facebook script

Usa Ka Maalam Nga Pagtoo

Si Joel ug Mark duha ka managhigala nga lainlain ang tinoohan. Si Joel nagtoo sa Dios nga mao ang tibuok Hari sa hari nga naglalang sa kalibutan. Si Mark usa ka deboto nga atiyesta o dili motoo ug Dios kinsa nagbiaybiay sa relihiyon ug naghunahuna nga ang tibuok kalibutan—lakip–siya nahitabo ra tungod sa aksidente; usa ka sayop sa bayolohiya. “Giunsa nimo pagkahibalo nga adunay Dios ug nga ang Biblia dili lang usa ka libro mahitungod sa sugilanon sa dili ingon nato?” Kanunay nga hagit ni Mark. “Adunay Dios tungod kay nag-ingon ang Biblia ug makasalig ka sa Biblia tungod kay kini Pulong sa Dios.” Tubag ni Joel. Managuto lang dayon si Mark ining walay katarungan ug moingon, “Pareho ra na sa giingon, maayo ko nga trabahante kay ingon si Frank.” Unsaon nato pagsalig kang Frank? Simpli. Mopaluyo ko niya.” Ang gilibotlibot nga katarungan nga gipakita ni Joel sayup ug dili makadani ni bisan kinsa mahitungod sa dunay Dios o nga ang Biblia tinuod. Apan daghan karong panahona ang walay mas maayo pa’g rason alang sa ilang tinoohan diha sa Biblia. Duna ba’y lig-on nga ebidensya nga pabor sa pagkamakatarunganon sa Biblia? Ang kaalam ug ang pagpangatarungan mogawas lang sa bentana diha nga mahimo nga Cristiyano ang katawhan?

Ang Damgo

Ang usa ka paagi sa pagsulay sa pagkatinuod sa Biblia mao ang pagtan-aw sa mga panag-an. Usa sa giangkon sa Dios mao nga Siya, pinaagi sa Biblia, makatag-an sa umalabot (Isaias 4:6,9,10). Sutaon ang mga rekord sa kasaysayan sa karaang Babilonia diha sa libro sa Daniel makatabang sa pagtubag sa pangutana sa pagkatinuod sa Biblia. Dinhi makita nato ang usa ka hari nga gihinganlan og Nabocodonasar, usa ka hari nga nahisulat dili lang sa Biblia apan usab sa ubang rekord sa kasaysayan. Usa ka gabii niana duna siya’y usa ka makasamok nga damgo. Sa iyang pagmata, dili siya makahinumdum sa damgo—apan gasamok kini niya. Iyang gipatawag ang mga maalam nga tawo ug gimandoan nga sultihan siya sa damgo ug ang kahulogan usab. Nalibog ang mga maalam nga tawo sa iyang hangyo. Nag-ingon sila, “walay tawo sa kalibutan nga makatag-an ini… (Daniel 2:10-11). Napungot ang hari ug nimando nga pamatyon ang tanang maalam nga tawo sa gingharian sa Babilonia. (Daniel 2:12). Dinhing tungora sa eksena nisulod si Daniel. Si Daniel nabihag sa Babilonia sa batan-on pa siya. Magtotoo si Daniel sa Dios. Dihang ang opisyal sa hari nga si Arioch nisulti ni Daniel mahitungod sa balaod, ningadto si Daniel sa hari ug nihangyo og panahon nga makasulti sa iyang damgo ug sa kahulogan niini. Nisugot ang hari. Nipauli si Daniel ug matinud-anong nangayo sa Dios og kaalam. Gitubag sa Dios iyang hangyo ug ang sekreto gibutyag kang Daniel sa usa ka talan-awon sa kagabhion.” Daniel 2:19.

Ang Dakung Larawan sa Kasaysayan

Sa sunod nga buntag niadto si Daniel ngadto sa lawak sa trono sa hari ug gidayag niya ang iyang damgo. Ang hari nakakita’g usa ka dakung larawan. Gibahinbahin kini sa lima ka bahin. Ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton salapi, ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga, ang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin puthaw ug may bahin yuta nga kolonon. Unya usa ka dakung bato minglapdos sa larawan ug nangadugmok ug nangahimong sama sa tahop ug sila nangapadpad sa hangin. (Daniel 2:31-35). Si Daniel misulti dayon sa hari sa kahulogan sa damgo. Ang ulo nga bulawan nagrepresentar sa Babilonia. Ang salapi nagrepresentar sa Medo-Persia; ang tumbaga nagrepresentar sa Grecia. Ang mga puthaw nga bitiis nagrepresentar sa Roma. Ang mga tiil nga may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon nagrepresentar sa nabahin nga gahum sa Roma, may bahin nga luya ug may bahin nga lig-on. Sama nga ang puthaw dili masagul sa yutang kolonon, kining mga nasura dili magkasagul. Ang dakung bato nga nigupok sa larawan nagrepresentar sa gingharian sa Dios. “Ug… ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang gahum niana mahibilin sa lain nga katawohan; apan kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, ug kini molungtad sa walay katapusan.” (Daniel 2:38-44).

Ang Katumanan sa Damgo

Matag usa ining gitagna sa mga gingharian nga girepresentar sa metal natinuod ug walay pagkapakyas ang pagkatakdo. Ang unang gingharian Babilonia, nidumala sa kalibutan sukad sa tuig 605 hangtud 539 B.C. Ang nasud sa Mediahanon ug Persiahanon nidumala gikan sa 539 hangtud 331 B.C. Ang sunod nga gingharian, Grecia, nangulo gikan sa 331 hangtud 168 B.C. Ang gahum nga puthaw sa Roma, nihari gikan sa 168 B.C. hangtud AD 476. Ang katapusang gingharian, nagrepresentar sa nabahin nga gahum sa Roma, ang moderno nga mga nasud sa Uropa, nga nagpabilin nga nabahin hangtud karong panahona. Husto kaayo ang Biblia sa tanang gingharian ug sa unsang panahona kini mobarug!

Labi Pa Gayud Nga Piho Nga Ebidensya

Mga tigduhaduha nga katawhan nagsugyot nga bakak ang gipangtagna ni Daniel, iyang mga libro nasulat sa ulahi kaayo nga petsa sa kasaysayan. Apan bisan tinuod kini, ang matuod nga didto sa Dead Sea Scrolls makita ang walo ka manuskrito gikan sa Daniel, ang kinakaraanan may petsa nga 125 B.C. (nga diin usa kini ka kopya sa nahaunang edisyon), nagpakita nga kining propesiya nasulat pipila ka gatos ka katuigan sa wala pa mabahin ang Roma ngadto sa mga nasud sa modernong Uropa. Kining propesiyaha maoy usa ka ehimplo sa mga ginatus nga makita nga nagpruyba sa inspirasyon sa Biblia. Lain pa usab nga kongkreto nga ebidensya makita sa propesiya sa Daniel kapitulo nueve diin ang takdo nga pagbautismo ni Cristo ug ang kamatayon gitagna pila kagatus katuig kanhi. Tinuod, human maeksamen sa tinuod nga ebidensya sama sa mga propesiya nga naa sa Biblia, makasulti kita nga ang Dios ug ang Biblia kasaligan gayud sa kinatibuk-an! Ang kapitulo dos sa Daniel nagpakita kanato unsa katinuod ug katakdo kining gipangtagna, nga nakahatag kanato sa base sa pagkupot sa pagtoo nga intelihente. Ang Biblia maoy nadasig nga Pulong sa Dios ug mahimong kasaligan nga atong libro nga giya nato sa tanang sitwasyon.

Apan, ang pagtoo lang ining impormasyon makahimo niini nga mao ra na—impormasyon. Kong ang pagtoo lang mao ra wala kini’y gahum nga makaluwas sa atong kinabuhi. Kinahanglan mabalhin kita sa atong gitoohan. Usa ka walay katapusan nga importansya ang dili lang kay motoo sa Biblia apan itugot nato kini nga mousab kanato. Ang Biblia gani nag-ingon nga “ ang mga yawa nagatoo usab, ug nagapangurog! (Jacobo 2:19). Bantayan sa Dios ang atong kinabuhi ug usbon kini ngadto sa maanindot nga butang kon atong itugot. Sugot ka?