facebook script

Levend water

Richard Crossland en zijn familie, inwoners van Delaware in de Verenigde Staten, voelden een onbehaaglijk gevoel in hun maag. Binnen een paar dagen waren hij en zijn familie dood, slachtoffers van vervuild water. Ze hadden onwetend een stuk verrot vlees boven hun waterput achtergelaten en de rottende massa was in hun watervoorziening gevallen.1)

Heb je het wel eens heel warm gehad en heb je wel eens heel erg dorst gehad en een glas koel, helder water achterover geslagen? Als dat zo is, dan ben je bevoorrecht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks meer dan drie miljoen mensen ten gevolge van besmet water, meer dan het totale aantal doden door misdaad en oorlog samen.

Stel je eens een volledig zuivere wereld voor - niet alleen water, maar ook mensen en ideeën. Stel je een wereld voor zonder enige besmetting door manipulatieof vooringenomenheid. Wat als we konden krijgen wat we moesten weten zonder enige schijn of bedrog? Zou het niet verfrissend zijn als de informatie in zijn ware vorm wordt gepresenteerd - onvervalst, zonder corruptie?

Deze onzuiverheid is vandaag het probleem met religie - velen hebben het gevoel religieuze idealen te leren, die besmet zijn met menselijke hebzucht of ambitie. In het verleden hebben mensen inderdaad religie gebruikt als middel voor corruptie en geweld. Religie heeft de schuld gekregen voor incompetente regeringen en het begin van wereldoorlogen. Pastoors, priesters en geestelijken hebben de spirituele behoeften van individuen gemanipuleerd voor eigen gewin. Landen zijn verscheurd omdat de ene religieuze sekte tegen de andere strijdt.

Helaas zijn veel van de beschuldigingen, die geuit werden en worden tegen religie, waar.

Deze frustratie over de daden van de godsdienst in het verleden - wat haar besmette toestand lijkt te zijn – geldt zeker voor één van 's werelds grootste georganiseerde religies: het Christendom. Veel mensen staan vijandig tegenover de kerk, maar houden van Jezus. Velen staan wantrouwig tegenover het lidmaatschap en de organisatie, maar staan open voor de figuur van Christus.

Gandhi, de grote leider van de twintigste-eeuwse Indiase onafhankelijkheidsbeweging, zei eens: "Ik houd van jullie Christus; ik houd niet van jullie christenen. Jullie christenen zijn zo anders dan jullie Christus." Veel mensen voelen dat er een groot contrast is tussen Christus en het Christendom. Misschien heb je dit verschil ook gezien.

De ware Jezus

De ironie is dat Jezus zo tegen corruptie was.

In Zijn prediking sprak Hij zich uit tegen de misstanden en wandaden van het heersende religieuze bestel. In de Bergrede zei Jezus: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te vernietigen. Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen." (Mattheüs 5:17) Jezus kwam om de ware betekenis van religie, "de wet en de profeten", te verduidelijken, die religieuze leraren verdraaid en misbruikt hadden.

In feite voorspelden de Schriften die Hij predikte zelfs een vals, corrupt Christendom dat in de toekomst zou komen. Het zou wereldwijd lijden veroorzaken en diegenen vervolgen die het niet eens waren met haar leringen en die God verkeerd voorstelden. Dit corrupte Christendom zou "oorlog voeren" met iedereen die het niet met haar eens was en "de overhand tegen hen hebben."  (Daniël 7:21) Maar ondanks het misbruik van de godsdienst in het verleden en in de toekomst, probeerde Jezus niet om godsdienst te vernietigen, maar om de ware betekenis ervan te belichten.

Voor zijn dood aan het kruis brachten de Romeinen Jezus voor Pilatus, één van hun overheersers. Toen Pilatus Hem ondervroeg met betrekking tot zijn arrestatie door Romeinse soldaten en de Joodse leiders, zei Jezus: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, zouden Mijn dienaren vechten, zodat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; maar nu is mijn koninkrijk niet van hier." (Johannes 18:36) Jezus leerde dat ware godsdienst niet draaide om werelds succes of persoonlijk gewin, maar iets dat uitsteeg boven deze wereld.

Jezus kwam om een zuivere en oprechte spiritualiteit aan te bieden, een voortreffelijke maar toch uiterst praktische manier om niet alleen onze menselijke problemen aan te pakken, maar dat ook goddelijke problemen oplost. Hoe kan een God die almachtig, alom aanwezig en alwetend is, lijden toelaten? Hoe gaat het goede om met het kwaad - met geweld of met iets anders? Jezus liet oplossingen zien die deze wereld nog nooit had gezien. "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld."

Stel je een christendom voor zonder enige smet. Wat als je de ware bedoelingen, leringen, karakter en redenering van Jezus Christus kende op de manier zoals Hij deze bedoelde? Geen schijn. Geen verdraaing.

Wat als er een manier was om Christus in Zijn puurheid te begrijpen?

Wat als je liefde, vrede, vreugde en geloof beter zou kunnen begrijpen dan de woorden en afbeeldingen die Hallmark op zijn kaarten gebruikt - zoals Jezus hier zelf over sprak en in Zijn leven liet zien?

Wat als je de leringen van Jezus zou kunnen begrijpen zonder de politieke vooroordelen en religieuze interpretaties die deze eeuwenlang hebben vertroebeld?

Wat als Jezus geen krankzinnige volksmenner of alleen maar een goede leraar was? Wat als Hij  verhevener was dan wat een mens zich maar kan voorstellen, meer dan alleen maar één in een lange rij van wijze mannen?

Hier is wat een schrijver te zeggen had over de ware Jezus: "Jezus was een volmaakt voorbeeld van wat wij zouden moeten zijn. Hij was de meest strikte volger van de wet van zijn Vader, maar toch bewoog hij zich in volmaakte vrijheid. Hij had alle vurigheid van de enthousiasteling, maar toch was hij kalm, matig en vol zelfbeheersing. Hij stond boven de algemene zaken van de wereld, maar toch sloot Hij Zichzelf niet af van de maatschappij. Hij dineerde met tollenaars en zondaars, speelde met kleine kinderen en nam ze in Zijn armen en zegende hen. Hij luisterde het bruiloftsfeest op met Zijn aanwezigheid. Hij huilde bij het graf van Lazarus. Zijn vuur ontaardde nooit in passie noch Zijn standvastigheid in zelfzuchtige koppigheid. Zijn welwillendheid riekte nooit naar zwakheid, noch Zijn sympathie naar sentimentaliteit. Hij combineerde de onschuld en eenvoud van het kind met mannelijke kracht, geheel in beslag nemende toewijding aan God met tedere liefde voor de mens. Hij bezat bevelvoerende waardigheid gecombineerd met innemende genade van nederigheid. Hij legde onverzettelijke standvastigheid met zachtaardigheid aan de dag." 2)

 

Levend Water

Wil jij dit onbesmette perspectief? Je zou een beslissing nemen die miljoenen mensen moeten maken, maar niet doen vanwege eerdere ervaringen of angst. Je zou de eerste stap zetten naar het zien, weten en zelfs geloven in de zuivere persoon, het karakter en het leven van Jezus.

Neem deze stap door het meest uitgebreide boek over Jezus’ leven, onderwijzingen en profetieën te lezen: De Wens der Eeuwen. Zoals de titel al aangeeft laat dit boek zien waarom, ondanks eeuwen van menselijke corruptie, Jezus hoop, transformatie en toewijding inspireert. Hij noemde zijn onderwijzingen levend water en Hij nodigt je uit om het te proberen.

1) http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F03EEDE1430E633A25750C1A9619C94669FD7CF

2) In Heavenly Places, pagina 54

© 1982 door Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Bijbelcursus