facebook script

Tumo-tumo mahitungod sa Impyerno

Alang sa kadaghanan, ang pulong nga impyerno (sa Iningles ‘hell’) , usa lang kini sa diyutay nga upat-ka-letra nga pulong, diin ilang mabatian adlaw-adlaw sa sulod sa panahon nga trapik kaayo o sa init nga eksena sa salida sa sine gikan sa Hollywood. Apan sa uban hinuon, ang pulong impyerno, nagdala sa tataw nga bunga sa hunahuna atong bata pa sila mahitungod sa walay ugdaw-ugdaw nga gisugba nga mga tawo diin ilang nadunggan gikan sa eskwela sa Domingo (Sunday School) o gikan sa usa ka init nga ebanghelista sa telebisyon. Apan walay sapayan bisan unsang  kategoriyaha nahitungod ang katawhan, morag daw daghan, kondili tanan nato maayo ang pagkabutang kon wala lay konsepto sa impyerno. Sa pagkatinuod, ang uban, sa ilang pagsulay nga hinloan ilang kaisipan mahitungod nianang makuyaw nga ideya, nipili nga dili na lang motuo nga adunay diay gayu’y impyerno, diin mopadulong ngadto sa sunod nga lakang sa pagpili nga dili motuo nga ang Dios mobuhat sa ingon nga lugar.

Busa unsay atong buhaton niining makalilisang nga ideya mahitungod sa impyerno? Isalibay lang ba kini ug ang atong Dios? O dili ba kini tagdon ug ang mahitungod sa kinsa ang Dios Maglaum ba kita batok sa paglaum nga ang atong mga magtutudlo sa eskuwela sa Domingo nasayop lang unta? Niining tratado sa Biblia, mopili kita sa ubang opsyon nga mao ang paghimo’g yano nga pagtuon kon unsay ikaingon sa Biblia mahitungod sa impyerno, ug sa ingon makakita kamo nga ang kamatuoran molibre  ninyo gikan sa mga nagkadaiyang tumotumo mahitungod niining makahahadlok nga panudlo.

Ang Biblia naghatag sa takdo nga impormasyon kanus-a magsugod ang impyerno ingon man sa asang  dapita mahimutang. Nakatag-an tingali kamo, daghan kaayong sayop nga konsepto mahitungod niining duha ka punto. Sa Mateo 13:49,50 nag-ingon si Jesus sa yano nga pulong: “ Maingon usab niana ang katapusan sa kalibutan: manggula ang mga manulonda, ug pagapinigon nila ang mga dautan gikan sa mga matarung. Ug igasalibay sila sa hudno sa kalayo; didto mahitabo ang paghilak ug pagkagut sa mga ngipon.”

Sumala niining tekstoha ug sa daghan pang uban nga susama ini,

(1) ang kalayo sa impyerno unya pa sa katapusan sa kalibutan. Husto kana! Ang imong minahal wala sunoga nga buhi samtang gabasa ka ining tratados.

Sunod, atong makita nga si Apostol Pedro naghatag sa tin-aw nga impormasyon asa mahimutang ang impyerno. Nag-ingon siya mahitungod sa katapusan sa kalibutan nga, “Apan ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan; nga unya ang mga langit moagi sa daku gayud nga dinagook: ug ang mga butang sa kalangitan mangatunaw sa hilabihang kainit sa siga, ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.”

(2) Si propeta Sofonias usab naghisgut mahitungod sa, “ang tibuok nga yuta,” pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho.”

(3) dinhi makita nato nga ang impyerno dili usa ka higanteng kiasmo sa kalayo nga anaa sa tungatunga sa yuta; apan, kini mahimutang dinhi ini sa yuta sa katapusan sa kalibutan nga magalamoy sa “tibuok nga yuta”. Tingali ang labing importanteng butang aron nga masabtan ang mahitungod sa impyerno makita sa iladong teksto sa Juan 3:16, “kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.” Dinhi klaro nga gisulti ni Jesus nga kadtong mga magtotoo ang mabuhi nga walaly katapusan, dili ang mga dautan. Unsa!? Ang dautan dili maglimbaglimbag sa kalayo? Sakto!

Ang dautan magdilaab (masunog hangtud maugdaw. Si Malaquias nagdayag og maayo aning puntoha: “ kay, ania karon, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hudno, ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila,” nagaingon si Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga.)

(4)  Sa pagkatinuod, aron sa pagsiguro nga literal ang Iyang gisulti mahitungod sa lubos nga kalaglagan sa mga dautan mipadayon Siya sa pagsulti, “ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapalapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimuon kini! Nagaingon si Jehova sa mga panon.”

(5) Ug usab, dili lang ang mga dautan ang hingpit nga malaglag sa kalayo sa impyerno kondili si Satanas usab uban sa iyang mga dautang manulonda sumala sa Mateo 25:41 ug Pinadayag 20:10 Sukwahi sa gitoohan nga popular, nagplano ang  Dios sa paglumpag sa mga kusog sa kangitngitan, dili sila himuon nga enkargada sa bung-aw sa kalayo nga walay katapusan sa tungtunga sa kalibutan!

Tingali dunay uban nga moingon nga may laing mga teksto sama sa Pinadayag 14:11 ug 20:10 nga nagtudlo nga ang dautan masunog nga walay katapusan. Aber, ang Biblia usab nag-ingon nga ang propeta Samuel magpuyo atubangan sa Ginoo sulod sa  sangtwaryo hangtud sa hangtud  (6) Ug nga ang trangka sa yuta nagtak-up palibut kang Jonas sa walay katapusan. (7) dinhang gilabay siya didto sa dagat,  karon klaro gikang sa kasulatan mismo nga walay bisan asa aning mga hitaboa molungtad hangtud sa hangtud. Ang atong makita dire mao ang duha ka mga ehimplo gikan sa Biblia nga nagagamit sa pulong, hangtud sa hangtud nga nagpasabot nga usa ka panahon nga walay klaro nga kalungtaran, diin ang sinugdanan ug ang  katapusan anang panahona nagsalig sa kinaiya sa usa ka tawo, sa sirkumstansya, o sa butang diin kini gi-aplay. Ang ehimplo sa atong panahon nga susama mao ang sa diha nga ang lalake ug babaye magminyo ug mosaad nga magpabiling minyo sa walay katapusan. Inigbuhat nila ani, ang pulong nga “walay katapusan” nagpasabut lang nga samtang buhi pa sila. Busa unsaon nato pagkahibalo unsa ka taas ang “hangtud sa hangtud” alang sa mga nasunog sa impyerno? Simple: ubang pasahe mahitungod sa hilisgutan nga “walay katapusan” niining tungora nagkahulogan nga hangtud mahurot gayud ang mga dautan. Ang yawi mao ang konteksto!