facebook script

NATUURRAMPEN. HOE ZIT DAT?

NATUURRAMPEN. HOE ZIT DAT?

WAT IS ER IN S’HEMELSNAAM AAN DE HAND?

Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat planeet aarde vandaag de dag uit haar voegen barst. Wij horen bijna elke week nieuwe verslagen van alweer een aardbeving, brand, overstroming of een tornado die duizenden, zelfs tienduizenden, en zelfs honderdduizenden mensen een wisse dood doen sterven – een eeuwige dood. Het is hartverscheurend. “Internationaal tumult stijgt met de dag,” klaagde Tina Brown, de hoofdredactrice van Newsweek. “Is de wereld gek geworden?”vroeg zij zich af. 1

Werkelijk, wij kunnen de waarheid niet ontdekken door enkel naar CNN en Fox News te kijken. Geloof het of niet, de enige plaats waar wij ons heen kunnen wenden voor de allerlaatste, 100% betrouwbare informatie over waarom zulke vreselijke catastrofes met de dag lijken toe te nemen wereldwijd, is een oud boek, waarin de cryptische profetieën onze generatie aanduiden. 

Het is het laatste boek in de Bijbel: het boek Openbaring. Kijk aandachtig naar de beschrijving van Openbaring over hoe –vlak voor de wederkomst van Jezus Christus –hemelse engelen worden afgebeeld die globale ontreddering tegenhouden: Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde: Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: “Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben” (Openbaring 7:1-3).

“De vier winden van de aarde” stellen wereldwijd conflict voor, oorlog, en in het bijzonder natuurrampen; en de “vier engelen” die deze winden tegenhouden stellen de welwillende krachten voor van een liefdevolle Schepper die zelfs nu bezig is te voorkomen dat de HEL HIER LOSBARST. Maar terwijl wij dichter bij “de grote dag” van de Almachtige God komen (Openbaring 6:17) krijgen deze hemelse wachters langzaam minder grip op deze opgesloten –en vaak satanisch geïnspireerde – krachten van dood en vernieling. DIT IS DE WARE REDEN DAT DODELIJKE RAMPEN DAGELIJKS TOENEMEN. 

Een geïnspireerd christen schrijver zei:”De weerhoudende Geest van God wordt nu van de wereld weggetrokken. Orkanen, stormen, typhonen, branden en overstromingen, rampen te land en ter zee, volgen elkaar in snelle rij op. De wetenschap probeert dit alles te verklaren. De tekenen die steeds veelvuldiger om ons heen opdoemen en vertellen dat de komst van de Zoon des mensen nabij is,  worden aan alle oorzaken toegeschreven maar niet aan de ware oorzaak. Mensen kunnen de wachthoudende engelen die de vier winden tegenhouden opdat ze niet zullen waaien totdat  de dienstknechten Gods verzegeld zijn, niet zien, maar wanneer God Zijn engelen zal bevelen de winden los te laten, zal er zo’n geweldige strijd losbarsten, als geen pen kan beschrijven”.2

Dit verklaart de feiten uitstekend. Universitaire wetenschappers mogen dan wel met andere verklaringen aan komen zetten, maar de waarheid is dat de toenemende “rampen op zee en op het land” openbaren dat “de beteugelende kracht van de Geest van God zelfs nu begonnen is zich terug te trekken van de wereld”. MAAR WAAROM? Wat is het wat de mensheid doet wat veroorzaakt dat de Schepper van hemel en aarde Zijn bescherming terugtrekt van hen die Hij heeft geschapen, lief heeft en zoekt te redden? Het antwoord is angstaanjagend maar toch eenvoudig. Op elk continent, in elke luchtvervuilde stad, en op elk tropisch eiland in de diepe blauwe zee, overtreedt nu openlijk, roekeloos, en aanhoudend –zonder enige angst voor eeuwige gevolgen –de grote meerderheid van ‘s werelds krioelende inwoners, de Tien Geboden, waarvan de Bijbel zegt dat zij oorspronkelijk geschreven zijn met “de vinger van God” op twee stenen tafelen (Exodus 31:18). “En bedroef de Heilige Geest van God niet” schreef Paulus in Efeze 4:30. Toch is dat precies wat vandaag de dag de non-religieuze, vrijheid blijheid, feestvierende menigten vierentwintig uur per dag aan het doen zijn. Dit is de ware reden dat God Zijn hand aan het terugtrekken is.

In essentie zijn hier Gods Tien Geboden in eenvoudige taal:

1 Plaats God eerst

2 Aanbid geen afgoden

3 Respecteer Gods Naam

4 Heilig de zevende dag

5 Eer uw ouders

6 Moord niet

7 Pleeg geen overspel

8 Steel niet

9 Lieg niet

10 Begeer niet
(Exodus 20:3-17)

Volgens het Boek van God, is het overtreden van de Tien Geboden EEN ZONDE. “Want de zonde is de wetteloosheid” zei Johannes in 1 Joh. 3:4. Toch heeft God de wereld zo lief gehad, “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Joh.3:16) om de volle straf te dragen van deze gebroken wet aan een wreed kruis, IN ONZE PLAATS. Dat “Christus gestorven is voor onze zonden”(1Cor.15:3) is ‘s Hemels Goede Nieuws. Als wij bereid zijn berouw te tonen, te belijden en te geloven in Jezus als onze Verlosser, “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”(1Joh.1:9). Zij die dit in deze eindtijd doen –en hierbij hun toewijding tonen aan elk van de Tien Geboden –zullen het “zegel van de Levende God ontvangen…aan hun voorhoofd”(Openbaring 7:2,3). Ook zullen zij volledig beschermd worden als “de vier winden” losgelaten worden en de “duivel en Satan” de volledige heerschappij overnemen zal (Openbaring 12:9). 

Hoe wreed en verschrikkelijk massieve aardbevingen, dodelijke tsunami ‘s, onblusbare branden, overstromingen en vreselijke tornado’s mogen zijn, God heeft echter een bedoeling met het toestaan van deze nachtmerries die Zijn wereld decimeren. Kort door de bocht, is Hij wanhopig bezig onze aandacht te vragen. “Heb berouw! ” smeekt Hij dringend te midden van de storm. Maar weinigen luisteren. Aandachtige studie van het boek Openbaring beweert ook dat oprechte maar misleidde religieuze leiders uiteindelijk deze gebeurtenissen verkeerd zullen interpreteren en beweren dat “God rechtstreeks menselijke wezens straft voor hun weigering de zondag te heiligen”, ook al zeggen de Tien Geboden duidelijk dat de “zevende dag” (zaterdag) de ware rustdag is. Mocht u ooit een dergelijke interpretatie horen over de huidige gebeurtenissen, laat u dan niet voor de gek houden door een dergelijke redenering. Lees Exodus 20:8-11 en Openbaring 14:12. De Bijbel onthult de waarheid. 

Op zondagnacht 8 oktober 1871, preekte de beroemde evangelist D. L. Moody tot een gigantisch grote menigte in Chicago over het belang dat zondaars zich aan Jezus wijden. “Roep hen op om nu een beslissing te nemen!” drong de Heilige Geest er bij de preker op aan. Maar Moody aarzelde. In plaats daarvan, zei hij zijn geboeide toehoorders dat hij volgende week om een beslissing zou vragen. Die menigte kwam nooit meer terug. Tijdens het afsluitlied kondigden de luide sirenes van de brandweerwagens aan dat de Grote Chicago Brand was begonnen. Het laaiende vuur hield twee dagen aan, honderden kwamen om. O hoe wenste Moody later dat Hij toch die oproep had gedaan! 

Beste lezer, dodelijke rampen kunnen elk moment toeslaan. Morgen kunnen we wel dood zijn. En toch te midden van al dat hartverscheurende leed, lijdt God ook, net als toen Zijn eigen Zoon aan een kruis stierf. Zijn Woord belooft dat op een dag – als de smerige stank van de zonde verdwijnen zal voor eeuwig – “de dood er niet meer zal zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan”(Openbaring 21:4). Bovenal, zorg dat u de hemel niet misloopt. Kies Jezus Christus vandaag!

1 Newsweek, editorial 28 maart 2011

2 Uit de schatkamer der getuigenissen p.11. Pacific Press Publishing Association; Mountain View, CA (1941)

Bijbelcursus