facebook script

Zekerheid in een onzekere wereld

Als je een woord zou mogen kiezen om de mindset van deze generatie te beschrijven, wat zou dat dan zijn? Ik zou het woord onzekerheid kiezen. Steeds meer mensen lijken onzeker over de toekomst dan ooit tevoren. Ze zijn niet zeker of een zinloze terroristische aanslag of vijandige natie plotseling een eind aan hun leven zal maken. Ze zijn onzeker of we door een kernoorlog plotseling van de aardbodem worden weggevaagd, of dat mogelijk de opwarming van de aarde ons niet eerst zal vernietigen.

 

Voor miljoenen is dit gevoel van onzekerheid uiterst persoonlijk. Ze zijn onzeker waar hun volgende maaltijd vandaan komt of waar ze vannacht zullen slapen. Mensen zijn onzeker over hun gezondheid, hun huwelijk en hun toekomst. Diep in hun wezen, diep van binnen waar het er op aankomt, voelen ze zich onrustig over wat er vervolgens zou kunnen gebeuren. Ze hebben een gevoel van onbehagen over wat er met deze wereld gebeurt. Ze maken zich ernstig zorgen over de wereld waarin hun kinderen zullen opgroeien en waar het met de maatschappij naartoe gaat.

 

Bij morele principes, die ooit als vanzelfsprekend werden beschouwd, worden vandaag de dag grote vraagtekens gezet. Het morele fundament van de samenleving lijkt af te brokkelen. Heel weinig is zeker. Velen hebben de hoop verloren in een goede en positieve toekomst. Iemand heeft gezegd: "Je kunt dagen zonder eten leven, uren zonder water, minuten zonder lucht, maar geen moment zonder hoop."

 

Wanhopige mensen doen wanhopige dingen

De algemene onrust in onze samenleving, dit gevoel van binnen dat iets niet klopt en weinig zeker lijkt, deze angst voor de toekomst heeft een gevoel van hopeloosheid gecreëerd. Deze hopeloosheid heeft ertoe geleid dat miljoenen mensen ernstige depressies hebben ervaren, wat invloed heeft op 20%  van de wereldbevolking op een bepaald punt in hun leven. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat tegen 2020 depressies wedijveren met hart- en vaatziekten als dé gezondheidskwaal met de hoogste ziektelast van de wereld. Eén persoon sterft iedere 40 seconden door zelfmoord ergens in de wereld, en de wereldwijde zelfmoordcijfers zijn de afgelopen 45 jaar met 60% gestegen.

Antidepressiva zorgen jaarlijks voor ongeveer $.6 miljard aan wereldwijde verkopen. Alleen al in de Verenigde Staten schrijven medische professionals jaarlijks meer dan 270 miljoen recepten uit voor deze medicijnen. Uit wanhoop kiezen veel mensen voor alcohol en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden ongeveer 140 miljoen mensen over de hele wereld aan alcoholgerelateerde stoornissen.

 

Hoop maakt een verschilWanneer we de hoop verliezen, hangen er donkere wanhoopswolken boven onze hoofden. De toekomst lijkt somber en onzeker. Maar hoop leidt ons van wat is naar wat kan zijn. Hoop schildert morgen in felle kleuren. Het verheft onze geest van de modder onder ons naar de hemel boven ons. William Shakespeare schreef: "De ellendigen hebben geen ander medicijn dan alleen hoop." Hoop is niet een vaag verlangen naar een betere toekomst. Hoop is geen ongefundeerde wens zonder echte zekerheid of garantie. De oude geschriften bieden hoop als een sterke, zelfverzekerde verwachting gebaseerd op de onveranderlijke beloften van God. De apostel Paulus schrijft in het Bijbelboek Romeinen, dat "al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden." (Romeinen 15: 4). De beloften van God onthullen hoop voor vandaag, morgen en altijd. Het spreekt van zekerheid in een onzekere wereld. Het geeft hoop aan onze verontruste gedachten en vrede aan onze angstige geest. De Bijbel openbaart dat God een ieder van ons heeft geschapen naar Zijn beeld, en Hij verlangt ernaar dat we vreugdevolle, overvloedige levens leiden (Genesis 1:27; Johannes 10:10). Wij zijn Zijn speciale eigendom. Hij belooft ons nooit te verlaten of  in de steek te laten (Hebreeën 13: 5, 6).Hoewel we voor uitdagingen staan ​​en het leven misschien niet gaat zoals we gepland of gewenst hebben, zijn de beloften van God zeker. De oude profeet Jesaja geeft ons deze verzekering: "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt." (Jesaja 26: 3). De profeet vervolgt met deze bemoedigende woorden: "Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand." (Jesaja 41:10) Ons geluk is niet gebaseerd op de illusie dat ons nooit iets ergs zal overkomen, of de mythische droom, dat elke dag helderder is dan de dag ervoor. In werkelijkheid gebeuren ook vaak slechte dingen met goede mensen.

 

We leven in een gebroken wereld. Ziekte, lijden en armoede kwellen zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Maar hier is het verschil: zij die hun geloof in God stellen, zijn vervuld van hoop. We verankeren onze hoop in een God die ons nooit in de steek zal laten (Hebreeën 6:18). Hoop is geworteld in een God die met ons lijdt in onze beproevingen en moeilijkheden (Jesaja 63: 9). Het heeft als fundament Jezus Christus, die eens als mens leefde, die ons begrijpt en ons versterkt in al onze beproevingen (Hebreeën 4:15). Hij identificeert zich met ons en onze tranen. Hij kwam ons hoop op een betere toekomst geven. Door Christus is de gave van het eeuwige leven de onze (Johannes 3:16). Hij is onze hoop (1 Timotheüs 1: 1). Door geloof, als we de gave van het eeuwige leven begrijpen die Hij zo vrijelijk biedt, kijken we verder dan de problemen van dit leven naar de eeuwige gemeenschap en eeuwigdurende vreugde die Hij ons genadig biedt. Twee hoopvolle grote gebeurtenissenDe hele Bijbel concentreert zich op twee grote gebeurtenissen - de eerste en tweede komst van Christus. Hij kwam eenmaal om ons te verlossen van de schuld, de veroordeling en de gevolgen van de zonde. "Het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23) Hij zal terug komen om ons te verlossen van de aanwezigheid van de zonde. Op een dag zal Jezus terugkeren in heerlijkheid om ons mee te nemen naar huis. Hij verklaarde: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” (Johannes 14: 1-3) Laat vandaag je hart vervuld zijn met hoop. Op een dag zal Jezus komen en een eind maken aan het lijden en de beproevingen. De uitdagingen en moeilijkheden van het leven zijn voorbij en we zullen voor altijd met Hem leven. In een onzekere wereld zijn Zijn beloften zeker. Waarom buigt u nu niet uw hoofd en dank Hem voor zijn prachtige beloften, terwijl u dit eenvoudige gebed bidt?“Lieve Jezus, nu open ik mijn hart voor U. Vul me met een gevoel van zekerheid dat Uw beloften waar zijn. Help mij persoonlijk te begrijpen en te leven in de hoop op redding door Jezus Christus en de zekerheid dat U dagelijks bij mij bent om mij te sterken en te bemoedigen. In vertrouwen geloof ik dat ik kan leven met een hart vol hoop, ervan overtuigd dat U spoedig op een dag komt om me mee naar huis te nemen om voor altijd in vreugde te leven met U. In Jezus’ naam. Amen.”

Bijbelcursus