facebook script

Liefde’s laatste oproep

Liefde is het meest gebruikte woord in de popmuziek, gevolgd door ‘baby’, wat niets heeft te maken met kleine kinderen. Het derde meest gebruikte woord is ‘yeah’, zoals in “Baby, I love you, oh yeah, yeah, yeah”. Er zit weinig diepgang in dit populaire beeld van liefde. Maar het is een feit dat wij mensen door liefde worden geobsedeerd; of tenminste met het idee van liefde.

God is dat ook.

Maar Zijn liefde is het ware. Wanneer de Bijbel zegt “God is liefde” (1 Johannes 4:16), dan betekent dit dat God altijd rechtvaardig en onzelfzuchtig handelt. Hij doet wat goed en het beste is voor hen, die Hij geschapen heeft.

Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, benadrukt Gods speciale boodschap van liefde. Het is een boodschap voor hen, die in de laatste periode van de wereldgeschiedenis leven. Het eerste hoofdstuk vertelt ons dat het boek een openbaring is van “Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed.” (Openbaring 1:5) Gods liefde heeft Hem ertoe geleid om Zijn zoon te sturen om Zijn eigen bloed voor ons te laten vloeien. Wanneer wij de ware betekenis van Zijn liefde ontdekken en erop reageren, worden wij van onze zonden bevrijd. Wij worden veranderd en bevrijd tot een leven met ware blijdschap.

Het boek Openbaring beschrijft de uiterst belangrijke laatste dagen van de wereldgeschiedenis. Wij zien dat Gods liefde Hem motiveerde drie speciale boodschappen over te brengen gedurende deze laatste dagen. Deze boodschappen worden verkondigd door drie engelen die boven de aarde vliegen. Deze engelen zijn symbolen van Gods laatste uitnodiging en deze verschijnen in Openbaring 14: 6-12.

De boodschap van de drie engelen

De eerste engel verkondigt “het eeuwig evangelie’. Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goed nieuws’, tegenovergesteld aan goede raad. Nieuws, anders dan raad, is een aankondiging van voorbije gebeurtenissen. Het evangelie is het goede nieuws over wat Jezus al voor ons gedaan heeft (1 Korintiërs 15:1-4). Hij leefde een rein leven van zelfopofferende liefde. Hij leed immens vanwege onze zonden en stierf een smetteloze dood voor ons.

Maar zelfs de dood kon Zijn liefde niet stoppen of Jezus in zijn klamme greep houden. Hij stond op uit de dood! Dit is het ultieme bewijs van Zijn zegevierende liefde. Iedereen die ervoor kiest serieus in Jezus te geloven is verzekerd van eeuwig leven. Het “eeuwige goede nieuws” van wat Jezus Christus al volbracht heeft, zal voor eeuwig glorie aan God brengen. Wij verdienden het niet, maar Hij deed het toch! Dat is goed nieuws!

Hierop gebaseerd gaat de boodschap van de eerste engel verder: “Vrees God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.” (Openbaring 14:7)

In de Bijbel kan het woord ‘vrezen’ angst, diep ontzag of vrees betekenen. Soms betekent ‘de vrees voor de Heer’ simpelweg ‘het kwaad haten.’ (Spreuken 8:13) In de eerste engelboodschap betekent het diep ontzag voor onze Schepper hebben, die de rechtvaardige Rechter is van de hele wereld. Het betekent ook haters van zonde te worden. En wanneer wij onze onschuldige Verlosser zien, die pijnlijk aan een wreed kruis sterft, betekent het verwonderd te zijn over Gods oneindige liefde en offer voor ons.

De eerste engelboodschap spoort ons aan ‘Hem de eer te geven’. In de Bijbel staat eer gelijk aan Gods karakter of goedheid (Exodus 33:18-23; 34:5-8). God eer geven staat gelijk aan Zijn goede karakter te verheerlijken. Het betekent Hem aantrekkelijk te maken door de aandacht van anderen te richten op Zijn liefde, onzelfzuchtigheid, trouw en waarachtigheid.

De eerste engel zegt dat wij God  de eer moeten geven omdat “het uur van Zijn oordeel is gekomen”. Dit betekent dat wij leven in een periode van oordeel in de geschiedenis. Wij worden onderzocht door een heilige God, wiens karakter zowel liefdevol als rechtvaardig is. De tien geboden zijn Gods maatstaf in het oordeel (Prediker 12:13,14; Jakobus 2:10-12). Deze wet leert ons God boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf (Matteüs 22:36-40; Romeinen 13:10). Jezus Christus’ nederige, pure, genadige en onzelfzuchtige leven weerspiegelt deze wet van liefde perfect.

De laatste aanwijzing van de eerste engel is om Hem te aanbidden die alles gemaakt heeft. Deze verwijst naar de schepping en richt de aandacht op het vierde gebod over de zevende dag Sabbat (vergelijk met Exodus 20:8-11). In een tijdperk waar miljoenen geleerd wordt dat mensen uit apen zijn geëvolueerd, wil God dat wij ons herinneren dat Hij de bron van ons bestaan is. Hij heeft ons gemaakt. Hij is God. Wij niet. Daarom zijn wij Hem onze liefde en trouw verschuldigd.

De tweede engel begint met de aankondiging dat “Babylon gevallen is.” Het woord ‘Babylon’ betekent verwarring (Genesis 11). Het staat voor kerkorganisaties, die verwarrende fouten  onderwijzen in tegenspraak met de Schrift. Soms wordt dwaling zelfs gepromoot in naam van Gods liefde en ‘verlossing door genade’! Maar in plaats van ware liefde te leren, leert het een verwaterde versie van liefde, die tolerant is naar de zonde. Ons antwoord op het kruis moet ware liefde zijn, die ons motiveert om Gods wet van liefde te houden, en niet te breken (Johannes 14:15;  1 Johannes 2:4; 3:4)

De boodschap van de derde engel is een dringende waarschuwing. Een rechtvaardig oordeel komt voor hen, die doorgaan met Gods Tien Geboden te breken – Zijn wet van liefde. Ja, soms moet liefde hard zijn. Liefde schudt iemand wakker om hem uit een brandend gebouw te redden. Liefde roept een kind om haar te waarschuwen weg te blijven van een man die probeert haar in een auto te lokken. De boodschap van de derde engel waarschuwt ons voor een religieus systeem, dat ‘het Beest en zijn beeld’ genoemd wordt. Deze systemen zullen onder het mom van het bieden van een wereldwijde oplossing gedurende een chaotische, wereldwijde crisis, zondagsrust opleggen als hun merkteken van trouw.

Maar mensen dwingen om te gehoorzamen is tegengesteld aan Gods karakter. Tenslotte is God liefde (1 Johannes 4:16). Alleen liefde kan ware gehoorzaamheid inspireren, geen dwang. Ter aanvulling hierop zegt de Bijbel duidelijk dat “de zevende dag de Sabbat van de Heer is” (Exodus 20:10). Zondag, de eerste dag van de week, is dat niet! Welbeschouwd openbaart de Sabbat dat Jezus Christus God is. Jezus zelf zei dat Hij de “Heer van de Sabbat” is. (Matteüs 12:8) De Sabbat herinnert ons eraan dat onze Maker de Sabbat bij de schepping instelde. (Genesis 2:1-3) Dezelfde Schepper betaalde de uiterste prijs voor onze eigenzinnigheid door aan het kruis uit te roepen: “Het is volbracht.”

Zij, die werkelijk Jezus liefde waarderen, kiezen ervoor Hem trouw en volledig te dienen. Aan het eind van de boodschap van de derde engel worden zij beschreven als “zij, die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus hebben.” (Openbaring 14:12)

Geloof het of niet: de drie engelenboodschap openbaart ware liefde.

Kiezen vanwege liefde

Een tiener werd grootgebracht in een goed thuis. Maar toen hij van zijn oorsprong afweek beging hij een misdaad en werd voor drie jaar in de gevangenis gegooid. Op de dag van zijn vrijlating besloot hij zijn moeder te bezoeken. Hij herinnerde zich haar als veertigjarige met donker haar. Maar toen hij aanklopte deed een vrouw met grijs haar en diepe rimpels open. Toen hij naar haar gezicht staarde trof de waarheid hem als de bliksem. “O moeder!” riep hij bitter uit, “Wat heb ik u aangedaan?”

Het was de diepe overtuiging, hoe zijn zonden zijn moeder verdriet hadden gedaan, die uiteindelijk de jonge man tot berouw brachten.

De gevangenis deed dat niet.

Liefde deed dat.

Wat doet u met de liefde van Jezus Christus? Hij verdroeg zelfs een scheiding met Zijn Vader aan het kruis vanwege onze zonden. Wilt u op die liefde reageren? Wilt u de laatste liefdesroep beantwoorden?

Kies vandaag voor Jezus Christus.

 

 

Bijbelcursus