi ochoten nejvíce věřit, jsi ty sám. Problém je v tom, že my lidé svým chováním znovu a znovu dokazujeme, jak jsme neschopni řídit své vlastní životy. Řečeno bez obalu, důvěřujeme špatné osobě. V Přísloví 3,5 Bible říká: „Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“ Bůh to říká z jistého důvodu. On ví, že naše vlastní rozumnost je chybující. Ví, že jsme citově zranění. Ví, že děláme to nejlepší, co můžeme, ale On také ví, že musíme věřit Jemu a Jeho schopnostem – jinak naše naděje a motivace nevydrží. On má pro nás připravenu novou cestu. Cestu systematického nahrazování špatného chování dobrým chováním, cestu změny nervových spojení v mozku, aby pracovala pro dobro, k našemu prospěchu – a ne k naší škodě.
Ježíš se jednou zeptal slepého muže: „Co chceš, abych ti učinil?“ (Marek 10,51) Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš se ho vlastně ptal, jestli chce být „dán do pořádku“. A dnes má tuto otázku pro tebe, příteli. Nemusíš takto žít. Chceš, aby tě Bůh „dal do pořádku“? Na konci letáčku najdeš odkaz na další materiály, které ti pomohou ve tvém boji. Chceš znovu vstát a jít vstříc svobodě a pokoji? Tuto otázku můžeš zodpovědět pouze ty sám.