facebook script

Wat doet Jezus nu?

Heeft u zich ooit afgevraagd wat Jezus op dit moment doet? Volgens de Bijbel stond Hij, nadat Jezus voor de zonden van de wereld gestorven was, op uit de dood en steeg op naar de hemel. Dus wat doet Hij nu? Zit Hij gewoon op een wolk? Brengt Hij Zijn tijd door met kijken hoe wij het hier op aarde doen terwijl Hij op Zijn troon zit? Overziet Hij de bouw van onze gouden bakstenen huizen in de hemel? Gelukkig hoeven wij niet te speculeren. De Bijbel vertelt ons precies wat Jezus op dit moment doet. Hij beoordeelt u en mij in voorbereiding op Zijn spoedige wederkomst.

U denkt misschien dat dit onmogelijk is.

Het is meer dan mogelijk. De Bijbel zegt: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17: 30-31)

Deze geïnspireerde tekst leert dat de almachtige God “de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft.” Die man is Jezus zelf, die uit de dood opstond. Jezus bevestigde dezelfde waarheid toen Hij verklaarde: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven.” (Johannes 5:22) Dat geeft de doorslag. Jezus is niet alleen onze verlosser, die voor onze zonden stierf, maar Hij is ook onze rechter.

Onderzoeken wat Jezus doet

Maar oordeelt Hij ons vandaag? Sommigen geloven dat, anderen zijn het hier niet mee eens. Wanneer u vijf dominees, vier priesters en zelfs de paus zou vragen, dan zou u tien verschillende antwoorden kunnen krijgen. Maar speculeren is zinloos, net als de bloemrijke beloften van veel politici. Laten wij God daarom toestaan deze vraag te beantwoorden.

In het 14e hoofdstuk van Zijn boek Openbaring – het beste boek over apocalyptische profetie ooit geschreven – beschrijven vers 14 tot 16 de zichtbare en een climax vormende wederkomst van Jezus Christus aan het eind van de wereld. Let op de ernstige verkondiging in  hetzelfde hoofdstuk over wat er vlak voor Zijn komst gebeurt. Vers 6 laat een heilige engel zien die roept tot “ieder volk, taal, stam en natie…, Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen.” (Openbaring 14:7) Let goed op. Pak een Bijbel en lees het zelf. Openbaring 14:7 verkondigt brutaalweg dat het uur van Zijn oordeel is gekomen en dit oordeel vindt plaats op precies hetzelfde moment dat het eeuwig evangelie – de boodschap van verlossing door Christus’ dood en opstanding – wereldwijd wordt verspreid (vers 6). Deze mededeling vindt ook plaats net voor Zijn glorierijke komst naar de aarde (vergelijk vers 6 en 7 met vers 14-16 en Matteüs 24:12). Wanneer je deze stukken samenvoegt dan laat het zien dat mensen nu geoordeeld worden, voor Christus’ wederkomst. En zoals wij al geleerd hebben in Handelingen 17:30-31 en Johannes 5:22 is Jezus zelf onze rechter.

Waarom oordeelt Jezus ons? Ten eerste omdat, wanneer Hij terugkomt naar de aarde, Hij beloningen en straffen zal uitdelen (zie Openbaring 22:12), en ieders zaak beslist moet zijn voor Christus’ wederkomst, zodat Hij  “aan iedereen op grond van zijn daden kan uitdelen.” (Romeinen 2:5-10) Op meerdere plaatsen laat de Bijbel zien dat, voordat God de goddelozen straft of de rechtvaardigen beloont, een onderzoek plaatsvindt, waar de daden en de motieven van hen, die geoordeeld worden, aan het licht gebracht worden voor het hele universum (zie Daniël 7:9-10; Openbaring 20:11-15; 1 Korintiërs 4:5) Het universum!? Ja. Het universum.

Waarom zou God andere geschapen wezens de harten moeten laten zien van degenen die Hij oordeelt? God wil dat iedereen Zijn besluitvorming kan zien en vertrouwen. David begreep dit duidelijk. Toen Hij met God sprak zei hij in Psalm 51:6: “Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn en Uw oordeel zuiver.” Zo’n open onderzoek van de harten van de menselijke familie zal bewijzen dat God geen blaam treft wanneer Hij recht doet aan de zondaar en eeuwig leven geeft aan de heilige. Wanneer de zonde uiteindelijk voor altijd vernietigd is zal niemand in Gods geschapen universum nog sluimerende twijfels hebben over Gods wijsheid en goedheid met betrekking tot zijn omgaan met zonde, zondaren en geredden. Iedereen in de hemel zal zeggen: “Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want Zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig.” (Openbaring 19:1-2)

Een waarschuwing en een aanbod

Wat is nu voor ons vandaag het punt? Zoals wij eerder zagen zal vlak voor Christus’ glorieuze wederkomst een verkondiging aan de wereld gegeven worden die iedereen waarschuwt “ontzag voor God te hebben en Hem eer te geven, want nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn oordeel zal vellen.” (Openbaring 14:7) Deze boodschap heeft u nu in handen. Jezus Christus oordeelt ons nu. Wanneer Hij terugkomt zullen die personen, die gereageerd hebben op Zijn gave van verlossing, zich van hun zonden hebben bekeerd en op Zijn genade hebben vertrouwd, gered en beloond worden. Zij, die Zijn genadig offer van verlossing hebben afgewezen en aan hun boze wegen hebben vastgehouden, zullen gestraft worden. Het oordeel is onvermijdelijk en het betreft iedereen. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.” (2 Korintiërs 5:10)

Het boek Openbaring zegt, dat “voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.” (Openbaring 21:8) Is één van deze zonden op u van toepassing? Vergis u niet: Jezus Christus is de rechter en elke overtreding van de Tien Geboden staat “in de boeken geschreven.” (Openbaring 20:12)

De gedachte om geoordeeld te worden door een Wezen, die onze diepste geheimen kent, kan angstaanjagend zijn – en zo hoort het ook te zijn. Maar God wil niet dat wij in angst leven. Hij heeft in een manier voorzien waarin onze duisterste zonden van onze staat van dienst uitgewist zullen worden, zodat wij vrede en vrijheid van schuld kunnen ervaren. “Belijden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1 Johannes 1:9)

Hoe kan uw staat schoongemaakt worden? De rechter van de hele aarde is het proces al begonnen door de straf voor uw zonden te betalen. “Want God had de wereld zo lief, “ verklaart Jezus zelf, “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16) Wanneer u berouw heeft zal Hij u vergeven en reinigen van uw schuld. Wanneer u Hem volledig vertrouwt, kunt u ook klaar zijn wanneer Hij terugkomt.

Vandaag kunt u ervoor kiezen uzelf aan God te geven en vervolgens, door Zijn genade, te groeien tot een ware volger van Christus als u kracht verkrijgt door Bijbelstudie, gebed en het delen van uw geloof.

Christus zal spoedig komen en dan zal Zijn uitspraak zijn: “Niet schuldig!”