facebook script

Profetie over Amerika

Het is geen geheim dat de Verenigde Staten van Amerika, ‘het land van de vrijen en het thuis van de dapperen’, zich midden in een catastrofale crisis bevindt. Haar problemen zijn niet uniek. Wereldwijd hebben landen problemen met morele, sociale, milieu en economische ellende. “Maak Amerika weer groot!” is een populaire slogan geworden, die de hoop van miljoenen uitdrukt. Wat heeft de toekomst in petto voor het machtigste land op aarde? Geloof het of niet, maar de toekomst is van tevoren voorspeld in de door God geïnspireerde bladzijden van de Bijbel. Het boek Openbaring voorspelt: “ Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.” (Openbaring 13:11)

Sta mij toe, of u nu wel of niet in de Bijbel gelooft, om een redelijke zaak op te bouwen en te laten zien dat deze mysterieuze voorspelling Amerika en haar toekomst betreft. Ten eerste: wat betekent een ‘beest’ in de Bijbelse profetie? Wij hoeven hier niet naar te raden, te voorspellen of te speculeren. Het antwoord staat duidelijk in Gods boek. In de profetieën staat de term ‘beest’ symbool voor een machtig volk. Het bewijs staat in Daniël 7, een hoofdstuk dat overeenkomt met Openbaring 13. Zowel Daniël 7 en Openbaring 13 verwijst naar dieren, tien horens, een mond vol grootspraak en een hevige strijd tegen Gods volk (vergelijk Daniël 7: 3-8 met Openbaring 13: 1-7). Daniël 7 beschrijft nauwkeurig vier grote dieren: een leeuw, een beer, een luipaard en een draakachtig schepsel. In hetzelfde hoofdstuk bevestigt een engel: “Het vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde komen zal.” (Daniël 7:23)

Wij kunnen dit dus vaststellen: Volgens Daniël 7 – dat parallel loopt met Openbaring 13 – is een beest in de Bijbel geen computer of een superslecht persoon, maar een machtig koninkrijk of natie. Dat zei de engel. Geschiedkundig gezien heeft 98% van de achtenswaardige Christelijke Bijbelcommentatoren Daniël’s dieren geïnterpreteerd als de oude volken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Dit is een feit.

Uit de Aarde

Maar er is meer. Openbaring 13:11 vervolgt: “Toen zag Ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde.” Johannes zag dus een grote natie oprijzen naar de macht. Waar vandaan? “Uit de aarde” voorspelde de profeet. In tegenstelling hiermee kwamen alle vier de dieren in Daniël 7 “op uit de zee.” (Daniël 7:23) Wat vertegenwoordigt water? Opnieuw stelt de profetie een helder antwoord vast: mensenmenigten. Wij weten dit omdat in een parallelle profetie een andere engel bevestigde: “De waterstromen die je zag, waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.” (Openbaring 17:15)

Volgens de historische feiten kwamen het oude Babylon, Perzië, Griekenland en Rome allemaal op uit het midden van een zee van mensen in Europa en het Midden Oosten. Zo niet het beest in Openbaring 13:11. Het komt uit de aarde. Zodoende verwijst Openbaring 13:11 naar een groot volk, dat opkomt uit een dun bevolkt gebied.

Als een Lam

“Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam…” (Openbaring 13:11) Elk woord is belangrijk. Het ware Lam van God is Jezus Christus, die zijn leven gaf als een offer voor de zonden van de wereld (zie Johannes 1:29; 3:16) ‘Als een lam’ wijst erop dat deze natie lamachtige of Christelijke eigenschappen zou hebben. Een lam is een jong dier, een baby schaap. Deze natie zou op enig moment jeugdig en nieuw zijn. Belangrijk is dat zijn twee horens geen kronen hebben zoals het eerste beest, dat in Openbaring 13:2 wordt beschreven. Kronen vertegenwoordigen Koninklijke macht. In Openbaring 13:11 zien wij dus een nieuwe natie met zachtaardige, lamachtige Christelijke eigenschappen, die opkomt in een dun bevolkt gebied. Het wordt geleid door een kroonloze regering, niet geregeerd door koningen.

Vallen de puzzelstukjes al in elkaar?

Supermacht

Hier is de schok: Openbaring 13 openbaart ook dat dit mysterieuze dier met twee horens als een lam de status van supermacht zou bereiken aan het einde der tijden. Dan zou het degenereren en gedurende de laatste momenten van de wereld de leiding nemen in de wereldwijde oplegging van het merkteken van het beest. Gods Woord doet verslag:”Verder liet het (het lamachtige beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - konden iets kopen of verkopen.” (Openbaring 13:16,17)

Deze onheilspellende verzen lopen gelijk aan het laatste deel van Openbaring 13:11, dat de laatste tragische daad beschrijft van het lamachtige beest: “Het sprak als een draak.” Laten wij dit eens nader bekijken. Het beest zorgt ervoor dat iedereen het merkteken ontvangt – het dwingt of gebruikt geweld. “Alle” benadrukt de wereldwijde invloed. Uiteindelijk duidt de controle over het kopen en verkopen er duidelijk op dat de wereldeconomie erbij betrokken is.

De stukjes samenvoegen

Laten wij alle stukjes samenvoegen:

  1. Openbaring 13:11 legt de vinger op de opkomst van een groot dier.
  2. In profetie vertegenwoordigt een dier een groot volk.
  3. Deze natie komt op uit de aarde, ofwel een wildernis.
  4. Deze natie begint jong als een baby lam.
  5. Deze natie heeft lamachtige, Christelijke karakteristieken.
  6. Deze natie heeft horens zonder kronen – het heeft geen koningen.
  7. Deze natie verwerft de status van supermacht aan het eind van de tijden.
  8. Deze natie beïnvloedt de wereldeconomie.
  9. Deze natie spreekt uiteindelijk als een draak.
  10. Deze natie zal uiteindelijk het merkteken van het beest afdwingen.

Wees eerlijk: Op hoeveel naties in de huidige wereld zijn alle tien van deze duidelijke, onbetwistbare, door de hemel geïnspireerde eigenschappen toepasbaar? Slechts één: De Verenigde Staten van Amerika. Iedere 4ejuli zingen Amerikanen: “God zegene Amerika, het land dat ik liefheb!” God heeft Amerika gezegend, ondanks haar problemen en mislukkingen. Toch voorspelt de profetie uit Openbaring 13 dat belangrijke veranderingen dit geliefde land zullen overvallen. Helaas zullen de laatste bewegingen niet mooi zijn. In het verleden stond deze machtige natie voor vertegenwoordigde overheid, democratie en vrijheid. Maar kort voor de wederkomst van Jezus Christus op de wolken met kracht en grote heerlijkheid (zie Matteüs 24: 30,31) zal zij haar zachtaardige, lamachtige Christelijke principes opofferen, “als een draak spreken“, naar geweld en tirannie grijpen en het dodelijk merkteken van het beest wettelijk voorschrijven.

Ziet u het niet aankomen? Wanneer uw ogen slechts half geopend zijn voor de tekenen der tijden zou u in staat moeten zijn te onderscheiden dat de voorspelde trend ‘van vrijheid tot geweld’ in Openbaring vandaag in volle gang is. De vrijheid is in gevaar. Door God gegeven rechten verdwijnen. De draak gromt. Het merkteken van het beest komt er aan.

Hoop, vrede, kracht

Mag God ons helpen Zijn “zekere profetische Woord” te begrijpen (2 Petrus 1:19) om ons voor te bereiden op de overweldigende verrassing die binnenkort de planeet aarde treft en om ons klaar te maken voor “de grote dag van de Heer” die “nabij is en zeer snel komt.” (Sefanja 1:14) Mogen wij bovenal allen liefde, genade, hoop, vrede en kracht vinden door een sterke relatie met het ware Lam van God te ontwikkelen. Jezus Christus alleen kan onze zonden vergeven en ons de gave van het eeuwig leven geven (zie Romeinen 6:23).

Laten wij de stem van de draak afwijzen.

Om meer oogopenende informatie over deze profetie, de laatste momenten van deze aarde, het merkteken van het beest en Gods oneindige liefde te ontdekken kunt u een gratis exemplaar van de bestseller ‘De grote strijd tussen Christus en Satan’ aanvragen, die deze onderwerpen verder uitlegt.

Bijbelcursus