facebook script

WAAROM OP ZATERDAG NAAR DE KERK

Waarom ik naar de kerk ga op zaterdag

Voor velen lijkt mijn zaterdagse kerkgang niet in overeenstemming met de christelijke zondagtraditie. Zij vragen zich af hoe ik zo in de war kan zijn om op de ‘verkeerde dag’ te gaan. Waarom kies ik, en miljoenen met mij, dan voor de zaterdag boven de zondag? Denk eens na over deze drie redenen, die u mogelijk zullen verrassen.

Eerste reden: Gods woord

Ik ga op zaterdag naar de kerk omdat het Bijbels is en zondagviering niet. Hoewel God iedere dag aanbidding verwelkomt, heeft Hij de zevende dag apart gezet als een speciale rustdag. Deze dag wordt Sabbat genoemd en komt overeen met zaterdag. Zij werd aan de mensheid gegeven bij de schepping, ongeveer 2.000 jaar voor het ontstaan van het Joodse volk (Genesis 2:1-3). Jezus zei, dat de Sabbat voor de mens gemaakt was, niet alleen voor de Joden (Markus 2:27).

Bij de schepping verrichtte God drie bewuste handelingen om de zevende dag uniek en anders te laten zijn dan de andere zes: Hij rustte, zegende en heiligde de Sabbat (Genesis 2:2,3). Dit is uiterst veelzeggend.

Ten eerste hebben wij rust nodig van ons werk en tijd om te reflecteren. God heeft ons zo geschapen. Daarom zette Hij die allereerste zevende dag van de schepping apart om een bijzondere tijd met Hem te hebben. Ten tweede verbond God een geestelijke zegen aan de zevende dag, die Hij niet op de andere zes legde. God trok een grens rond deze 24-urige tijd en wees deze dag aan om geheel gewijd te zijn aan de voortzetting van een relatie met Hem.

Wanneer men ieder Bijbelvers over de Sabbat neemt, ontdekt men een aantal verbazingwekkende dingen: al Gods mensen in het Oude Testament genoten deze zegening - bedenk, dat tot Abraham niemand Joods was (Genesis 11:26), dat Jezus de Sabbat eerde door deze iedere week te vieren (Lukas 4:16), dat de discipelen deze hielden (Handelingen 18:4), 11; 16:13) en dat deze in de hemel en op de nieuwe aarde gehouden zal worden (Jesaja 66: 22,23). De Bijbel toont een ononderbroken cyclus van Sabbatviering van de schepping van de mens tot de nieuwe aarde.

Waarom gaan de meeste Christenen dan op zondag naar de kerk? Het antwoord is: traditie. De Bijbel vermeldt nergens dat God de Sabbat van de zevende dag in de eerste veranderde. De enige verandering van Gods wet, die in de Schrift wordt vermeld, wordt ondernomen door een slimme aanval van binnenuit op de kerk (zie Daniël 7:25).

Deze verandering vond plaats lang nadat de discipelen gestorven waren. De geschiedenis vermeldt dat tijdens de derde en vierde eeuw een aantal Christenen de heidense aanbiddingdag, de zondag, hielden in Rome en op andere plekken waar de kerk compromissen sloot om vervolging te ontlopen. Toen de kerk in Rome in politieke macht groeide en zich ontwikkelde tot de Rooms Katholieke kerk, bekrachtigde deze officieel de zondagviering in plaats van de Sabbat. Vandaag wijst zij naar dit historisch feit als bewijs, dat haar gezag en traditie superieur is aan de duidelijke leer van de Schrift.

Tweede reden: Liefde

Het houden van de Sabbat is geen legalisme. Jezus zei: “Als u Mij liefheeft, neem dan Mijn geboden in acht.” (Johannes 14:15) Aangezien de Sabbat de Bijbelse dag is voor wekelijkse aanbidding volgens het vierde gebod en dit nooit door God is veranderd, alleen door de mens, en aangezien Jezus deze zelf hield, vier ik de Sabbat uit liefde voor Hem.

Er zijn veel redenen waarom ik van Jezus houd en Hem gehoorzaam. De twee voornaamste zijn, dat Hij mijn schepper en verlosser is (Johannes 1:1-3; Titus 2:14). Jezus schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende. De Sabbat is Gods officiële herdenking of teken tussen Hem en Zijn volk, dat Hij onze schepper is (Exodus 31:17). En vlak voor Jezus wederkomst roept een boodschap van God iedereen op om “Hem te aanbidden, die de hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” (Openbaring 14:6,7) Iedere keer, dat ik “de Sabbatdag gedenk en die heilig” eer ik mijn Schepper als degene, die mijn leven in Zijn handen houdt (Exodus 20:8-11).

Niet alleen schiep Jezus de mens, Hij verlost ons ook van zonde. De Sabbat is een special teken van deze verlossing “waaraan te zien is dat ik, de Heer, van hen mijn heilig volk heb gemaakt.” (Ezechiël 20:12) Eén keer per week afzien van wereldse bezigheden om onszelf te onderhouden herinnert ons eraan dat wij niet kunnen werken om onze eeuwige zaligheid te verdienen – het is een geschenk van God en wij zijn totaal van Hem afhankelijk (Hebreeën 4: 4-10). Want als ik God niet één dag in de week kan vertrouwen voor mijn dagelijks levensonderhoud, hoe kan ik dan in alle eerlijkheid zeggen dat ik Hem vertrouw in relatie tot mijn eeuwige leven?

Iedere Sabbat herinnert mij aan Jezus liefde, die Hij ons door de schepping en verlossing heeft gegeven. Net zoals verjaardagen herinneringen zijn, bedoeld om onze liefde voor degenen die ons het meest na staan op te frissen, zo herinnert de zevende dag ons aan Gods liefde en onze volslagen afhankelijkheid van Hem voor het leven in deze wereld en de komende.

Derde reden: Ervaring

De derde reden waarom ik de Sabbat houd is, omdat ik aan Jezus uitnodiging gehoor geef om het te proberen en te zien of Zijn Woord waar is. God nodigt ons vaak uit Hem te beproeven. Eén zo’n gelegenheid staat in Maleachi 3, waar Hij ons uitdaagt Hem een tiende deel van ons inkomen te geven. Hij belooft over hen, die die uitdaging aanvaarden, een zegen uit te storten.

De Sabbat houdt ook een uitdaging in. God nodigt ons uit één zevende van onze tijd aan Hem te geven. Wanneer wij dat doen belooft Hij ons te zegenen. “Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, dan vind je vreugde in de Heer.” (Jesaja 58:13,14) Ik ervaar deze Sabbatzegen iedere week.

Rusten op de Sabbat herstelt mij lichamelijk, verstandelijk, sociaal en geestelijk. Het ontstrest mij van de lasten van het leven. Ik geniet van ononderbroken tijd met familie en vrienden, wat onze relaties levend houdt. Aanbidden met medegelovigen geeft mij energie. Ik verkrijg inzicht en inspiratie uit Bijbelstudie en preken op de Sabbat.

De Sabbat geeft mij een reden om iedere week te stoppen met alle aardse bezigheden. Aangezien het Gods gebod is biedt het geen ruimte om te schipperen met een dringend project op het werk of wat er zich dan ook voordoet. Dit voorkomt dat de Sabbatsrust eenvoudigweg een goed voornemen blijft, waar ik op een dag misschien aan toe kom. Het is zonder twijfel Gods gebod, dus doe ik het graag en laat al het andere over aan de andere zes dagen, zoals God zegt. Ik heb ontdekt dat Gods woord waar is. Hij maakte de Sabbat voor de mens (Markus 2:28).

Dat wil zeggen: de Sabbat is niet iets, dat God ons aandoet, maar het is iets prachtigs wat ons goed doet. Ik begrijp, dat in dit drukke leven mijn kerkgang op zaterdag vreemd mag lijken. Maar nu weet u dat ik dit doe omdat ik mij verbonden heb aan het volgen van de Bijbel, ik van Jezus als mijn schepper en verlosser houd en ik Gods Sabbatzegen heb ontdekt. U kunt ook van deze mooie ervaring genieten. Wanneer u wilt weten hoe, of als u meer informatie wilt, kunt u met GLOW contact opnemen en zij kunnen u verder helpen.


Bijbelcursus