Přírodní katastrofy – proč?

Pravděpodobně jste si všimli, že v poslední době vzrostl na naší planetě počet ničivých pohrom. Téměř každý týden slyšíme zprávy o nových zemětřeseních, požárech, záplavách či tornádech, které ničí majetek a mají na svědomí stovky, dokonce tisíce životů. Tina Brownová, šéfredaktorka časopisu Newsweek, napsala: „Mezinárodní chaos se stále stupňuje. Copak se svět zbláznil?“1

Určitě se mnou budete souhlasit, že večerní zprávy nám na tuto otázku nedají pravdivou odpověď. Ať už tomu věříme, nebo ne, tím jediným, co nám může poskytnout aktuální a stoprocentně spolehlivé informace o tom, proč tyto katastrofy celosvětově vzrůstají a nabírají na intenzitě, je jedna starodávná kniha. Obsahuje tajemná proroctví, která přesně popisují naši generaci.

Jsou uvedena v poslední knize Bible – Zjevení. Všimněte si, jak jsou v této knize představeni nebeští andělé, kteří těsně před druhým příchodem Ježíše Krista zabraňují tomu, aby nedošlo k záhubě celého světa: „Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!‘“ (Zjevení 7,1–3).

Čtyři větry země znázorňují světové konflikty, války a zejména přírodní katastrofy. Čtyři andělé představují síly milujícího Stvořitele, který brání silám zla, aby všechno zpustošily. Jak se však bude blížit onen „velký den“ všemocného Boha (viz Zjevení 6,17), tito nebeští strážci začnou uvolňovat toto sevření sil zla, zkázy a smrti, za kterými se skrývá satan. To je skutečný důvod, proč jsou ničivé katastrofy stále častější a intenzivnější.

Jedna křesťanská spisovatelka to popsala těmito slovy: „Ochraňující Boží Duch se pomalu vzdaluje z tohoto světa. Stále častěji se vyskytují vichřice, bouře, požáry, povodně a velké katastrofy na moři a na zemi. Věda se to snaží vysvětlit. Tato znamení, kterých stále přibývá, ohlašují brzký příchod Božího Syna. Lidé je připisují různým věcem, jen ne skutečné příčině. Nejsou schopni vidět strážné anděly, kteří drží čtyři větry, aby se nerozpoutaly, dokud nebudou zapečetěni Boží služebníci. Jakmile však Bůh rozkáže svým andělům, aby větry uvolnili, vypukne takový válečný ryk, jaký nedokáže nikdo popsat.“2

Tento text vše vysvětluje, přestože vědci mají asi jiné vysvětlení. Pravda je však taková, že stále častější katastrofy na moři i na zemi svědčí o tom, že „ochraňující Boží Duch se pomalu vzdaluje z tohoto světa“. Proč? Proč musí Tvůrce nebe a země odejmout svou ochranu těm, které stvořil, které miluje a které chce zachránit? Odpověď je docela jednoduchá a logická. Na každém kontinentu, v každém smogem zamořeném městě a na každém tropickém ostrově nacházejícím se v hlubokých vodách modrého oceánu velká většina obyvatel země otevřeně, lehkomyslně a ustavičně – beze strachu z věčných následků – porušuje zákony Desatera, které, jak říká Bible, byly původně napsány Božím prstem na dvě kamenné desky (Exodus 31,18). „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení,“ napsal Pavel v listu Efezským 4,30. Přesto dnešní bezbožní a lehkovážní lidé, kteří milují zábavu, právě toto dělají. Z těchto důvodů od nás Bůh odtahuje svou ochrannou ruku.

Uvádíme zkrácené znění Desatera:

Miluj Boha

1. Dej Boha na první místo.
2. Neuctívej modly.
3. Měj v úctě Boží jméno.
4. Svěť sedmý (sobotní) den.

Miluj svého bližního

5. Cti svého otce a matku.
6. Nezabíjej.
7. Nesmilni.
8. Nekraď
9. Nelži.
10. Nezáviď. (Exodus 20,3–17)

Podle Boží knihy je porušování zákonů Desatera hříchem. „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona,“ prohlásil Jan (První list Janův 3,4). Přesto „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16), aby místo nás nesl trest za porušování tohoto zákona. „Kristus zemřel za naše hříchy“ na krutém kříži (První list Korintským 15,3). To je DOBRÁ ZPRÁVA Z NEBE. Pokud jsme ochotni přiznat svá selhání, litovat hříchů a uvěřit v Ježíše jako svého Zachránce, pak „on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (První list Janův 1,9). Ti, kdo tak učiní, dokazují tím svou věrnost zákonům Desatera a na čelo dostanou pečeť živého Boha (Zjevení 7,2.3). Poté, co budou čtyři větry uvolněny a satan převezme vládu nad touto zemí, budou dokonale chráněni (Zjevení 12,9).

Obrovská zemětřesení, vražedná tsunami, nezastavitelné požáry, rozsáhlé záplavy a hrůzu nahánějící tornáda, to vše je kruté a velmi ničivé. Přesto Bůh dovolí, aby tyto hrůzy likvidovaly jeho svět. Bůh se i tímto způsobem zoufale snaží upoutat naši pozornost. „Kaj se!“ zní jeho naléhavá výzva uprostřed bouře. Poslechne jej však jen hrstka lidí. Důkladné studium knihy Zjevení naznačuje, že upřímní, ale přesto oklamaní náboženští představitelé nepochopí správně tyto události a budou tvrdit: „Bůh trestá lidstvo za to, že odmítlo světit neděli.“ Desatero však jednoznačně označuje sedmý den (sobotu) za pravý den odpočinku. Kdybyste někdy slyšeli takovou interpretaci současných událostí, nedejte se oklamat. Přečtěte si text v knize Exodus 20,8–11 a Zjevení 14,12. Bible říká pravdu.

V neděli večer 8. října 1871 kázal slavný evangelista D. L. Moody velkému zástupu v Chicagu o naléhavosti rozhodnout se pro Ježíše Krista. „Teď vyzvi přítomné k rozhodnutí!“ naléhal Duch svatý na kazatele. Moody však zaváhal a místo toho řekl pohnutým posluchačům, že příští týden by je rád vyzval k rozhodnutí. Tito lidé se však již za týden nesešli. Během závěrečné písně se městem rozlehl zvuk sirény, která oznamovala vypuknutí požáru. Město bylo v plamenech celé dva dny, oheň zabíjel po stovkách. Jak velmi Moody litoval, že nevyzval lidi k tomu, aby se odevzdali Kristu!

Drahý čtenáři, smrtonosná katastrofa může vypuknout kdykoliv. Zítra tu už nemusíme být.

Když prožíváme zármutek ze ztráty na životech, Bůh trpí s námi tak, jak trpěl, když jeho vlastní Syn zemřel na kříži. V Bibli, jeho Slovu, nacházíme zaslíbení, že jednoho dne, až se navždy vytratí odporný zápach hříchu, „smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo“ (Zjevení 21,4).

Nepromeškej možnost žít s Bohem v nebi! Rozhodni se dnes pro Ježíše Krista!

1 Newsweek, 28. březen 2011

2 Svědectví pro církev, Ellen G. Whiteová, sv. 6, str. 408, nakladatelství Pacific Press, Mountain View, CA (1941)