facebook script

Zasľúbenie pokoja

Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši. Za peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Nieto nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh ti to však ponúka ako dar, „kupujte zadarmo bez platenia“.(Izaiáš 55,1) Stačí vystrieť ruku a uchopiť to. Pán hovorí: „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.“ (Izaiáš 1,18) „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ (Ezechiel 36,26)

Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich zriekol, si rozhodnutý odovzdať sa Bohu. Choď teda k nemu a pros ho, aby zmyl tvoje hriechy a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože to zasľúbil. Ježiš za svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh sľubuje, musíme prijať vierou a vtedy je naozaj náš. Ježiš uzdravil ľudí z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým prebúdzal v nich dôveru, aby sa spoľahli na neho aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak ich privádzal k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to povedal pri uzdravení človeka postihnutého porážkou: „Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ (Evanjelium podľa Matúša 9,6) Takisto hovorí evanjelista Ján, keď píše o Kristových divoch: „No tieto (znamenia) sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ (Evanjelium podľa Jána 20,31)

Spoľahnúť sa na jeho zasľúbenia

Z jednoduchej správy Písma o Ježišovom uzdravovaní chorých sa môžeme niečo dozvedieť aj o tom, ako v neho veriť, keď ide o odpustenie hriechov. Pozrime sa na príbeh ochrnutého pri Betezde. Úbohý trpiteľ bol bezmocný, už dlhých tridsaťosem rokov sa ani nepohol. Ježiš mu napriek tomu prikázal: „Vstaň, zober si lôžko a choď!“ Tento chorý človek mohol povedať: „Pane, ak chceš, uzdrav ma, poslúchnem Tvoje slovo.“ Nie, on uveril Kristovmu slovu. Veril, že je uzdravený a v tom okamihu sa aj pohol. Chcel chodiť – a chodil. Konal podľa Kristovho slova a Boh mu dal moc. Bol uzdravený.

Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš odčiniť svoje už spáchané hriechy,nemôžeš si ani zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná prostredníctvom Krista. A ty veríš tomuto sľubu, vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš sa Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, Boh splní slovo, ktoré ti dal. Ak veríš zasľúbeniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – Boh svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, len čo ten uveril, že je uzdravený. Nezabúdaj, ak veríš, je to tak.

Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz: „Verím tomu, je to tak, a to nie preto, že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil.“

Nie si teda svoj, lebo si kúpený za veľkú cenu. „Boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On je bezchybný a nepoškvrnený baránok...“(Prvý Petrov list 1,18.19) Týmto jediným skutkom viery v Boha Duch Svätý roznietil v tvojom srdci nový život. Si ako novorodeniatko v Božej rodine a on ťa miluje tak, ako miluje svojho Syna.

Príď taký, aký si

Keď si sa odovzdal Ježišovi, neustupuj späť, nevzďaľuj sa od neho, ale dennodenne hovor: „Patrím Kristovi, odovzdal som sa mu. “ Pros ho, aby ti dal svojho Ducha a aby ťa chránil svojou milosťou. Ako sa odovzdaním Bohu a vierou v neho stávaš jeho dieťaťom, tak máš v ňom žiť. Apoštol vraví: „Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite.“ (List Kolosanom 2,6)

Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia obstáť v skúške a tým dokázať Pánovi, že sa zmenili, a len potom môžu prosiť o jeho požehnanie. Oni však smú o toto prosiť už teraz. Vo svojich slabostiach potrebujú pomoc Kristovho ducha a jeho milosti, inak ich ovládne zlo. Ježiš nás rád prijme takých, akí sme, hriešnych, bezmocných, závislých. Smieme prísť vo všetkej svojej slabosti, nerozvážnosti, hriešnosti a kajúcne mu padnúť k nohám práve v tejto chvíli. Objať nás náručím lásky, obviazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty – to patrí k jeho sláve.

Práve tu sa však tisíce dopúšťajú rovnakej chyby: neveria, že Ježiš im odpúšťa. Neberú Boha vážne. Tí, čo spĺňajú podmienky, majú prednosť poznať sami na sebe, že odpustenie je zadarmo. Ponúka nám ho za každý hriech. Nepochybujte teda, či Božie zasľúbenia platia aj pre vás, lebo sú určené každému kajúcnemu hriešnikovi. Prostredníctvom slúžiacich anjelov Kristus dáva moc a milosť každému veriacemu človekovi. Nikto nie je taký hriešny, aby v Ježišovi, ktorý zomrel za nás, nemohol nájsť silu, čistotu a spravodlivosť. Kristus chce ľudí zbaviť hriechom poškvrnených a znečistených šiat a zaodiať ich čistým rúchom spravodlivosti. Nabáda ich teda k životu, nie k smrti.

Ak pochybuješ a máš strach, nezúfaj, pretože Ježiš žije, aby sa za nás prihováral. Ďakuj Bohu za dar jeho drahého Syna a pros, aby jeho smrť za teba nebola márna. Duch ťa nabáda dnes a ty smieš ísť k Ježišovi a smelo ho žiadať o požehnanie.

Pri čítaní zasľúbení pamätaj, že sú výrazom nevýslovnej lásky a zľutovania. Veľké srdce večnej Lásky sprevádza hriešnika nekonečným súcitom. „V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti.“ (List Efezanom 1,7) Áno, len ver, že Boh je tvojím pomocníkom. On chce v človekovi obnoviť svoj mravný obraz. Keď k nemu prichádzaš s vyznaním a pokáním, on prichádza k tebe s milosrdenstvom a odpustením. Potom pocítiš pokoj, ktorý prevyšuje tento svet a dotýka sa nebies.