facebook script

Verdwijnen Christenen binnenkort?

Verdwijnen Christenen binnenkort?

De Bijbel vermeldt meer dan 2.500 keer dat Jezus Christus naar de aarde terugkeert, maar toch is er aanzienlijke verwarring binnen het Christendom over de precieze wijze van Zijn wederkomst. Het meest gangbare geloof, de stille opname, leert dat Jezus stiekem, stilletjes en onzichtbaar Christenen meeneemt naar de hemel. Terwijl Christenen ogenblikkelijk verdwijnen wordt ieder ander achtergelaten om een nachtmerrieachtige zevenjarige periode met de Antichrist te verdragen.

Hoewel dit idee heel populair lijkt, spreken vijf Bijbelfeiten de leer van de stille opname tegen.

Feit 1. Jezus komst is wereldwijd zichtbaar.“Ieder oog zal Hem zien.” (Openbaring 1:7) Jezus zei: “Alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel.” (Matteüs 24:30) Wanneer Jezus terugkomt zal het de meest bekeken gebeurtenis aller tijden zijn!

Feit 2. Jezus wederkomst zal luidruchtig zijn.“Dan zal Hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.” (Matteüs 24-31) ” Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.” (1 Tessalonicenzen 4:16) Er is hier niets stil of geheim aan!

Feit 3. De tweede komst is glorieus.“Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.” (Matteüs 25:31) De glorie van God en van alle engelen verlicht de hemel van horizon tot horizon. “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.” (Matteüs 24:27) Wereldwijd wordt de hemel gevuld met het witheet helder lichtvan hemelse wezens. Geen wonder dat Openbaring 1:7 zegt, dat “iedereen Hem zien zal.” Jezus wederkomst is globaal en het is glorieus!

Feit 4. De aarde wordt onbewoonbaar gemaakt bij Jezus wederkomst. Wanneer Jezus en Zijn  engelen de atmosfeer van de aarde binnenkomen veroorzaakt dat een globale aardbeving, die steden decimeert en eilanden en bergen verzwelgt. "Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren… en de steden van alle volken werden verwoest… Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden.” (Openbaring 16: 18-20) Enorme hagelstenen verpulveren mensen en bezittingen tot vergetelheid. “Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen.”(Openbaring 16:21) De helderheid van Jezus wederkomst ontsteekt de elementen van de aarde in een razend inferno. “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.” (2 Petrus 3:10) Niemand die op aarde is kun deze globale ramp overleven!

Feit 5. Christus wederkomst ontvolkt de planeet. Wanneer Jezus komt wekt Hij de slapende heiligen op uit hun graf en neemt hen mee naar de hemel samen met alle levende gelovigen. “ De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Terwijl Gods volk naar de hemel opstijgt, zullen de verlorenen vernietigd worden en niemand blijft levend op aarde achter. “Wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt, dan komt Hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie Hij zijn macht manifesteert; dan straft Hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn  kracht en majesteit. Op die dag komt Hij om te worden geprezen door al de zijnen , om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn.” (2 Thessalonicenzen 1: 7-10)

Deze vijf Bijbelfeiten spreken de stille opname afdoende tegen. Om deze theorie toch te proberen te bewijzen worden een paar Bijbelteksten uit hun verband gehaald. Laten wij deze bekijken.

Theorie 1.De Bijbeltekst “één zal worden meegenomen en de ander achtergelaten” (Matteüs 24:40) wordt verdraaid zodat het betekent dat de geredden naar de hemel worden meegenomen bij Jezus komst, terwijl de verlorenen levend achtergelaten worden om door de Antichrist te worden misleid. Wanneer we echter de context lezen, dan zegt Jezus dat Zijn komst zal zijn “zoals het was in de dagen van Noach” (vers 31). Wat gebeurde er in de dagen van Noach met de verlorenen? “De vloed kwam en nam iedereen weg.” (vers 39)

Lukas schreef, terwijl hij dezelfde scene beschrijft: “Noach ging de ark binnen en de vloed kwam die iedereen verzwolg.” (Lukas 17:27) Jezus punt is duidelijk: zij die achter worden gelaten zullen worden vernietigd. Wanneer de discipelen vragen waar de verlorenen achtergelaten zullen worden, verklaart Jezus: “Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.” (vers 37) Kennelijk worden diegenen, die niet naar de hemel gaan, vernietigd bij Jezus wederkomst en hun dode lichamen worden achtergelaten voor de gieren. Het verband weerlegt duidelijk de stille opname. Trap er niet in om te denken dat er een tweede kans zal zijn wanneer de ware gelovigen verdwijnen!

Theorie 2leert, dat nadat Jezus de heiligen opneemt naar de hemel, de Antichrist iedereen,die achter is gelaten gedurende zeven jaar van ellende zal misleiden. De Bijbel ontkracht deze theorie onmiddellijk als Paulus schrijft, dat de Antichrist voor de tweede komst verschijnt en feitelijk vernietigd wordt bij Jezus wederkomst. “Over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem worden verenigd, zeggen wij u: Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens  (de Antichrist) verschenen is, die de Heer Jezus met de adem van Zijn mond zal doden en vernietigen voor de aanblik van Zijn komst.” (2 Thessalonicenzen 2:1-3,8)

Theorie 3stelt dat de opname stiekem gebeurt, als een “dief in de nacht”. De Bijbel zegt duidelijk dat er niets geheim is aan Jezus wederkomst als een dief. “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.” (2 Petrus 3:10) “De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang.” (1 Thessalonicenzen 5: 2-3) Jezus komst als een dief is geen geheim; het is een verrassing! Jezus waarschuwt: “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.” (Matteüs 24:42)

Tweede kans?

De duivel wil niets liever dan hen misleiden, die in de eindtijd leven (zie Matteüs 24: 3-4, 24) Eén van zijn listen is om mensen te verleiden om te denken dat zij een tweede kans zullen krijgen om gered te worden tijdens de ‘ellende’, als zij de stille opname missen. Het gevolg is dat zij hun toewijding aan Christus tot later uitstellen. Maar zoals wij hebben gezien zal er bij Jezus wederkomst nooit een ‘later’ komen. Jezus zoekt onze harten nu, zodat Hij ons uit een ten dode opgeschreven zondige wereld kan redden wanneer Hij terugkomt. Laat u dus niet voor de gek houden. Geef uw leven nu aan Hem en wees gereed (zie Matteüs 24:44).

Neem contact met ons op om meer te weten te komen.

Bijbelcursus