facebook script

Motagad Ba Ang Dios Nga Gisakitan Ko?

Ania kita magpuyo sa kalibutan diin makalilisang hitabo modangat sa katawhan nga dili angay makadawat niini.   Bagyo Katrina ninghapak sa baybayon duol sa New Orleans,  nagguba ang  mga pilapil- linibo ang nangamatay; pipila ka gatus ka libo ang nawad-an og silongan o imnonong tubig. Mga pinuy-anan nangaanud. O ang kasakit nikuha’g daw adlaw-adlaw’ng porma_ kalit nga balatian, usa ka aksidente, diborsyo, kamatayon sa usa ka kapikas sa kinabuhi o sa anak. Kon unsa man gani ang hinungdan, ang reaksyon dayon nato mao ang magminatay kay gisakitan sa panghitabo. Gusto natong masayran, Ngano? Nganong ako man? Nasayud ba ang Dios_ o motagad ba Siya_ nga gisakitan ko?

Bisan si Jesus nakapangutana kadtong diri pa Siya sa Yuta. “ ‘Dios ko, Dios ko’ ”  “ ‘Nganong gibiyaan Mo ako?’ ” (Marcos 15:34).  Nakapangutana Siya kon nasayud ba ang Iyang Amahan_ ug nanumbaling ba_ nga gisakitan kaayo Siya.  Naghulagway ang Bibliya kang Jesus nga “ usa ka tawo sa mga kasub-anan, ug nakasinati sa pag-antus.” (Isaias 53:3).

Anaa sa duol ang Dios– bisan gisakitan ka

Dili tingali nimo katoohan kini karong tungura kon gisakitan ka pa kaayo, apan nasayud ang Dios ining tanan. Ug nanumbaling Siya. Duol kaayo Siya, bisan daw layo kaayo.  Nasayud kita nga tinuod kini kay nisaad Siya, “ ‘Ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan’ ” (Mateo 28:20). Ang Dios nagauban kanimo kon gisakitan ka. Niingon Siya, “ ‘Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, Ako magauban kanimo; ug sa mga kasapaan, kini dili magalapaw

kanimo’” (Isaias 43:2). Anaa ang Dios sa atong malisud nga pagsulay ug mga kasakitan.

Apan kon tinuod kana, nganong wala man Siya’y gibuhat? Nganong dili man Niya kuhaon ang sakit?

Una sa tanan, giunsa man nimo pagkahibalo nga wala Siya’y gihimo? Giunsa nimo pagkasayud nga mas grabe pa unta ang sitwasyon kay sa ining tungura_ gawas kon wala nagpataliwala ang Dios? Nagpuyo kita sa kalibutan diin ang kadautan usa ka kamatuoran. Nag-ingon ang Bibliya nga kining kadautan usa ka direkta nga resulta  ni Satanas, nga nakigbisug sa buhi o patay nga away batok sa Dios. Apan ang gihulagway sa Bibliya mao nga ang Dios nagpugong ining kadautan_ nagpugong nga dili mosamut. Ang libro sa Bugna naghulagway sa upat ka mga manulonda nga naggunit sa upat ka hangin sa kalibutan, ug ang usa ka anghel sa langit nag-awhag kanila, “Ayaw buhii kining mga hangin nga modaot sa kalibutan.” Ang mensahe mao nga ang Dios nanalipod kanato gikan sa labing dautan nga epekto sa handum ni Satanas nga modaot kanato

Ang problema sa Dios

Ikaduha, ang Dios dunay problema.  Lantawa ra, ania kita magpuyo sa kalibutan diin ang kadaotan  usa ka makahahadlok nga kamatuoran. Si Satanas nabugkos sa usa ka dakung pakigbisug batok sa Dios ug kaayohan. Nagsulay siya sa paggun-ob kanato ug tanan nga nakahatag kalipay. Ang Dios maskusgan kay ni Satanas, ug Siya sa kaulahian modaug ining panagsangka. Sala ug kadaotan ug pag-antus matibway og mapapha dinhi sa kalibutan ug lukop sa tibook uniberso—ugma damlag. Apan mientras tanto, duna pa’y gahum si Satanas sa paghatag og kasakit ug kamatayon.

Ang problema sa Dios mao kini: Unsang paagiha buntogon si Satana nga ikaw ug ako makapili nga libre kon asa dapig.  Lantawa ra, ang atong kagawasan sa pagpili—maayo man o daotan—usa ka sukaranang kagawasan nga preserbahon sa Dios sa bisan pilay balor. Kon dili kita modapig sa Dios tungod kay mao man kini ang atong gipili, nakadaug si Satanas. Sa sinugdan gipasanginlan ni Satanas ang Dios nga usa ka diktador ug namugos sa pagdemanda nga toohan. Iyang gibutang ang iyang kaugalingon isip nga puli sa Dios.

Nganong ako man?

Natural ra nga makapangutana ka, “Nganong ako man?” dihang modangat ang kasakit ug kasamok sa imong kinabuhi.  Usahay mora’g dili matarong. Ngano man nga ang kinabuhi sa ubang tawo mora’g wala may kasakit, samtang makalilisang nga butang nahitabo sa uban? Sa maong aksidente, dunay uban nga wala maangol, samtang adunay uban nga nakabsan sa kinabuhi. Ngano? Ngano nga ang Dios mora ug nagbuhat og milagro sa uban—apan dili usab sa lain pang uban?

Walay makatagbaw nga tubag niining mga pangutanaha. Ato hinuong hinumduman, nga sa katapusan, ang gahum sa mga milagro—ug ang mga rason niini—magpabilin sa kamot sa Dios,  ug Iyaha ra gayud. Nakakita Siya sa daku nga hulagway,  ug Iyang himoon nga husto ang tanang butang. Nag-ingon ang usa ka magsusulat sa Biblia, “Ang Dios atua man sa langit, ug ikaw anaa sa ibabaw sa yuta: busa padiyutaya ang imong mga pulong.” (Eclesiastes 5:2).

Gaatubang nianang mga sirkunstansyaha, kinahanglan nga mosalig nga nasayud ang Dios sa mga tubag, bisan kita wala masayud, ug nga dili nato masayran hangtud ato Siyang mapangutana sa nawong og nawong didto sa langit. Ato lang toohan nga kon mahusay na ang tanang asoyonon dinhi sa kalibutan—inig lingi nato ining yutaa gikan sa baybayon sa langit—matagbaw ra kita nga “ang mga pag-antus niini nga panahon, dili takkus ikatanding sa himaya nga gipahayag nganhi kanato.” (Roma 8:18).

Ang tubag sa Dios sa hagit ni Satanas mao ang pagpakita sa hilabihan ka walay pagkaisipan pinaagi sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa yuta aron mopuyo ingon nato ug aron magpakamatay sa krus.

Karon, ikaw ug ako kinahanglan mopili tali sa Dios ug ni Satanas. Ug aron moatbang sa pasangil ni Satanas nga namugos ang Dios sa pagsunod Kaniya pinaagi sa Iyang dakung gahum, sigurohon sa Dios nga ang atong pagpili kinaugalingon—nga kini lunsay ug gawasnon nga nagpili. Mao na nga ang atong kagawasan sa pagpili importante alang sa Dios. Apan mao usab kini ang tinubdan sa problema sa Dios. Tungod kay kon gawasnon kita nga makapili, makapili usab kita sa daotan; makapili kita nga maghimo’g makalilisang nga butang sa usa’g usa.

Ang abuso sa kagawasan

Dili kini angay nga ikahibulong nato, nga may mga tawo nga nipili sa pagbuhat og daotan.  Mao nga kasakit ug pag-antus nisangpot. Diha nga ang usa ka batan-ong inahan mamatay sa kanser, sa diha nga ang kaminyoon magun-ob, kon ang usa ka aksidente sa sakyanan makapatay sa usa ka bata—kon ikaw nasakitan sa bisan unsang hinungdan—nagsulti nga si Satanas nakigbisug pa gihapon batok sa Dios ug usahay makadaog si Satanas sa sangka.

Apan bisan pa, nagpasalig ang Kasulatan nga sa kaulahian modaug ang Dios sa gubat. Ang libro sa Pinadayag naghulagway ni Jesus nga nagsakay sa usa ka maputi nga kabayo sa ulohan sa armi sa langit. Binilyon ka mga balaang anghel nagsunod Kaniya. Ang Iyang pailub sa kadaotan ni Satanas napuno na. Mubo ra ang panagsangka. Si Satanas ug ang iyang daotang sumusunod nabuntog. Ang kalaglagan sa daotan makompleto inig kalaglag ni Satanas. Matapos na ang kaligutgut, kapintas, terorismo, pagpoo sa kaliwat, ug pagpamatay. Mao na kini ang katapusan sa tanang masakit, makasusubo nga mga butang, dagku ug gagmay, nga atong giantus tungod kang Satanas.

Impas na ang sakit

Nisaad ang Biblia nga dili na gayud mobalik ang sala (tan-awa Nahum 1:9). Niingon nga bag-ohon sa Dios ang tanan—lakip kita: “’ug Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na’ ”  (Bugna 21:4).

Motagad ba ang Dios nga gisakitan ka? Oo. Aduna ba Siya’y buhaton mahitungod niini? Oo—alang sa dakung hulagway ug usab kanimo nga personal. Nisaad Siya, “Dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabuhian ikaw” (Hebreohanon 13:5).