facebook script

Pagsulay Nga Lukup sa Kalibutan

Mga tawhanong korte talagsaon ra nga makadiskubre sa tibook kamatuoran. Mga huwes ug mga sakup sa hukmanan maminaw sa ebidensya ug mosulay sa pagpangita sa kamatuoran kutob sa ilang mahimo. Apan hunahunaa ra ang usa ka hukmanan diin mahikyad ang tanan. Usa ka hukmanan nga mohikyad sa matag lihok, matag motibo, bisan matag hunahuna! Mao na ang matang sa hukmanan nga nag-ingon ang Biblia, kada usa nato moatubang inigkatapos sa kinabuhi. Ania kining gisulti sa Pulong sa Dios, “Kay kitang tanan moatubang sa hukmanan sa Dios… “sa ingon niana, ang tagsatagsa kanato magahatag ug husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios”. (Roma 14:10,12). Midugang ang Biblia, “Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa, ug sa tapus niini ang paghukom”. (Hebreohanon 9:27). Tin-aw gayud, nga ang tanan—mga santos ug makasasala—moatubang sa Dios sa dakung Adlaw sa Paghukum. Kon kining hunahunaa nakahimo kanimo nga hadlokan o gigil-asan, padayon sa pagbasa.

Unsay Giingon sa Biblia Kabahin sa Paghukom

Tin-aw ang Biblia nga kitang tanan moatubang sa dakung Adlaw sa Paghukom. Ug unsa gayud kanang adlawa! Gihulagway kini sa Biblia sama niini: “ Ug nakita ko ang usa ka dakung trono nga maputi, ug ang  nagalingkod niini, nga gikan sa iyang nawong nagpangalagiw ang yuta ug ang langit, … Ug nakita ko ang mga minatay, mga dagku ug mga gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono. Ug gipamuklad ang mga basahon; ug may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang Basahon sa kinabuhi; ug ang mga minatay gipanghukman, ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat.” (Bugna 20:11,12).

Kining paghukom mousisa sa kinahiladman sa kasingkasing sa matag tawo. Si Jesus miingon, “Ug nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos nga ginapamulong sa mga tawo magahatag sila ug husay sa adlaw sa paghukom.” (Mateo 12:36).

Ang Biblia nagasulti nga ang Dios “may gitagal nga usa ka adlaw, nga iyang pagahukman ang kalibutan sa katarungan” (Buhat 17:31). Ug nasayud kita nga paspas nga nagapaduol kanang adlawa. Sa dili madugay ang Dios moabli sa mga libro ug mohukom sa rekord sa kinabuhi sa matag tawo. Sa tinuod, tin-aw ang Biblia nga ang paghukom nagsugod na didto sa langit! Ang Bugna naghulagway sa anghel nga nagatawag, “Kahadlokan ninyo ang Dios, ug ihatag ninyo kaniya ang himaya; kay miabut na ang takna sa Iyang paghukom.’” (Bugna 14:7).

Inigbalik ni Jesus dinhi sa yuta, magdala Siya sa Iyang balus. (Bugna 22:12). Ang maluwas hatagan sa kinabuhing dayon, ug ang dautan malaglag. Kon mao na, klaro nga usa ka desisyon—usa ka paghukom—nagpadayon sa dili pa moanhi aron masuta kinsa ang maluwas ug kinsa ang mawala. Kining bahin sa pag-imbestigar sa dakung paghukom sa Dios nagapadayon karon didto sa langit alang sa pagpangandam sa haduol nga pagbalik ni Jesus dinhi sa kalibutan.

Nganong kinahanglan ang paghukom

Kondili ba mahigugmaong langitnong Amahan ang Dios? Ngano man nga nagpintura ang Biblia sa usa ka makahahadlok nga hulagway sa Adlaw sa Paghukom, diin ang Dios mismo nag-eksamen sa kinabuhi sa matag tawo sa kuti kaayo nga detalya? Nganong dili lang pasayloon sa Dios ang tanan ug pasudlon tanan didto sa langit?

Aron makasabut sa kakinahanglanon sa usa ka paghukom, kinahanglan natong sabton nga ang Dios makatarunganon ug ingon man mahigugmaon. Lisud, usahay, nga mailhan nato nga ang hustisya ug gugma duha ka kilid sa sensilyo. Kon akong anak nga lalake nidagmal sa akong anak nga babaye, dili ako mahigugmaong amahan gawas kon duna koy buhaton sa paghunong niini. Ug tingali naglakip sa paghatag og hustisya ngadto sa akong anak.

Ingon niana usab ang Dios. Tan-awa ra, dunay nagkastigo sa mga anak sa Dios. Ang Biblia naghingalan kang Satanas nga “usa ka nagangulub nga leon” naglibutlibut nangita aron sa pagtukub kanato. (1 Pedro 5:8). Nirebelde siya batok sa Dios didto sa langit, ug nisulay sa pagtintal sa tagsatagsa kanato sa pag-apil sa iyang pagpakigbisug sa Dios.

Sulod sa gugma, giatubang sa Dios ang hagit ni Satanas. Apan sa pagbuhat sa ingon nagkahulogan nga sutaon ang tagsatagsa ka kasingkasing sa tawo. Sa laing pagkasulti, kinahanglang mohimo’g desisyon ang Dios—usa ka paghukom—mahitungod sa matag tawo. Gihigugma Niya ang tanan Niyang mga anak; dili Siya buot nga may mawala. (2 Pedro 3:9). Apan sulod sa hustisya, ingon man sa gugma, ang Dios sa ulahian lainon ang makanunayong makasasala gikan sa niadtong nahigugma, ug nagsilbi Kaniya. Mao na nga kinahanglan ang paghukom.

Dili ka kinahanglan mahadlok sa paghukom sa Dios

Kining tanang paghisgut mahitungod sa paghukom daw makahahadlok, di ba? Makahahadlok paghunahuna mahitungod sa usa ka paghukom nga moeksamen sa matag hunahuna, matag motibo, matag lihok nga nabuhat nato. Nasayud kita nga dili hingpit ang atong kinabuhi. Unsay palad nato nga makalingkawas sa paghukom nga dili makondenar?

Aniay usa ka kamatuorang makahuping: si Jesus mismo maoy imong Huwes sa paghukom (Juan 5:22). Ang imong Huwes mao kadtong Jesus nga igo ang gugma kanimo nga namatay sa krus alang kanimo. Ang maong Jesus nga nagsulti sa nasakpan nga babaye sa iyang pagpanapaw; “Bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo; Lumakaw ka, ug sukad karon ayaw na gayud pagpakasala pag-usab.” (Juan 8:11).

Unsaon pagpangandam alang sa paghukom

1.Paghinulsol sa imong mga sala ug isugid ngadto sa Dios. “Busa, managhinulsol kamo, ug managbalik kamo, pagapalaon ang inyong mga sala.” (Buhat 3:19). Ang unang lakang mao ang pag-ila sa atong mga sala ug maghinulsol—basulan mo kini ug motalikod gikan niini. “Kong igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarung siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala.” (1 Juan 1:9).

2. Toohi si JesuCristo ug dawata Siya isip imong Manluluwas gikan sa sala. “Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16; Buhat 16:31; 2 Corinto 5:19).

3. Tugoti si Jesus nga motrabaho sulod nimo aron magkinabuhi sigun sa Iyang kabubut-on. “Aron may pagsalig kita sa adlaw sa paghukom; kay ingon nga mao Siya, mao usab kita niining kalibutana.” (1 Juan 4:17). “Ug niini nahibalo kita nga atong giila Siya, kung ang iyang mga sugo atong bantayan.” (1 Juan 2:3). Ang ebidensya nga tinuoray nga gidawat nimo ang makaluwas nga grasya ni Jesus mao ang imong kabubut-on nga mosugot Niya sa pag-usab sa imong kinabuhi aron sa pagdayeg sa Iyang karakter. Si Jesus mismo nag-ingon, “Kong nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo.” (Juan 14:15).

4. Salig ni Jesus. Niingon Siya, “ Nagaingon Ako kaninyo, ang nagapatalinghug sa akong pulong ug nagatoo Kaniya nga nagasugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kondili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.” ( Juan 5:24). Gihan-ay kini ni apostol Pablo sa ingon niini: “Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Cristo Jesus. (Roma 8:1).

Gihigugma ka sa Dios!

Tinuod nga ingon nga makasasala, angayan ka nga sentensyahan sa kamatayon diha sa hukmanan. Apan si Jesus namatay na nga tubos nimo. Gidawat Niya ang hukom ug gibayran ang silot sa imong mga sala. Kung dawaton nimo ang Iyang gibuhat alang nimo ug uban sa pagtoo angkonon Nimo Siya isip imong manluluwas—kung imo Siyang pakinabuhion sulod nimo, ug idan-ag ang Iyang karakter sa imong kinabuhi—makaatubang ka sa paghukom nga walay kahadlokan.