facebook script

Unsay Nahitabo Sa Kalibutan

Tingali nakabantay ka nga ang Planetang Yuta mora’g nabitas ang iyang kilid sa karong mga adlawa. Hapit kada semana makadungog kita’g lab-as nga balita sa lain na usab nga linog, sunog, lunop o alimpulos nga nianud sa libolibo, o kapuloan ka libo, o basig gatusan ka linibo ngadto sa daw yelo nga kinuptan nga kamatayon—ug dayon sa eternidad. Makasusubo gayud. “Krimen sa tibuok kalibutan nagkadaghan sa kada libut,” niagulo si Tina Brown, ang pangulong editor sa Newsweek, usa ka magasin, “nabuang na ba ang kalibutan?” natingala siya.(1)

Sa tinuuray, dili nato madiskubrihan ang tinuud nga tubag kon magtan-aw lang kita sa balita diha sa CNN o FOX channel. Motoo kita’g sa dili, usa lang ka dapit ang atong mangadtoan alang sa takdo-sa-takna, sento por siento nga kasaligan nga impormasyon mahitungod sa makalilisang nga mga katastropiya nga daw nagkadaghan adlawadlaw lukop sa kalibutan mao ang usa ka karaang libro diin ang misteryosong mga tagna nagpunting sa atong generasyon.

Mao kini ang katapusang libro sa Biblia. Ang Pinadayag. Bantaye’g maayo ang paghulagway, diha sa Pinadayag, giunsa—nga dihadiha sa dili pa mobalik sa ikaduha si JesuCristo—ang mga langitnong manulunda gihulagway nga nagpugong sa kalibutanong kagubot. “Ug sa human niini, nakita ko ang upat ka manulunda, nga nanagtindog sa upat ka pamag-ang sa yuta nga ginapugngan nila ang upat ka hangin sa yuta, ni sa dagat, ni sa bisan unsa nga kahoy. Nakita ko, nga misaka ang usa usab ka manulunda gikan sa Silangan, nga adunay patik sa Dios nga buhi: Ug nagasinggit sa hataas nga tingog sa upat ka mga manulunda, nga kanila gihatag ang gahum sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat, Nga nagaingon: “Dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni ang kakahoyan, hangtud nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang.” (Bugna 7: 1-3).

“Ang upat ka hangin sa yuta” nagrepresentar sa kagubot sa tibuok kalibutan, gubat, ug ilabi na, kalaglagan nga sa kinaiyahan; ug ang “upat ka manulunda” nga nagpugong niining mga hangin nagrepresentar sa maluluy-ong pwersa sa mahigugmaong Magbubuhat nga sa bisan karon dayon naglikay nga dili mabuhian ang tanang imperno. Apan samtang magkaduol kita ngadto sa “dakung adlaw sa Balaang Dios” (lantawa sa Pinadayag 6:17) kining mga langitnong magbalantay mag-anam-anam sa pagluag sa ilang pagpugong sa yawan-ong inspirasyon nga mga puwersa sa kamatayon ug kalaglagan. Mao kini ang tinuod nga rason nganong nagkadaghan ang makapatay nga kadautan adlaw-adlaw.

Usa ka linamdagang Kristohanong magsusulat nikanayon, “Ang nagpugong nga Espiritu sa Dios bisan karon gibawi na gikan sa kalibutan. Mga unos, bagyo, mangil-ad nga panahon, sunog, ug lunop, kalaglagan sa dagat ug mamala, nagsunodsunod nga paspas kaayo. Nangita ang Siyensya aron makaesplikar niining tanan. Ang mga ilhanan nagkabaga palibut kanato, nagsulti sa haduol na nga pag-abot sa Anak sa Dios, gipahinungod sa bisan unsa basta dili lang sa matuud nga hinungdan. Dili makadipara ang mga tawo sa magbalantay nga mga anghel nga nagpugong sa upat ka hangin aron dili motayhop hangtud nga masilyohan ang mga sulogoon sa Dios; apan sa dihang awhagon na sa Dios ang Iyang mga manulunda aron buhian ang kahanginan, adunay kagubot nga walay bisan unsang igsusulat makahulagway.(2)

Kini nag-esplikar sa kamatuoran sa hingpit. May tawo sa siyensa nga gibansay sa unibersidad mahimong mohatag ug mga saysay, apan ang kamatuoran mao nga nagkadaghan nga mga “kalaglagan sa dagat ug yuta” nagpakita nga ang nagpugong nga Espiritu sa Dios bisan karon gibawi na gikan sa kalibutan.” Apan ngano? Unsay gibuhat sa katawhan nga nakahimo sa Magbubuhat sa langit ug yuta sa pagbakwi sa Iyang proteksiyon ngadto sa Iyang mga linalang, gihigugma, ug gipangita nga luwason? Makakugang ang tubag, apan yano. Sa matag kontinento, sa matag siyudad nga hugaw sa polusyon, ug matag isla nga tropiko atbang sa lawom, asul nga dagat, ang daghan kaayong lumulupyo sa yuta wala nay lipudlipod, walay pagpakabana, ug kanunay’ng walay kahadlok sa walay katapusang sangputanan—ang paglapas sa Napulo ka Sugo; diin giingon sa Biblia nga sa sinugdan “gisulat sa tudlo sa Dios” (Exodo 31:18) sa duha ka tibuok nga bato. Ug ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios;” sulat ni Pablo sa Efeso 4:30. Apan mao kini karon ang gibuhat sa mga katawhan nga dili relihiyoso, walay kabilinggan, mahigugmaon sa salosalo 24/7. Mao kini ang tinuud rason ngano gibawi sa Dios ang Iyang kamot.

Ania ang Napulo ka Sugo sa Dios sa yanong pinulongan:

1. Iuna pagbutang ang Dios.

2. Ayaw pag-ampo sa diyosdiyos.

3. Tahura ang ngalan sa Dios.

4. Balaana ang ikapitong adlaw.

5. Pasidunggi ang imong mga ginikanan.

6. Ayaw pagpatay.

7. Ayaw panapaw,

8. Ayaw pangawat.

9. Ayaw pamakak.

10. Ayaw pangibog (Exodo 20:3-17)

Sumala sa Libro sa Dios, sala ang paglapas sa Napulo ka Sugo. “Ang sala mao ang pagkamasupilon.” 1 Juan 3:4, sumala ni Apostol Juan. Bisan pa “kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang Iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) aron mag-antus sa tibuok silot sa nabuak nga balaod ngadto sa walay kalooy nga krus tubos nato. Si Cristo namatay alang sa atong mga sala.” (1Corinto 15:3), maoy Maayong Balita sa langit. Kon uyon kita nga mohinulsol, mokompesal, ug dunay pagtoo kang Jesus nga atong Manluluwas, “kong igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon, ug matarung siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, ug pagahinloan kita niya gikan sa tanang kadautan.” (1 Juan 1:9). Kadtong nibuhat niini sa kapanahonan sa katapusan—ug nagpakita sa ilang pag-unong sa kada usa sa Napulo ka Sugo—makadawat sa “silyo sa buhi nga Dios… diha sa ilang agtang.” (Bugna 7:2,3) Hingpit usab sila nga panalipdan inig ka buhi na sa “upat ka hangin” ug “ang yawa ug Satanas” (Bugna 12:9) mao na ang nagkontrolar.

Ingon kabangis ug kamalaglagon sama sa dagku kaayong linog, mamamatay nga tsunami, dili maundang nga sunog, nagawas-awas nga lunop, ug makalilisang nga alimpulos, ang Dios bisan pa niana, adunay tuyo sa pagtugot niining mga makalilisang nga panghitabo sa pagguba sa dakung bahin sa Iyang kalibutan. Sa laktud nga pagkasulti, desperado Siyang nagsulay sa pagkuha sa atong atensyon. “Paghinulsol!” maoy Iyang dinaliang pangaliyupo sa tungatunga sa bagyo. Apan diyutay lang ang nagpatalinghug. Maampingong pagtoon sa librong Pinadayag nagsugyot nga may mga sincero apan dili husto nga mga pangulo nga relihiyoso nga ngadtongadto mohubad apan dili husto kining mga panghitabo ug moangkon nga ang “Dios nagsilot sa mga katawhan tungod sa ilang pagdumili sa pagsimba sa Domingo,” bisan pa’g yano nga pag-ila sa Napulo ka Sugo nga ang ikapitong adlaw maoy tinuod nga adlawng igpapahulay. Kon gani makadungog kamo sa ingon nga paghubad sa panghitabo karon, ayaw pagpatonto sa imong rason. Basaha Exodo 20:8-11 ug Pinadayag 14:12. Ang Biblia nagpadayag sa kamatuoran.

Domingo sa gabii, Oktubre 8, 1871, usa ka ilhadong ebanghilista, D. L. Moody, nagwali ngadto sa daku kaayong pundok didto sa Chicago mahitungod sa importansya nga ang mga makasasala maghimo og saad ngadto kang JesuCristo. “Tawag og desisyon, karon dayon!” Maoy dinaliang impresyon gikan sa Balaang Espiritu ngadto sa magwawale. Apan nanagana si Moody. Hinuon, iyang gisultihan ang mga nalamatan nga nanambong nga motawag siya’g desisyon  sa sunod semana. Kadtong pundoka wala na gayud makabalik. Samtang nanganta sa awit sa pagtapos kusog kaayong may nagserbato nga trak sa bombero kay nagsugod ang dakung sunog sa Chicago. Duha ka adlaw ang sunog, ginatus ang namatay. Nagbasul si Moody nga wala niya himoa ang pagtawag og desisyon.

Hinigugmang magbabasa, makapatay nga kalaglagan mahimong modangat sa bisan unsang taknaa. Ugma, may purohan nga patay na kita.

Apan bisan sa tungatunga sa kasakit sa kasingkasing ug kabus sa kinabuhi, nag-antus usab ang Dios, sama niadtong Iyang kaugalingong Anak namatay sa krus. Alang sa atong pagdasig Iyang Pulong ningsaad nga may adlaw damlag. Inig kawagtang sa baho sa sala hangtud sa hangtud—“wala na unya’y kamatayon, o kasub-anan, o paghilak, ni wala na’y sakit. Tungod kay ang unang mga butang nangagi na.” (Bugna 21:4) Labaw sa tanan, siguradoha nga dili nimo masaylohan ang langit. Pilia si JesuCristo karon!