Proč chodím na bohoslužby v sobotu

Mnozí lidé považují mou účast na sobotních bohoslužbách za odklon od nedělní křesťanské tradice. Diví se, jak mohu být tak zmatený, že chodím na bohoslužby ve „špatný den“. Proč jsme si vlastně já a miliony mně podobných vybrali sobotu místo neděle? Když se ale zamyslíte nad následujícími třemi důvody, možná vás to překvapí.

Důvod první – Boží slovo

Na bohoslužby chodím v sobotu, protože je to napsáno v Bibli. O pravidelných nedělních shromážděních se však v Bibli nepíše. I když máme Boha uctívat každý den, sedmý den Bůh oddělil jako zvláštní den odpočinku. Tento den se jmenuje šabat a odpovídá sobotě. Byl lidstvu dán už při stvoření, asi 2 000 let před existencí židovského národa (Genesis 2,1.3). Ježíš potvrzuje: „Sobota je učiněna pro člověka“ (Marek 2,27). Platí tedy nejen pro Židy.

Aby Bůh jednoznačně odlišil tento sedmý den od ostatních šesti, hned při stvoření světa v sobotu – sedmý den stvořitelského týdne – odpočinul od veškeré práce, požehnal ji a posvětil (Genesis 2,2.3). A to nám přináší několik velmi důležitých poznatků.

Za prvé – potřebujeme odpočívat od práce a mít čas k přemýšlení. Takové nás Bůh vytvořil. Proto se rozhodl první sobotu v historii lidstva strávit s lidmi, které stvořil, a prožít s nimi zvláštní čas. Za druhé – Bůh přidělil sedmému dni duchovní požehnání, které nedal ostatním šesti dnům. A za třetí – Bůh ohraničil těchto 24 hodin a označil je jako den, který je oddělený pro budování vztahu s ním.

Pokud se v Bibli podíváme na všechny verše o sobotě, objevíme úžasné věci: Z jejího požehnání čerpal veškerý Boží lid ve Starém zákoně – a to i lidé před praotcem Židů Abrahamem, tedy nejen Židé (Genesis 11,26). Sobotu ctil také Ježíš (každý týden ji zachovával, viz Lukáš 4,16) a první učedníci (Skutky 18,4.11; 16,13). Sobota bude dokonce zachovávána v nebi a na nové zemi (Izajáš 66,22.23). Bible popisuje neměnný sedmidenní cyklus od stvoření světa až po novou zemi.

Proč tedy většina křesťanských církví světí neděli? Odpověď je jednoduchá – může za to tradice. Kdybyste se podívali do Bible, nikde nenajdete zmínku o tom, že by Bůh přesunul „den odpočinku“ ze soboty na neděli. Jediná snaha o změnu Božího zákona, která je v Bibli popsána, je způsobena chytrým útokem na církev, který měl přijít z jejího středu (Daniel 7,25).

Tato změna ze soboty na neděli nastala dlouho poté, co zemřeli první učedníci. Historie zaznamenává, že od třetího do čtvrtého století někteří křesťané v Římě a na jiných místech, kde se církev uchýlila ke kompromisům, aby unikla pronásledování, zachovávali neděli, kterou v té době slavily pohanské národy jako den jejich božstva – slunce (anglicky Sunday, německy Sonntag – „Den slunce“). Církev v Římě rostla velkou rychlostí a zároveň postupně získávala světskou moc. Přidávali se k ní ve velkém počtu i pohané, jelikož každý úředník se v té době musel hlásit ke křesťanství, aby mohl vykonávat svoje povolání. Vzniklo tak státní náboženství řízené římskokatolickou církví, které oficiálně posvětilo zachovávání neděle namísto soboty. Je dnes historickým faktem, že autorita římskokatolické církve a její tradice stojí nad prostým učením Písma.

Důvod druhý – láska

Zachovávání soboty není zákonictví. Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Sobota je biblickým dnem pro týdenní bohoslužbu. Čtvrté přikázání nikdy nebylo změněno Bohem – ale pouze lidmi. A protože ji zachovával i sám Ježíš, světím ji z lásky k němu.

Existuje mnoho důvodů, proč miluji a poslouchám Ježíše. Dva hlavní důvody jsou ty, že On je můj Stvořitel a Spasitel (Jan 1,1–3; Titovi 2,14). Ježíš stvořil zemi v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. Sobota je oficiální Boží památník či „znamení“ mezi ním a jeho lidem, že On je náš Stvořitel (Exodus 31,17). V době před Ježíšovým návratem na tuto zem Bůh všechny lidi vyzývá: „Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (Zjevení 14,6.7). Pokaždé, když „pamatuji na sobotní den, že mi má být svatý“, uctívám svého Stvořitele jako toho, kdo mě stvořil a drží můj život ve svých rukou (Exodus 20,8–11; překlad B21 i Bible kralická).

Ježíš nás nejen stvořil, On nás také osvobozuje od hříchu. Sobota je zvláštním znamením jeho spásy: „Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji“ (Ezechiel 20,12, Český studijní překlad). To, že jednou týdně přestaneme dělat svou práci, nám také připomíná, že si žádným snažením nemůžeme zasloužit naše věčné spasení – je to Boží dar a my jsme na Bohu zcela závislí (Židům 4,4–10). Pokud nedokážu jeden den v týdnu důvěřovat Bohu, že se postará o mé pozemské živobytí, jak pak mohu tvrdit, že mu budu věřit po celý věčný život?

Každá sobota mi připomíná lásku, kterou nám Ježíš dal prostřednictvím stvoření a vykoupení. Stejně jako slavíme výročí, abychom si připomněli a obnovili svou lásku k našim nejbližším, i sedmý den, sobota, nám má připomínat Boží lásku a naši úplnou závislost na Bohu v tomto životě – i v tom příštím.

Důvod třetí – zkušenost

Sobotu zachovávám také proto, že jsem odpověděl na Ježíšovo pozvání, abych to zkusil a přesvědčil se, jestli je jeho slovo pravdivé. Bůh nás často vyzývá, abychom mu zkusili důvěřovat. Jedna taková situace je uvedena v knize Malachiáš, 3. kapitole, kde nás Bůh vybízí, abychom mu odevzdali desetinu z našich příjmů. Těm, kdo se k tomu rozhodnou, zaslibuje svoje požehnání.

S tímto požadavkem souvisí i sobotní odpočinek. Bůh nás zve, abychom mu odevzdali sedminu našeho času. Jestliže to uděláme, slibuje, že nám požehná. „Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty…, a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodným…, potom budeš mít rozkoš v Hospodinu“ (Izajáš 58,13.14; Český studijní překlad). Každý týden zažívám toto sobotní požehnání.

Odpočinutí v sobotu mě fyzicky, duševně, společensky a duchovně obnovuje. Zbavuje mě stresu ze životních starostí. Užívám si ničím nerušené chvíle s rodinou a přáteli, které udržují naše vztahy živé. Uctívání Boha společně s ostatními věřícími mě posiluje. Studiem Bible a účastí na kázáních v sobotu získávám nové poznatky a inspiraci.

Sobota mi každý týden dává důvod k tomu, abych na jeden den odložil všechny své běžné starosti a povinnosti. Protože jde o Boží příkaz, nenechávám si žádný prostor ke kompromisům – například kvůli projektu v práci, který se nestíhá, či kvůli kterékoli jiné věci, která může přijít. Tím pro mě sobotní odpočinek není jen dobrým předsevzetím. Přijímám jej jako Boží příkaz, proto nehledám způsoby, jak ho obejít, ale s radostí nechávám své povinnosti a práci ostatním šesti dnům týdne. V sobotu pak mám den odpočinku, tak jak říká Bůh.

Zjistil jsem, že Ježíšova slova jsou pravdivá – udělal sobotu pro člověka (Marek 2,28). Sobota není jen plněním nějakého nařízení. Je v ní pro člověka skryto něco nádherného. V této uspěchané době, ve které žijeme, si vážím všech požehnání, která mohu prožívat díky tomu, že nám ve své laskavosti Bůh daroval sobotu.

Chápu, že se někomu moje účast na bohoslužbách v sobotu může zdát zvláštní. Ale teď už víte, že to dělám proto, že jsem se rozhodl následovat učení Bible, miluji Ježíše jako svého Stvořitele a Zachránce a objevil jsem sobotní Boží požehnání, které mi to přináší. I vy můžete zažívat tuto úžasnou zkušenost. Pokud byste rádi věděli, jak na to, nebo chtěli získat více informací, můžete využít některý z uvedených kontaktů. Jsme tu pro vás.