facebook script

Najväčší dar ľudstvu

„Nazvú jeho meno Immanuel... s nami Boh.“ (Evanjelium podľa Matúša 1,23)

Ježiš mal svojím príchodom medzi nás zjaviť Boha ľuďom i anjelom. Bol Božím slovom – vyjadrením Božieho zmýšľania. V modlitbe za svojich učeníkov povedal: „Zjavil som tvoje meno ľuďom“ – „Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti,“ – „aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich“. (Evanjelium podľa Jána 17,6.26; Druhá Mojžišova kniha 34,6) Toto zjavenie však nepatrilo len jeho pozemským deťom. Náš malý svet je učebnicou celého vesmíru. Obdivuhodný zámer Božej milosti, tajomstvo výkupnej lásky, je téma, ktorú aj „anjeli túžia“ poznať (Prvý Petrov list 1,12) a ktorú budú skúmať po celé nekonečné veky. Vykúpení aj bezhriešne bytosti nájdu v Kristovom kríži zdroj radosti i poznania. Ukáže sa, že sláva vyžarujúca z Ježišovej tváre je slávou sebaobetavej lásky. Vo svetle Golgoty všetci pochopia, že zákon sebazapieravej lásky je zákonom života pre zem i nebesá, že láska, ktorá „nehľadá svoje vlastné,“ má zdroj v Božom srdci. V tichom a pokornom Kristovi je zjavený charakter Boha, ktorý prebýva vo svetle neprístupnom.

Na počiatku zjavovalo Boha celé jeho tvorstvo, bol to vlastne Kristus, kto rozprestrel nebesá a položil základy zeme. Jeho ruka rozmiestnila svety vo vesmíre a stvárnila poľné kvety. „Ty upevňuješ vrchy svojou silou.“ (Žalm 65,7) „Jeho je more, sám ho utvoril.“ (Žalm 95,5) On naplnil zem krásou a ovzdušie spevom. Na celé svoje stvorenie na zemi, vo vzduchu i na oblohu napísal zvesť o Otcovej láske.

Aj keď hriech zohavil Božie dokonalé dielo, toto posolstvo zostáva. Celé stvorenie dodnes zvestuje slávu jeho vznešenosti. Treba si uvedomiť, že okrem sebeckého ľudského srdca nič nežije len pre seba. Nieto v povetrí lietajúceho vtáka ani pozemského zvieraťa, aby neslúžili inému životu.

Radosť z dávania

Ak odhliadneme od všetkých stvorených vecí, uzrieme Boha v Ježišovi. Pozorovaním Ježiša poznávame, že sláva nášho Boha spočíva v dávaní. Kristus povedal: „Nič nerobím sám od seba, ale hovorím, ako ma naučil Otec.“ „Mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca.“ „Ja nehľadám svoju slávu, ale slávu toho, ktorý ma poslal.“ (Evanjelium podľa Jána 8,28; 6,57; 8,50; 7,18) Z týchto slov vyplýva významná zásada, ktorá je zákonom života pre celý vesmír. Kristus prijal všetko od Otca preto, aby to rozdal. Podobne ako v jeho nebeskej službe v záujme všetkých stvorených bytostí – skrze milovaného Syna dostávajú z Otcovho života všetci. Skrze Syna sa v oslave a radostnej službe vracia príliv lásky k veľkému Zdroju všetkého. A tak sa Kristom uzatvára kolobeh dobrodenia – zákon života – ktorý predstavuje povahu veľkého Darcu.

Tento zákon bol prestúpený v samom nebi. Veď samotný hriech vznikol zo sebectva, keď strážny cherub, Lucifer, túžil v nebi po prvenstve. Chcel vládnuť nad nebeskými bytosťami, odcudziť ich Stvoriteľovi a poctu získať pre seba. Preto falošne predstavil Boha ako bytosť túžiacu po sebavyvýšení. Všetky svoje zlé vlastnosti sa snažil pripísať milujúcemu Tvorcovi, a tak zviedol anjelov. Podobne oklamal aj ľudí, vzbudil v nich pochybnosť o Božom slove a nedôveru v Božiu dobrotu. Keďže Boh je Bohom spravodlivosti a hrozivého majestátu, satan spôsobil, aby ho ľudia považovali za prísnu a neúprosnú bytosť. Takto zmanipuloval aj ľudí vzbúriť sa proti Bohu, a tak na svet doľahla noc biedy.

Zem zatemnilo falošné chápanie Boha. Aby svetlo preniklo temné mraky a svet sa mohol vrátiť k Bohu, bolo treba zlomiť satanovu zvodnú moc. Nemohlo sa to však stať násilím, lebo to odporuje zásadám Božej vlády. Boh chce len službu lásky a lásku nemožno vynucovať, nemožno ju získať násilím ani mocou. Lásku možno vzbudiť len láskou. Poznať Boha znamená milovať ho, pričom jeho charakter sa musí prejaviť ako protiklad povahy satanovej. To mohla umožniť len jediná bytosť vo vesmíre. Božiu lásku mohol zjaviť len ten, kto poznal jej výšku i hĺbku. Po temnej noci sveta muselo vyjsť Slnko spravodlivosti a „v jeho lúčoch bude zdravie“. (Malachiáš 3,20)

Najväčší zo všetkých darov

Plán nášho vykúpenia nebol len nejakým dodatočným rozhodnutím formulovaným po Adamovom páde. Bol „zjavením tajomstva od večných časov zamlčaného“. (List Rimanom 16,25) Bol zjavením zásad, ktoré sú od večnosti základom Božieho trónu. Boh s Kristom vedeli od počiatku o odpadnutí satana a o páde človeka zvedeného týmto odpadlíkom. Hoci Bohnedal podnet k existencii hriechu, predvídal ho a proti tejto strašnej skutočnosti urobil opatrenie. To opatrenie nám je všetkým známe – jeho láska k svetu bola taká veľká, že sa zmluvne zaviazal dať svojho jednorodeného Syna, „aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“. (Evanjelium podľa Jána 3,16)

Táto obeť bola dobrovoľná. Ježiš mohol zostať pri Otcovi, mohol si ponechať nebeskú slávu i poctu anjelov. Rozhodol sa však odovzdať žezlo do Otcových rúk a zostúpiť z vesmírneho trónu, aby priniesol svetlo tým, čo sú v tme, a život hynúcim.

Kristus svojím životom a smrťou dosiahol viac ako len nápravu toho, čo bolo hriechom zničené. Satanovým zámerom bolo človeka navždy odlúčiť od Boha; v Kristovi sme však s Bohom užšie spojení, než keby sme neboli nikdy padli.

Tým, že Spasiteľ vzal na seba našu prirodzenosť, pripútal sa k ľudstvu naveky. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“ (Evanjelium podľa Jána 3,16)

Dielo vykúpenia bude dokonané. Kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte viac rozhojnila Božia milosť. Sama zem – pôda, ktorú satan považuje za svoju – má byť nielen vykúpená, ale aj zvelebená. Náš malý svet, ktorý sa zlorečenstvom hriechu stal jedinou temnou škvrnou slávneho Božieho stvorenia, bude v Božom vesmíre poctený nad všetky iné svety. Tu, kde Boží Syn býval ako človek, kde Kráľ slávy žil, trpel a zomrel, bude po obnove všetkého prebývať Boh s ľuďmi: „Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.“ (Zjavenie Jána 21,3) Všetci vykúpení budú žiť v Pánovom svetle. Po nekonečné veky budú oslavovať Boha za jeho nevýslovný dar, ktorým je „Immanuel – Boh s nami“.

Obsah je prevzatý z knihy Túžba vekov/Cesta lásky od Ellen G. Whiteovej.

Knihu Túžba vekov od Ellen G. Whiteovej si môžete kúpiť na www.adventorion.sk