facebook script

Meer dan religie

Waarom hebben sommige producten van die moeilijke plastic verpakkingen? Je neemt je nieuwste gadget mee uit de winkel. Nadat je het uit de tas hebt gehaald moet je je door meerdere lagen ijzerachtig plastic worstelen om je nieuwe product zelfs maar aan te kunnen raken. Je probeert het plastic met je handen open te scheuren, maar je verliest die strijd al snel. Een schaar helpt, maar die heeft een zekere hoek en draaibeweging van je polsen nodig. Na een aantal frustrerende minuten krijg je eindelijk toegang tot iets, dat vaak een vierde of zelfs een achtste is van de grootte van de originele verpakking. Oef. Maar behoedt dit je er ooit van, ondanks je gevecht met dit soort verpakkingen, om het volgende dingetje of speeltje te kopen? Natuurlijk niet. Het is maar verpakking. Wanneer het product begeerlijk genoeg is, koop je het en opent  het ondanks alles.

Stel je een wereld voor zonder verpakkingen, een wereld waarin dingen, mensen en ideeën op zo’n manier werden voorgesteld zoals ze werkelijk zijn. Niet pretentieus. Geen plastic. Wat als wij gewoon konden krijgen wat wij nodig hadden zonder die buitenste plastic verpakking? Dit is het probleem met religie vandaag – velen voelen dat zij niet door de verpakkingslagen heen kunnen komen. In het verleden is religie inderdaad een middel voor corruptie en geweld geweest. Het krijgt de schuld  van onbekwaam leiden en het lanceren van wereldoorlogen. Pastoors, priesters en geestelijken hebben de geestelijke noden van individuen ten eigen bate gemanipuleerd. Landen zijn uit elkaar gescheurd omdat de ene religieuze sekte tegen de ander streed. Deze frustratie over de godsdienstige voortbrengselen – wat haar ‘plastic buitenkant’ lijkt te zijn – is zeker waar voor één van ’s werelds grootste georganiseerde religies, namelijk het Christendom. Velen staan vijandig tegenover de kerk, maar houden van Jezus. Velen zijn achterdochtig ten opzichte van lidmaatschap en organisatie, maar staan open voor de figuur van Christus. Gandhi, de grote leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging uit de twintigste eeuw, zei eens: “Ik houd van jullie Christus; ik houd niet van jullie christenen. Jullie christenen zijn zo anders dan jullie Christus.” Er schijnt een grote tegenstelling te bestaan tussen Christus en Christendom. Misschien heb jij dat gevoel ook wel gehad.

De ware Jezus

De ironie is dat Jezus zo tegen verpakking was. In zijn verkondiging sprak Hij zich uit tegen het misbruik en de misstanden van het heersende religieuze bestel. In de prediking op de berg zei Hij: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17) Jezus kwam om de ware betekenis van godsdienst toe te lichten, ‘de Wet en de Profeten’, die verdraaid en misbruikt werd. De Schriften, die Hij predikte, voorspelden feitelijk zelfs dat er in de toekomst een vals, corrupt Christendom zou komen. Het zou wereldwijd leed veroorzaken en hen vervolgen, die het oneens waren met haar leer en die God op een verkeerde manier voorstelde. Het zou strijd voeren tegen iedereen, die het er niet mee eens was en hen overwinnen. (Daniël 7:21) Maar ondanks het misbruik van godsdienst in het verleden en de toekomst  was Jezus niet gekomen om deze af te schaffen, maar om haar ware betekenis te belichten. Voor Zijn dood aan het kruis werd Jezus voor Pilatus geleid, een Romeinse heerser. Toen Pilatus Hem ondervroeg met betrekking tot zijn arrestatie door Romeinse soldaten en de Joodse leiders, zei Jezus: “Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als Mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.” (Johannes 18:36) Jezus leerde, dat ware godsdienst niet draaide om werelds succes of persoonlijk gewin, maar om iets dat verder gaat dan deze wereld.  Wat Jezus kwam geven is een pure en zuivere spiritualiteit, een alles overtreffende en toch uitermate praktische manier, die niet alleen onze menselijke problemen aanpakt, maar zelfs Goddelijke oplost. Hoe kan een almachtige, alomtegenwoordige en alwetende God lijden toestaan? Hoe gaat goed met kwaad om – met geweld of iets anders? Jezus’ oplossingen waren iets, wat deze wereld nog nooit eerder had gezien. “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” Stel je een Christendom voor zonder haar verpakking. Wat als u de ware bedoelingen, onderwijzingen, karakter en redenering van Jezus Christus zou weten op de manier, zoals Hij deze bedoelde? Geen schijn. Geen plastic. Wat als er een manier was om Christus in Zijn zuiverheid te begrijpen? Wat als je liefde, vrede, blijdschap en geloof dieper zou begrijpen, dan wat Hallmark op haar kaarten gebruikt – zoals Jezus er zelf over sprak en liet zien in Zijn leven? Wat als je Jezus’ onderwijzingen zou begrijpen zonder de politieke vooroordelen en godsdienstige interpretaties, die deze eeuwenlang hebben vertroebeld? Wat als Jezus geen krankzinnige oproerkraaier was of alleen maar een goede leraar? Wat als Hij meer was dan iets dat enig mens tevoorschijn zou kunnen toveren, meer dan iemand in een lange rij wijze mannen? Dit is wat een schrijver over de ware Jezus te zeggen had: “Jezus was een volmaakt voorbeeld voor wat wij zouden moeten zijn. Hij was de meest nauwgezette waarnemer van Zijn Vaders’ wet, terwijl Hij zich toch in volmaakte vrijheid bewoog. Hij had al het vuur van de enthousiasteling, en toch was Hij kalm, verstandig en beheerst. Hij was verheven boven de gewone wereldse zaken, en toch sloot Hij zich niet af van de maatschappij. Hij at bij tollenaars en zondaars, speelde met kleine kinderen en nam ze in Zijn armen en zegende hen. Hij vereerde het huwelijksfeest met Zijn aanwezigheid. Hij huilde bij Lazarus’ graf. Zijn vuur ontaardde nooit in woede noch Zijn standvastigheid in zelfzuchtige koppigheid. Zijn welwillendheid vertoonde nooit tekenen van zwakte net zomin als Zijn sympathie van sentimentaliteit. Hij combineerde de onschuld en kracht van het kind met mannelijke kracht, de geheel in beslag nemende toewijding aan God met tedere liefde voor de mens. Hij bezat bevelvoerende waardigheid gecombineerd met zegevierende gratie van nederigheid. Hij manifesteerde onverzettelijke vastberadenheid met zachtmoedigheid… Wij hoeven geen vijf of zes voorbeelden te volgen; wij hebben maar één en dat is Christus Jezus.”

Meer dan godsdienst

Wilt u door de verpakking heen raken? U zou een besluit nemen dat miljoenen mensen zouden moeten nemen, maar bang voor zijn. U zou de eerste stap zetten naar het zien, kennen en zelfs geloven in de zuivere persoon, het karakter en leven van Jezus. Neem deze stap door het meest uitgebreide boek over Jezus’ leven, onderwijzingen en profetieën te lezen: De wens der eeuwen, geschreven door Ellen G. White. Zoals de titel te kennen geeft laat dit boek zien waarom, ondanks de ‘verpakking’, Jezus de inspiratie van hoop, verandering en toewijding is.