facebook script

Speranța de dincolo de mormânt

Moartea prematur? a lui Michael Jackson, în data de 25 iunie 2009, a ?ocat întreaga lume. La serviciul de înmormântare din 7 iulie, la Staples Center din Los Angeles, actri?a Brooke Shields a f?cut o încercare curajoas? de a mângâia fanii în doliu ai Regelui Pop când a murmurat cu ochii în lacrimi: „noi trebuie s? ne uit?m sus unde cu siguran?? el este coco?at pe o semilun?.”

Unde a mers cu adev?rat Michael Jackson? Unde merge oricine dup? ce moare? Sfin?ii merg direct în cer în timp ce p?c?to?ii pierdu?i se cufund? în iad? Exist? cumva un „decantor” numit purgatoriu? Ne strecur?m oare în lumea spiritelor pentru a pluti în„partea cealalt?”? Ce putem spune despre reîncarnare? E posibil s? ne întoarcem în form? de ?oareci?

Lumea noastr? este plin? de teorii contradictorii, dar noi vom consulta doar o singur? surs?: Sfânta Scriptur?. Ultima care a Bibliei, Apocalipsa, ne avertizeaz? cu solemnitate c? un înger invizibil dec?zut, numit Satana, „în?eal? întreaga lume” (Apocalipsa 12:9). Dac? acesta e un adev?r, nu ne putem a?tepta ca majoritatea fiin?elor umane s? aib? dreptate cu privire la orice, mai ales cu privire la ceva atât de important precum ce se întâmpl? cu o persoan?

dup? ce pastorul spune: „Cenu?? în cenu??, ??rân? în ??rân?!” la sfâr?itul serviciului funeral.

Trei perspective principale

S? începem prin a men?ine simplitatea lucrurilor. În primul rând, exist? trei perspective primare despre moarte în fa?a c?rora majoritatea teoriilor cad.

E?ti mort ?i asta-i totul – Prima este destul de popular? – de?i extrem de sumbr? – ?i este promovat? de c?tre cei care cred c? realitatea poate fi redus?, în final, la ceea ce doar ?tiin?a poate s? explice. Bazându-?i dogma pe expresia „ceea ce vezi este ceea ce prime?ti”, ei presupun c? moartea e sfâr?itul. Punct. Murim, putrezim în p?mânt, devenim mâncare pentru viermi ?i asta e. E?ti un om mort pentru totdeauna.

Sufletul nemuritor – A doua perspectiv?, care este cea mai comun?, ne înva?? c? atunci când murim, doar corpul se descompune, pe când Eul mai înalt, sau „sufletul”, î?i continu? c?l?toria, asemenea unui ?arpe care î?i schimb? pielea. Desigur c? diferite religii sunt deseori în dezacord cu privire la locul în care merg sufletele dup? moarte, dar ideeea de baz? a „nemuririi sufletului” este împ?rt??it? de cei mai mul?i.

Sufletele nemuritoare ?i învierea – Perspectiva final? argumenteaz? c? acest cuvânt,

„suflet”, se refer? la întreaga persoan?, ?i nu la vreo parte distinct?, nemuritoare, care supravie?uie?te dup? ce corpul fizic piere. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, El i-a „i-a suflat în n?ri suflare de via??, ?i omul s-a f?cut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7) Astfel omul nu are un suflet, s? zicem a?a, ci mai degrab? este un suflet. Dup? ce omul a p?c?tuit, întreaga sa persoan? sau întregul s?u suflet a devenit muritor sau supus mor?ii. Când p?c?to?ii mor, ei se întorc în p?mânt, ?i aceast? „suflare de via??” se întoarce la Dumnezeu. Aceast? „suflare” nu este o fantom? con?tient? care poate vizita Chicago dup? ce corpul i-a fost îngropat în Detroit, ci mai degrab? e o scânteie de via?? care exist? în tot ce este viu. Conform acestui punct de vedere, la moarte persoana e complet moart?, adic? e incon?tient?, t?cut?, adormit? în mormânt, a?teptând Ziua Învierii.

Care perspectiv? e corect?? Pentru început, respingem nihilismul ateist pentru c? noi credem c? Dumnezeu exist? ?i credem în Cuvântul S?u ca fiind adev?rat. Exist? un rai ?i exist? ?i un iad. Dar despre celelalte dou? puncte de vedere, cu ideile lor opuse despre natura sufletelor? Ce ne înva?? Cartea lui Dumnezeu?

Adev?ruri biblice despre moarte

Dup? cum am v?zut deja, Sfânta Scriptur?

ne înva?? c? atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, acesta a devenit un „suflet viu” (Geneza 2:7). Câ?iva ani mai târziu, „?aptezeci de suflete” au plecat în Egipt (vezi Exod 1:5). Contextul arat? c? nu s-a scris despre ?aptezeci de fantome, ci despre ?aptezeci de fiin?e vii care au mers în Egipt. Ai prins ideea? Un suflet e o persoan?.

Urm?torul adev?r: fiin?ele umane dec?zute nu sunt nemuritoare. Dac? vei c?uta cuvântul „nemuritor” în orice Biblie cu concordan??, vei descoperi c? acum i se aplic? doar lui Dumnezeu. Dumnezeu este „singurul care are nemurirea” (1 Timotei 6:16), ?i doar dup? ce sfin?ii S?i vor fi învia?i la a doua venire a lui Isus Hristos, „trupul acesta muritor se va îmbr?ca în nemurire” (1 Corinteni 15:54). Evident, sfin?ii S?i nu s-ar îmbr?ca în nemurire dac? ar fi avut nemurirea înainte.

Urm?torul punct: în Biblie, moartea este numit? „somn”. În timpul Vechiului Testament, Regele David s-a rugat s? fi fost protejat „s? n-adorm somnul mor?ii” (Psalmi 13:3). La sfâr?itul lumii, aceia care„dorm în ??râna p?mântului se vor scula” (Daniel 12:2). Astfel oamenii mor?i dorm în pace „în ??râna p?mântului” pân? la Ziua Învierii.

Aici este lucrul cel mai fascinant. Biblia este clar? cu privire la faptul c?„cei mor?i nu ?tiu nimic” (Eclesiastul 9:5). „Nimic” înseamn? nimic. Zero. Cinci versete mai jos, Solomon clarific?, spunând c? „în Locuin?a mor?ilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuial?, nici ?tiin??, nici în?elepciune!” (Eclesiastul 9:10) David ne spune acela?i lucru: „Nu mor?ii laud? pe Domnul ?i nici vreunul din cei ce se coboar? în locul t?cerii.” (Psalmi 115:17) Astfel mor?ii dorm lini?ti?i. Ei nu strig? acolo sus, nici nu url? acolo jos. Niciunul nu poate s? bat? la u?a ta dup? propria lui înmormântare. Cu alte cuvinte, Michael Jackson nu danseaz? faimosul s?u „dans al lunii” undeva prin univers. În schimb, el este mort, în mormântul s?u, a?teptând Ziua Judec??ii. (Evrei 9:27)

Epifania întregii Biblii este ceea ce i s-a întâmplat lui Isus Hristos cu aproape dou? mii de ani în urm?. În timpul lucr?rii Sale sfinte, Domnul nostru a prezis cu claritate c? El „are s? fie omorât ?i c? a treia zi are s? învie.” (Matei 16:21) A?a s-a ?i întâmplat. La scurt? vreme dup? aceea, mâini necurate L-au arestat, L-au b?tut ?i L-au crucificat. Pavel clarific? lucrurile, spunând c? de fapt„Hristos a murit pentru p?catele noastre” (1 Corinteni 15:3). „Hristos a murit” înseamn? c? El a fost cu adev?rat mort. Trei zile mai târziu un înger sfânt anun?a c? Isus „a înviat dintre cei mor?i” (Matei 28:7). Aleluia!

Datorit? învierii lui Isus Hristos noi avem speran??. Într-una din aceste zile – ?i aceasta va veni mai devreme decât cred majoritatea oamenilor – Salvatorul nostru se va întoarce pe

p?mânt„cu putere ?i cu o mare slav?”, cu zeci de mii de îngeri cere?ti (vezi Matei 24:30-31); ?i când se va întâmpla aceasta, Pavel ne spune c? acela este momentul când„întâi vor învia cei mor?i în Hristos” ?i c? „vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17). Astfel credincio?ii în Hristos vor fi învia?i pentru a fi cu Domnul când El se întoarce.

Concluzie

Concluzia este: cu to?ii ?tim c? moartea este real? ?i faptul acesta ne doare. Totu?i, în mijlocul durerii ?i a pierderii, Vestea Bun? este c? Isus Hristos ne iube?te, a pl?tit pedeapsa pentru p?catele noastre, a intrat într-un mormânt umed ?i rece, ?i a fost adus la via??, cucerind astfel moartea ?i mormântul. Dac? ne încredem în victoria Sa, putem s? învingem moartea. Cu mult timp în urm?, Isus le-a promis celor care r?spund dragostei Sale, care î?i m?rturisesc p?catele ?i au încredere în harul S?u: „Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:44)

Promisiunea Lui este pentru tine ast?zi.

Speranta TV  Curs de studiu biblic