facebook script

Wat de wereld nu nodig heeft

“What the world needs now” onthult de tekst van een ooit populair liedje, “is love, sweet love.” Helaas klaagt een eender lied, dat de meesten van ons “naar liefde zoeken op al de verkeerde plekken.” Kunt u zich hierin vinden? Bijna iedereen, u en mij inbegrepen, heeft een diepe innerlijke behoefte om ware liefde te ervaren; maar het vinden van zoiets onbetaalbaars lijkt feitelijk helaas een denkbeeldige droom. Veel te vaak blijft het onbereikbaar.

De Bijbel laat ons weten dat God liefde is (1 Johannes 4:8). Niet alleen dat, maar het vertelt ook dat de Schepper van de aarde een speciale liefdesboodschap heeft, speciaal ontworpen voor deze ‘laatste dagen’ (2 Timotheüs 3:1). Geloof het of niet: Zijn boodschap voor de laatste dagen combineert liefde en wet (zie Openbaring 14:12-14) vanwege het simpele feit, dat ware liefde moreel is. Met andere woorden: Liefde behelst meer dan donzige gevoelens zonder inhoud.

Iedere natie, regering, staat, stad en gemeente heeft wetten. Zonder wetten regeert de chaos. Maar er is één wet die boven alle andere juridische wetten uittorent: de Tien Geboden. Wat de Grote Tien van de andere wetten onderscheidt is dat ze oorspronkelijk geschreven werden, niet met een pen, potlood, keyboard of zelfs stemherkenningsoftware, maar met Gods eigen vinger (Exodus 31:18). Lees Exodus 20:1-17 voor de volledige versie. In een notendop zijn dit de Tien Geboden in gewone taal:

 

  1. Zet God op de eerste plaats
  2. Aanbid geen afgoden
  3. Heb eerbied voor Gods naam
  4. Houd de zevende dag (zaterdag) heilig
  5. Eer uw vader en moeder
  6. Moord niet
  7. Pleeg geen overspel
  8. Steel niet
  9. Lieg niet
  10. Begeer niet
Probeer u voor te stellen hoe de maatschappij eruit zou zien als iedereen zich aan deze geboden hield. Er zouden geen dieven bestaan, net zo min als seriemoordenaars of zelfs pestkoppen. Er zouden geen gevangenissen, deursloten of zelfs een politiemacht nodig zijn. Hoe zit het met het ministerie van binnenlandse veiligheid? Niet nodig, want er zouden geen terroristen, gekaapte vliegtuigen of dodelijke bommen zijn. In plaats daarvan zouden alle mensen elkaar netjes, vriendelijk en met respect behandelen. In zo’n omgeving zouden families opbloeien, kinderen veilig opgroeien en geluk zou ieder hart verblijden.

“Kom van die wolk af”, zult u denken. “Dit kan nooit werkelijkheid worden.” Werkelijk? Weet u: Ik weet dat dit moeilijk te doorgronden is, maar het Goede Boek voorspelt dat dit op een dag zal gebeuren. “Zie,  Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 21:5)  belooft de almachtige God. En niet alleen dat, maar u kunt voor eeuwig in dat paradijs leven wanneer u de juiste keus maakt. Laat mij het uitleggen. Het geheim zit hem in een oude profetie over Jezus Christus. “Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.” (Jeremia 23:6) Het woord ‘gerechtigheid’ of ‘recht doen’ betekent eenvoudig de Tien Geboden houden, ‘de wet van gerechtigheid’ (Romeinen 9:31), zonder mankeren. Kennelijk is dat geen van ons gelukt. In plaats daarvan hebben “allen gezondigd” (Romeinen 3:23).

Maar het goede nieuws is dat bijna tweeduizend jaar geleden, in een daad van uiterste liefde, Jezus de Tien Geboden hield voor ons (zie Johannes 15:10). Hierdoor is Hij nu de “Heere, onze gerechtigheid”. Hier is echter wat slecht nieuws waar wij niet omheen kunnen. “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Met andere woorden: de goddelijke straf voor het breken van de Tien Geboden is eeuwige vernietiging. Het recht verlangt het. Daar is geen ontsnappen aan. Aan de andere kant is er meer goed nieuws: Aan het eind van Zijn aardse leven is Christus voor onze zonden gestorven  (1 Korinthe 15:3) aan een wreed kruis ook voor ons, wat betekent dat Hij ons nu kan vergeven, onze schuld kan wegdoen en ons schoonwassen! Houdt u van cadeautjes ontvangen? Mijn kinderen van 5 en 8 jaar doen dat zeker. Welk kind niet? Mis dit dus niet. De almachtige God heeft een gratis “gave van de gerechtigheid” (zie Romeinen 5:17) voor u, dat u “eeuwig leven“ kan brengen (zie Romeinen 6:23). Wanneer u bereid bent u van de zonde af te keren en in Jezus te geloven als uw redder, zal Hij u Christus volmaakte gehoorzaamheid aan de Tien Geboden toerekenen in plaats van uw zonden in Zijn hemelse aantekenboeken (zie Openbaring 20:12). “Onschuldig!” “Vergeven!” zal de Koning van het universum over u zeggen, welke misdaden of zonden u ook gepleegd heeft. Dit brengt ons terug bij de universele zoektocht naar ware liefde. Hier is ter illustratie een verhaal:

Een roekeloze tiener had eens een vreselijke ruzie met zijn vader. Zijn laatste woorden waren: “Ik ga weg. Je zult mij nooit meer zien!” terwijl hij het huis uit stormde. De jongen dacht dat hij het op zichzelf wel zou redden, maar na drie moeilijke jaren dacht hij berouwvol aan thuis. “Zal mijn vader mij terugnemen?” vroeg hij zich angstig af. Twee dagen later raapte de jongen genoeg moed bij elkaar om zijn moeder te bellen. “Ma, praat alsjeblieft met pa. Zeg hem, dat ik komende maandagmiddag in een trein langs de voet van onze heuvel voorbij zal komen. Vraag hem iets wits aan de veranda te hangen als hij mij terug wil. Als ik iets wits zie, kom ik naar huis.” Toen hing hij op.

Die maandagmorgen stapte een bezorgde tiener op de trein en kwam toevallig naast een dominee te zitten. “Waarom ben je zo zenuwachtig?” informeerde de dominee. De jongen vertelde hem het hele verhaal. “Meneer,” zei hij, “wanneer we de volgende bocht nemen, wilt u dan uit het raam naar het huis bovenop de heuvel kijken? Dat is mijn huis. Als u iets wits ziet, zeg het mij dan. Ik ben bang om te kijken!”

Toen de trein de laatste bocht omkwam en de dominee door het venster keek, zorgde het uitzicht ervoor dat hij zijn ambtelijke waardigheid vergat. Hij sprong omhoog en riep: “Kijk, zoon, kijk!” Toen hij zijn ogen opendeed zag de jongen zijn huisje op de heuvel geheel bedekt met elk wit laken, deken, handdoek, sprei, tafelkleed, servet en zakdoek die zijn ouders bezaten. Wat hielden ze van hem en wilden ze dat hij thuiskwam. Het laatste wat de dominee van de jongen zag was de achterkant van zijn benen die snel de heuvel oprenden, over de veranda, door de witte lakens en in de wachtende armen van zijn eenzame ouders.

Beste lezer, Jezus houdt van u en wil dat u ook thuis komt. Heb berouw van uw zonden en vertrouw Hem als uw redder. Als u dat doet zal Hij u Zijn eigen ‘mantel van gerechtigheid’ aandoen (zie Jesaja 61:10), Zijn ‘witte kleren’ (zie Openbaring 3:18) van volledige vergiffenis, hoe erg uw verleden ook was. Hij heeft het beloofd (zie 1 Johannes 1:9). U kunt Hem vertrouwen.

Door de gift van Zijn gerechtigheid, dat als enige uw zonden voor het breken van de Tien Geboden kan bedekken, kunt u eeuwig leven krijgen in Gods schitterende toekomst, waar alleen liefde heerst (zie Openbaring 21:4,5).

De grote vraag is: Hebt u berouw en aanvaardt u dat geschenk of niet?

Het eerder aangehaalde lied, dat zegt: “Ik zocht naar liefde op alle verkeerde plaatsen,” vervolgt: “Je kwam aan de deur van mijn hart kloppen. Jij bent alles waar ik naar zocht.” Deze woorden zijn zeker van toepassing op Jezus Christus, uw verlosser.

Hij is Gods liefdegift aan u.

Bijbelcursus