Prírodné katastrofy – prečo?

Pravdepodobne ste si všimli, že v poslednom čase vzrástol počet ničivých pohrôm na našej planéte. Takmer každý týždeň počujeme správy o nových zemetraseniach, požiaroch, záplavách či tornádach, ktoré ničia majetok a majú na svedomí stovky, dokonca tisícky životov. Tina Brownová, šéfredaktorka časopisu Newsweek, napísala: „Medzinárodný chaos sa stále stupňuje. Azda sa tento svet celkom zbláznil?“1

Určite budete so mnou súhlasiť, že večerné správy nám nedajú skutočnú odpoveď na túto otázku. Či tomu veríme, alebo nie, jediná vec, ktorá nám môže poskytnúť aktuálne a stopercentne spoľahlivé informácie o tom, prečo tieto katastrofy celosvetovo vzrastajú a zintenzívňujú sa, je jedna starodávna kniha. Obsahuje tajomné proroctvá, ktoré presne opisujú našu generáciu.

Ide o poslednú knihu Biblie – Zjavenie Jána. Všimnite si, ako sú v tejto knihe predstavení nebeskí anjeli, ktorí tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista zabraňujú tomu, aby nedošlo k záhube celého sveta: „Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.“ (Zjavenie Jána 7,1-3)

„Štyri vetry zeme“ predstavujú svetové konflikty, vojny a najmä prírodné katastrofy. „Štyria anjeli“ predstavujú sily milujúceho Stvoriteľa, ktorý dokonca aj teraz bráni silám zla, aby všetko spustošili. Ako sa však bude blížiť onen „veľký deň“ všemocného Boha (pozri Zjavenie Jána 6,17), títo nebeskí strážcovia začnú uvoľňovať toto zovretie síl zla, skazy a smrti, za ktorými sa skrýva satan. To je skutočný dôvod, prečo sú ničivé katastrofy stále častejšie a intenzívnejšie.

Jedna kresťanská spisovateľka to opísala týmito slovami: „Ochraňujúci Boží Duch sa pomaly vzďaľuje z tohto sveta.Stále častejšie sa vyskytujú víchrice, búrky, požiare, povodne a veľké katastrofy na mori a zemi. Veda sa to snaží vysvetliť. Tieto znamenia, ktorých stále pribúda, ohlasujú skorý príchod Božieho Syna. Ľudia ich pripisujú rôznym veciam, len nie skutočnej príčine. Nie sú schopní vidieť strážnych anjelov, ktorí držia štyri vetry, aby neviali, kým nebudú zapečatení Boží služobníci. Keď Boh prikáže svojim anjelom, aby vetry uvoľnili, vypukne taký vojnový ryk, aký nedokáže nikto opísať.“2

Tento text všetko vysvetľuje napriek tomu, že vedci majú asi iné vysvetlenie. Pravda je však taká, že stále častejšie katastrofy na mori a zemi svedčia o tom, že „ochraňujúci Boží Duch sa pomaly vzďaľuje z tohto sveta“. Prečo? Prečo musí Tvorca neba a zeme odňať svoju ochranu tým, ktorých stvoril, ktorých miluje a ktorých chce zachrániť? Odpoveď je celkom jednoduchá a aj logická. Na každom kontinente, v každom smogom zamorenom meste a na každom tropickom ostrove nachádzajúcom sa v hlbokých vodách modrého oceánu veľká väčšina obyvateľov zeme otvorene, ľahkomyseľne a ustavične – bez strachu z večných následkov – porušuje zákony Desatora, ktoré, ako hovorí Biblia, boli pôvodne napísané Božím prstom na dve kamenné dosky. (Druhá Mojžišova kniha 31,18) „Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia,“ napísal Pavol v Liste Efezanom 4,30. Napriek tomu dnešní bezbožní a ľahkovážni ľudia, ktorí milujú zábavu, práve toto robia. To je dôvod, prečo Boh od nás odťahuje svoju ochrannú ruku.

Uvádzame skrátené zákony Desatora:

Miluj Boha

1. Daj Boha na prvé miesto.

2. Neuctievaj modly.

3. Maj v úcte Božie meno.

4. Sväť siedmy (sobotný) deň.

Miluj svojho blížneho

5. Cti svojho otca a matku.

6. Nezabíjaj.

7. Nesmilni.

8. Nekradni.

9. Neklam.

10. Nezáviď. (Druhá Mojžišova kniha 20,3-17)

Podľa Božej knihy je porušovanie zákonov Desatora hriechom. „Hriech je porušenie zákona,“ vyhlásil Ján. (Prvý Jánov list 3,4) Napriek tomu „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Evanjelium podľa Jána 3,16), aby namiesto nás niesol trest za porušovanie tohto zákona. „Kristus zomrel za naše hriechy“ na krutom kríži (Prvý list Korinťanom 15,3). To je DOBRÁ SPRÁVA Z NEBA. Ak sme ochotní kajať sa, oľutovať svoje hriechy a uveriť v Ježiša ako svojho záchrancu, tak „on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“. (Prvý Jánov list 1,9) Tí, čo tak urobia, dokazujú tým svoju vernosťzákonom Desatora a na čelo dostanú pečať živého Boha. (Zjavenie Jána 7,2.3) Keď budú štyri vetry uvoľnené a satan prevezme vládu, budú dokonale chránení. (Zjavenie Jána 12,9)

Obrovské zemetrasenia, vražedné cunami, nezastaviteľné požiare, rozsiahle záplavy a hrôzu naháňajúce tornáda sú kruté a veľmi ničivé. Napriek tomu Boh dovolí, aby tieto nočné mory likvidovali jeho svet. Boh sa aj týmto spôsobom zúfalo snaží upútať našu pozornosť. „Kajaj sa!“ – to je jeho naliehavá výzva prostredníctvom búrky. Žiaľ, poslúchne ho iba hŕstka. Dôkladné štúdium knihy Zjavenie Jána naznačuje, že úprimní – ale napriek tomu oklamaní náboženskí predstavitelia – nepochopia správne tieto udalosti a budú tvrdiť: „Boh trestá ľudstvo za to, že odmietlo svätiť nedeľu.“ Desatoro však jednoznačne označuje „siedmy deň“ (sobotu) za pravý deň odpočinku. Keby ste niekedy počuli takúto interpretáciu súčasných udalostí, nedajte sa oklamať. Prečítajte si preto text Druhá kniha Mojžišova 20,8-11 a Zjavenie Jána 14,12. Biblia hovorí pravdu.

V nedeľu večer, 8. októbra 1871, kázal slávny evanjelista D. L. Moody veľkému zástupu v Chicagu o naliehavosti rozhodnúť sa pre Ježiša Krista. „Teraz vyzvi ľudí, aby sa rozhodli!“ naliehal Svätý Duch na kazateľa. Moody však zaváhal a namiesto toho povedal dojatým poslucháčom, že o týždeň by ich rád vyzval k rozhodnutiu. Tento zástup však o týždeň už neprišiel. Počas záverečnej piesne sa mestom rozľahol zvuk sirény, ktorá oznamovala, že vypukol požiar. Mesto bolo v plameňoch celé dva dni,oheň usmrcoval po stovkách. Ako veľmi Moody ľutoval, že nevyzval ľudí vtedy, keď mal!

Drahý čitateľ, smrtonosná katastrofa môže vypuknúť kedykoľvek. Zajtra tu už nemusíme byť.

Keď prežívame zármutok pre straty na životoch, Boh trpí s nami tak, ako trpel, keď jeho vlastný Syn zomrel na kríži. V Biblii, jeho Slove, nachádzame zasľúbenie, že jedného dňa, keď sa navždy vytratí odporný zápach hriechu, „smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo“. (Zjavenie Jána 21,4)

Nepremeškaj možnosť žiť s Bohom v nebi!

Dnes sa rozhodni pre Ježiša Krista!

1 Newsweek, 28. marec 2011

2 Svedectvá pre cirkev, Ellen G. Whiteová, zv. 6, str. 408, vydavateľstvo Pacific Press, Mountain View, CA (1941)