facebook script

Niet goed genoeg?

Heeft u ooit het gevoel gehad dat u gewoon niet goed genoeg was? Misschien gaf één of beide ouders,  klasgenootjes, leraren of bazen u dat gevoel. Misschien heeft u een lage eigendunk vanwege verslavingen, misbruik of leermoeilijkheden of door schuldgevoelens over daden uit het verleden. Wat  uw probleem ook was: u voelde, dat u niet voldeed aan de verwachtingen van de belangrijkste mensen in uw leven; mensen wiens liefde en respect u het meest verlangde en nodig had. En als u voor hen niet goed genoeg was, hoe kon u dan ooit hopen goed genoeg te zijn voor God?

De grote prediker en hervormer Maarten Luther voelde zich ook zo. Het geloof en bijgeloof van zijn religie vervulde hem met angst voor God als een wrede dictator, een strenge rechter. Als jongeman vreesde hij voortdurend dat hij God boos zou maken of ergeren. Hoe meer hij de Bijbel las, des te schuldiger voelde hij zich. Hij deed zijn best om vergeving en vrede te vinden door te vasten, zichzelf te kastijden en de Bijbel dag en nacht te bestuderen. Uiteindelijk verloor hij zijn gezondheid en toch voelde hij alleen maar schuld en wanhoop.

Tenslotte, toen alles uitzichtloos leek, gaf een nieuwe vriend – een wijze oude prediker – hem een totaal ander idee over God. De oudere man liet Luther in Gods woord zien hoe hij moest ophouden naar zichzelf en zijn eigen falen te kijken en in plaats daarvan naar Jezus, zijn zondevergevende verlosser. “In plaats van jezelf te pijnigen vanwege jouw zonden,” vertelde de oude prediker hem, “werp je jezelf in de armen van de Verlosser. Vertrouw op Hem.”

Het idee dat de mens zichzelf kan redden door zijn eigen werken staat aan de basis van iedere valse godsdienst. God verlangt van ons geen lichamelijk lijden, het maken van lange en vermoeiende bedevaarten of pijnlijke boetedoening om vergeving van zonden te verkrijgen. Wij kunnen niets doen om onszelf te redden. Romeinen 3 vers 20 zegt dat niemand gerechtvaardigd of vergeven verklaard zal worden, behalve door geloof.

Iedere poging om op eigen kracht een rechtvaardig, heilig leven te leiden is gedoemd te mislukken. De Bijbel zegt dat er niemand rechtvaardig is, zelfs niet één. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Iedereen op aarde! (Romeinen 3:10,23) Is uw geval dan hopeloos? Of het mijne?

Misschien denkt u dat u te slecht bent voor Gods liefde. Maar niemand, die echt berouw heeft van verkeerde gedachten en daden, is onbereikbaar voor Gods vergeving. God houdt van iedereen; Hij houdt van u, wat u ook gedaan heeft en Hij wil niet, dat u of iemand anders de eeuwigheid verliest, want Hij wil dat iedereen gered wordt. (2 Petrus 3:9)

Als er iemand niet goed genoeg was, dan was het wel een vrouw uit Samaria, die Jezus ontmoette bij Jacobs waterbron. Alle andere vrouwen kwamen ’s ochtends vroeg naar de bron. Zij kwam op het heetste deel van de dag wanneer er niemand anders was. Zij had een reputatie en wilde niet opnieuw de verwijtende blikken en pijnlijke commentaren van anderen ondergaan. Jezus wist dat deze Samaritaanse vrouw al vijf keer getrouwd was geweest en dat zij nu met iemand samenwoonde, die niet haar man was. Hij kende al haar zonden, al de geheimen van haar leven en toch voelde zij dat Hij haar begreep en haar desondanks liefhad. Zij geloofde in Hem en eindelijk voelde zij zich geaccepteerd.

Hoe slechter uw leven geweest is, des te meer heeft u Gods vergeving nodig. En er is maar één onvergeeflijke zonde, slechts één zonde die God niet vergeven zal. (Matteüs 12:31) Dat is wanneer u uw hele leven koppig weigert om Gods uitnodiging te aanvaarden om berouw te hebben en Zijn Heilige Geest in uw leven te laten werken. Wanneer u willens en wetens kiest om Gods liefde en verlossing af te wijzen, kan God niets doen om u te redden. (Hebreeën 10:26) Toch heeft Hij beloofd, dat als wij Hem onze zonden belijden, Hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9) Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. (Spreuken 28:13)

 

Christus zei, dat iedereen die gezondigd heeft een ‘slaaf van de zonde’ is. Zonde veroorzaakt schuld. En schuld kan een heel zware last zijn om te dragen, die niet alleen haar slachtoffer geestelijk en emotioneel beschadigt, maar zelfs lichamelijk en verstandelijk. Maar de genezing voor schuld is vergeving, wat een zuiver geweten en vrede oplevert. Christus heeft ons verzekerd: “Als dan de Zoon -  Jezus Christus - u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) Christus stierf voor uw vrijheid, omdat Hij van u houdt.

 

U kunt nooit verlossing verdienen door te proberen goed te zijn. Op eigen kracht bent u niet in staat God te gehoorzamen. Jezus zei: “Zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15:5) Het is aan u om elke dag alles aan God te geven: uw hart, uw keuzes, uw diensten. En u moet alles aanvaarden wat God u wil geven: Zijn hartstochtelijke leiding over uw leven en Zijn Heilige Geest, die in uw hart leeft, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” (Filippenzen 2:13) Door geloof, door het volledige vertrouwen in Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor uw zonden, aanvaardt God de rechtvaardigheid van Christus in plaats van uw falen. Dan behandelt God u en houdt Hij van u als van Zijn eigen zoon Jezus.

 

Satan wil u laten geloven dat u te slecht bent om door God gered te worden, dat uw geval hopeloos is, dat u te slecht bent geweest om door God liefgehad en vergeven te worden. Satan kan u doen geloven dat u niet tot God kunt komen, totdat u zichzelf goed genoeg hebt gemaakt. Maar wij mogen Satans beschuldigingen beantwoorden met Gods belofte, dat “wie bij Mij komt, Ik beslist niet weg zal sturen.” (Johannes 6:37) Zeg tegen de vijand dat Christus bloed aan het kruis van alle zonde reinigt en, zo ver het oosten van het westen is, God uw zonden van u heeft weggedaan. (Psalm 103:12) Als u maar één stap in berouw naar God zet, luistert Hij en wacht verlangend op u om uw hart aan Hem te geven.

Jezus verlangt ernaar dat wij tot Hem komen zoals wij zijn: zondig, hulpeloos en afhankelijk. Wij kunnen met al onze zwakheden, onze dwaasheden, onze zondige, overhoop geraakte levens en in berouw aan Zijn voeten neervallen. Hij wil ons omringen met Zijn liefde om onze gewonde levens te helen en ons van alle zonden te reinigen. Het is waar dat God zonde haat, maar Hij houdt van iedere zondaar afzonderlijk. Hij zond Jezus naar onze wereld zodat iedereen, die ervoor kiest Zijn liefde en vergeving aan te nemen, de vrede en vreugde kan ervaren, die komt met de bevrijding van schuld.

U mag net als de apostel Paulus zeggen: “Jezus kwam om zondaars te redden, van wie ik de voornaamste ben.” Toch zou Christus gestorven zijn om zelfs maar één persoon te redden. Johannes 3:16 verzekert ons dat “God de wereld zo liefhad, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dat ‘iedereen’ betekent ook u.

Bijbelcursus