Válka v nebi

První válka, která se kdy bojovala, se odehrávala na tom nejnepravděpodobnějším místě. Bible uvádí: „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi“ (Zjevení 12,7.8). Jak tato válka začala a jaká byla její příčina?

Když najdete odpověď na tuto otázku, objevíte původ zla a nepokoje, který sužuje planetu Zemi i lidská srdce.

Prorok Ezechiel nám dává nahlédnout do této úplně první války a satanovy vzpoury proti Bohu. Lucifer, popsaný jako „zářivý cherub ochránce“, byl stvořen dokonalý, „dokud se v něm nenašla podlost“ (Ezechiel 28,14.15). Pozice cheruba ochránce (či anděla) nám o Luciferově vzpouře leccos napovídá. Ve Starém zákoně Bůh předal Izraeli model svého trůnního sálu v nebi, kterému se říká svatyně (viz Exodus 25,8).

Apoštol Pavel píše, že tato svatyně byla obrazem nebeské svatyně (Židům 8,5). Uvnitř byla zvláštní místnost nazvaná svatyně svatých, v níž byla umístěna truhla smlouvy, ve které bylo uloženo Desatero přikázání. Na víku této schrány stáli dva andělé ze zlata, „svými křídly budou zastírat příkrov“ (viz Exodus 25,16–22), „cherubové zakrývali shora schránu“ (1. Královská 8,7).

Lucifer, který býval „cherub ochránce“, měl za úkol obhajovat a chránit tento zákon – deset Božích přikázání. Podle Bible vzpoura začala tak, že se v Luciferovi zrodila „zvrácenost“ – hřích. A co je to hřích? Hřích je porušení zákona, zločin a svévole (viz 1. list Janův 3,4). Lucifer, který měl Boží zákon bránit – samotný základ nebeské vlády – se vzbouřil. Konečným důsledkem tohoto konfliktu byla válka v nebi.

Jaký byl Luciferův argument proti Božímu zákonu?

Prorok Izajáš nám to zčásti objasňuje: „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! … V srdci sis říkal: ,Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy… Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit‘“ (Izajáš 14,12–14). Lucifer byl první zastánce názoru, že každý může být „jako Bůh“, tedy být spravedlivý, a přitom nemusí dodržovat Boží zákon. Myslel si, že si může sám stanovit, co je dobré, a co špatné. Jinými slovy, Luciferova vzpoura byla založena na sebeospravedlnění. Tvrdil, že Boží zákon je omezující a že andělé, jako svobodné a inteligentní bytosti, tato pravidla nepotřebují. Velké množství andělů se nechalo tímto tvrzením oklamat. Lucifer i tito andělé smýšlející proti zákonu byli nakonec z nebe vypovězeni na naši zem.

Nyní můžeme lépe pochopit, proč naše země a lidská srdce tak často zažívají nepokoj. Satan nenávidí Boží zákon, který je základem Boží vlády. Bůh hledá lidi pro své království, kteří budou ochotni řídit se nebeskými zákony. Je to stejné jako s jakýmikoli jinými vládami.

Satan v zahradě Eden pokoušel Adama a Evu stejným svodem. „Budete jako Bůh“ (Genesis 3,1–4) – aniž byste ho museli poslouchat. Tentýž svod, který vedl k pádu nebeských andělů, vedl k pádu Adama a Evy v zahradě Eden. A stejně jako byli andělé vyhnáni z nebe, byli Adam a Eva vyhnáni z Edenu. „Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života“ (Genesis 3,23.24; překlad B21).

Adam a Eva měli satanem zkaženou mysl. Jejich přemýšlení je vedlo ke smrti – měli hříšnou přirozenost, o které Pavel píše: „Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu“ (Římanům 8,7).

Ale Bůh nechce, aby člověk zahynul. Tím, že poslal svého Syna na svět, má lidstvo druhou šanci. K tomu, aby lidé mohli vstoupit do nebeského království, musejí se znovu podřídit jeho zákonům. Pavel píše: „Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu“ (Židům 10,16.17).

Důsledky porušování zákona

Veškerý nepokoj na naší zemi i v lidském srdci je výsledkem následování satanových lží, že člověk nemusí dodržovat Boží zákon nebo že může být spravedlivý i bez Božího vlivu. Satan zašel tak daleko, že tuto lež skryl pod roušku spravedlnosti. Tato lež se skrývá i v současném křesťanském učení, které tvrdí, že Boží zákon je zastaralý a že milost nějakým způsobem zrušila potřebu dodržování Božích přikázání. Apoštol Jan nám však adresuje varování: „Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy“ (1. list Janův 2,3.4).

Satan má vztek, když lidé nepodléhají jeho lžím. „Odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva [církvi], kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví“ (Zjevení 12,17).

Prorok Daniel v Bibli zaznamenává satanův plán ke svedení lidí týkající se změny Božího zákona (Daniel 7,25). Proč se o to snaží? Protože ví, že přestoupení jen jediného přikázání znamená být vinným z přestoupení všech (List Jakubův 2,10–12). A satanovi se skutečně vychytrale podařilo změnit jedno z deseti přikázání, což si mnoho lidí neuvědomuje. A i když to zjistí, nezajímá je to. Natolik dokázal ovlivnit věřící přímo uvnitř církve.

Když se satanovi daří vést lidi k přestupování jakéhokoliv přikázání, ve skutečnosti je vede k následování svého vlastního protizákonného smýšlení stavějícího se proti Bohu.

Přesto zde vždy budou lidé, kteří budou odolávat satanovým svodům a zůstanou věrni nebeskému království. Nebudou se odchylovat od principů Božího zákona.

První válka, která se kdy uskutečnila, se týkala Božího zákona. Také poslední válka se bude týkat stejné záležitosti. Jan ve Zjevení napsal: „Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města“ (Zjevení 22,14).

I ty můžeš být jedním z těch, kteří se budou radovat z věčného království.