facebook script

Un dar pentru tine

Apelul telefonic – apelul pe care toat? lumea îl a?tepta ?i de care toat? lumea se temea – a sosit la 2:00 diminea?a. „Avem o inim? pentru Brody*,” a spus vocea. Cu to?ii sperau s? primeasc? acest apel pentru c? Brody, în vârst? de 12 ani, fusese mult? vreme pe lista de a?teptare pentru o inim? nou? ?i, dac? ar mai fi a?teptat, în curând starea lui s-ar fi deteriorat pân? la punctul în care el nu ar mai fi fost considerat un candidat potrivit pentru un transplant de inim?. În momentul în care s-ar fi întâmplat asta, ar fi fost îndep?rtat de pe list?, pierzând astfel ultima lui ?ans?. Dar în aceast? zi, Brody ?i familia lui erau pe cale s? primeasc? un dar incredibil – darul unei inimi noi, cadoul unei vie?i noi.

Biblia ne spune c? suntem to?i într-o situa?ie mai disperat? decât cea a lui Brody, pentru c? nu doar via?a aceasta este în joc. Noi am dobândit moarte ve?nic? – „Fiindc? plata p?catului este moartea” (Romani 6:23) ?i „To?i au p?c?tuit ?i sunt lipsi?i de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Când în?elegem ultimul verset în limba original?, realiz?m cât de disperat? este condi?ia noastr?. Cuvintele grece?ti

pentru „sunt lipsi?i” indic? o ac?iune continu?, noi continu?m s? ducem lips?. P?catul nu ?ine doar de ac?iuni trecute, ci de o stare a noastr? perpetu? de existen??.

În vremuri bune este u?or s? ne convingem c? nu este a?a. C? noi chiar suntem oameni buni – nu perfec?i, aten?ie – dar nu chiar r?i. ?i apoi vecinul nostru este promovat ?i prime?te o m?rire de salariu la care speram noi sau î?i cump?r? o ma?in? nou? ?i descoperim invidie în inima noastr?. Sau vedem un model încânt?tor ori o actri?? ?i ne minun?m . . . s? spunem doar c? pofta î?i face prezen?a sim?it?. Poate o ma?in? ne taie calea în trafic, ?i descoperim un nivel de enervare care ne surprinde. Cu cât ne examin?m mai sincer via?a, cu atât vedem mai mult c? degradarea noastr? e adev?rat?.

A?a cum un tân?r ateist ?i profesor la Oxford î?i descria experien?a : „Pentru prima dat? m-am examinat pe mine însumi cu un scop practic serios. Acolo am g?sit ceea ce m? îngrozea; o gr?din? zoologic? de pofte, un balamuc de ambi?ii, o pepinier? de frici, un harem de sentimente de ur? dezmierdate. Numele meu era legiune.” (C.S. Lewis, Surprins de bucurie) Tot acest p?cat, ni se spune, porne?te din inimile noastre p?c?toase. „Omul

bun scoate lucruri bune din vistieria bun? a inimii lui, iar omul r?u scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” (Luca 6:45) Într-adev?r, inimile noastre p?c?toase sunt chiar cele care ascund adev?rata p?c?to?enie de noi, pentru c?„Inima este nespus de în?el?toare ?i de dezn?d?jduit de rea.” (Ieremia 17:9)

Asfel noi afl?m c?, la fel ca în cazul lui Brody, inimile noastre sunt sursa problemei. Nu ne vom face mai bine. Niciun regim sau tratament ne va ajuta, inimile noastre defecte trebuie inlocuite sau vom muri. Brody a avut nevoie s? fie înscris pe o list? ?i s? a?tepte. Nici o sum? de bani nu putea s? cumpere ceea ce el avea nevoie. Dac? nimeni nu i-ar fi oferit o inim?, el ar fi murit.

Cazul nostru este similar, dar Biblia are ve?ti minunate pentru noi, to?i cei care suntem în aceast? situa?ie disperat?. Ne spune c? un asfel de cadou este disponibil: „V? voi da o inim? nou? ?i voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr? ?i v? voi da o inim? de carne.” (Ezechiel 36:26)

Chiar mai bine, nu exist? list? de a?teptare, aceast? înlocuire a inimii este disponibil? imediat, ?i odat? ce ne înlocuie?te propria noastr? inim?, nu doar c? vom continua s? tr?im, ci ne vom bucura de

o alt? calitate a vie?ii.

Cu to?ii au fost însp?imânta?i de apelul primit, pentru c? procedura de transplant implica riscuri serioase. Înainte ca inima s?n?toas? s? fie implantat?, propria lui inim? trebuia s? fie îndep?rtat?. Odat? început? opera?ia, nu mai era cale de întoarcere. Cu aceste gânduri st?ruind în mintea lor, Bill ?i Jill s-au trezit în întunericul dinaintea zorilor s? se preg?teasc? pentru c?l?toria decisiv? c?tre spital. Odat? ajun?i acolo, ei l-au v?zut pe fiul lor îndep?rtându-se de ei, a?ezat pe o targ?.

Noi, de asemenea, trebuie s? trecem printr-un fel de moarte, înainte de toate. La fel cum Brody a trebuit s? îi lase pe chirurgi s? îi înl?ture propria lui inim? înainte de transplant, a?a trebuie ?i noi s? renun??m la inima noastr? natural?. Trebuie s? recunoa?tem c? avem nevoie de mai mult decât de mici îmbun?t??iri pe alocuri, mai mult decât o ajustare minor? sau o corectare – avem nevoie de o opera?ie radical?. Nimic mai pu?in nu va func?iona.

Acest risc însp?imânt?tor a fost motivul pentru care Brody ?i p?rin?ii s?i se temeau de apelul telefonic care îi anun?a c? o inim? a devenit disponibil?. Si chiar dac? p?rin?ii lui Brody s-au bucurat de oportunitatea unei vie?i mai bune pentru fiul lor, o alt? realitate, mai sumbr? ?i-a f?cut loc. Ei ?i-au dat seama c? acela?i eveniment care lor le-a dat o nou? speran??, a spulberat speran?ele unei alte familii. ?ansa la via?? a lui Brody a fost pre?ul vie?ii unei alte persoane.

?ansa noastr? la un transplant de inim? spiritual?, pentru salvarea din p?cat, pentru o via?? mai bun? aici ?i acum ?i o via?? etern? în continuarea acestei vie?i vine ?i ea cu pre?ul unei vie?i. „Dar Dumnezeu Î?i arat? dragostea fa?? de noi prin faptul c?, pe când eram noi înc? p?c?to?i, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) Observ?, Hristos a murit pentru noi nu atunci când„meritam”sau când „ascultam de legea lui Dumnezeu cu des?vâr?ire,” sau chiar când „am devenit con?tien?i de nevoia noastr?,” ci „pe când eram noi înc? p?c?to?i.”

Inima lui Brody nu putea decât s? ajung? într-o stare din ce în ce mai rea f?r? un transplant. Nevoia lui disperat? l-a f?cut eligibil. ?i el a fost nevoit s? depind? de o anumit? persoan?, de undeva, care s?-i ofere în dar o inim? s?n?toas?. Nu erau disponibile inimi de vânzare, ?i dac? ar fi fost, el ?i familia lui nu ?i-ar fi permis una. Înc? o dat?, situa?ia se aplic? ?i în cazul mântuirii: „Fiindc? plata p?catului este moartea, dar darul f?r? plat?

al lui Dumnezeu este via?a ve?nic? în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) Astfel, descoperim c? tocmai versetul care ne avertizeaz? c? am dobândit moartea ne anun?? ?i remediul ca un cadou.

Cel mai mare, cel mai valoros cadou din întreaga eternitate. Nu e nevoie s? fim înscri?i pe o list?, nu e nevoie s? a?tept?m. Îl avem aici ?i acum, pur ?i simplu cerându-l. Am v?zut pa?ii. Se rezolv? pur ?i simplu recunoscându-?i nevoia, m?rturisind c? ai nevoie de o inim? nou? ?i cerându-i lui Dumnezeu s? ?i-o dea. Nu exist? vreo formul? magic?, nici cuvinte prestabilite. Doar cere.

Brody a trecut prin procedurile de tranplant cu veselie. Nu doar c? avea o inim? nou?, acum avea o via?? nou?. Dar el trebuia s? înve?e cum s? tr?iasc? acea nou? via??. Când primim o inim? nou?, ?i noi trebuie s? înv???m cum s? tr?im o via?? nou?. Dumnezeu a oferit biserica, o comunitate a celor care au primit o inim? nou?, pentru a ne ajuta s? tr?im acea via?? nou?. Po?i g?si ajutor în a c?uta o inim? nou? ?i a localiza o biseric?, intrând pe site- ul www.glowonline.org Bucur?-te de DARul primit!

Speranta TV  Curs de studiu biblic