Konec světa?

Co se děje?

Doba, ve které žijeme, je úplně jiná než ty předchozí. Vedoucí představitelé mnoha zemí si při pohledu na světové události lámou hlavu nad tím, co bude dál. Pozorují nestabilní stav společnosti i mezinárodních vztahů. Sledují, jak přírodní katastrofy ničí domy a města. Ale děsí je i zprávy, které svědčí o rozkladu morálky. Vidí, s jakou intenzitou se tyto události odehrávají – a tuší, že se stane něco výjimečného. Něco, co radikálně změní náš každodenní život.

Objevují se stále nové teorie o tom, jak a kdy tento svět skončí. V minulosti bylo stanoveno mnoho dat, všechna však uplynula – a my jsme stále tady. Na přelomu tisíciletí lidé předpovídali, že konec světa nastane v roce 2000, nedávno začali mnozí připomínat proroctví, podle kterého měl nastat konec světa v roce 2012… Přestože existuje mnoho teorií, nejspolehlivějším zdrojem informací o tomto tématu je Bible.

Právě ta obsahuje řadu naplněných proroctví. Jedním z nich bylo i varování proroka Jeremjáše, že pokud se izraelský národ neodvrátí od svých zlých skutků, babylonský král ho odvede do zajetí (Jeremjáš 25). Když se tak stalo, měl babylonský král sen, ve kterém mu Bůh zjevil, jak budou následovat za sebou světové mocnosti od jeho doby až do konce světa (Daniel 2).

Mezi tato přesná biblická proroctví patří i proroctví o Ježíšově narození, životě a smrti. V knize Daniel 9,25–27 se nachází proroctví o tom, kdy se Ježíš narodí a kdy zemře. Také další biblické texty, například Izajáš 53,7 a Žalm 22,7.8, obsahují různá proroctví o jeho životě, která se do nejmenších detailů naplnila.

Bible a předpověď konce světa

V Bibli nacházíme mnoho různých proroctví, přičemž některá zaznívají častěji než ostatní. Nejvíce jsou v ní zastoupena proroctví o konci světa – tzv. apokalyptická proroctví. Tento typ proroctví se objevuje převážně ve dvou biblických knihách – starozákonní knize Daniel a novozákonní knize Zjevení. Přibližně každý 25. verš v Novém zákoně mluví o druhém příchodu Ježíše Krista. Přestože Bible tak často hovoří o konci světa a o druhém příchodu Ježíše Krista, neříká, kdy se k němu dojde. Na přímou otázku, kdy nastane konec světa, Ježíš odpověděl: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“ (Matouš 24,36). Upozornil i na události, podle kterých pochopíme, že ta doba se již blíží. Například: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách“ (verš 6). „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou“ (Lukáš 21,25–27).

Bible uvádí několik znamení blížícího se konce světa. Mluví o přírodních katastrofách a válkách. Odhaduje se, že v období od roku 1955 do roku 2000 zahynulo ve válkách a během různých konfliktů 15 milionů lidí.

1. Od roku 2000 byl zaznamenán nárůst konfliktů z hlediska množství i počtu obětí. Vzrostl i počet živelních katastrof. Světová meteorologická organizace (WMO) to komentovala v roce 2010 těmito slovy: „Na světě se vyskytuje současně několik extrémních typů počasí, které zvyšují ztráty na lidských životech a na majetku.“

2. Od té doby jsme zaznamenali ještě větší nárůst „extrémních výkyvů počasí“ a „ztrát na životech i majetku“. Jak předpověděla Bible, lidé se bojí, co přinese budoucnost.

Text z Matoušova evangelia 24,24 nás varuje: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ Podle Bible bude lidstvu hrozit nejen fyzická likvidace a chaos, ale zmatek nastane i v duchovní oblasti. Satan se totiž snaží svést každého, nedělá rozdíl mezi těmi, kteří chodí do kostela, a kteří tam nechodí. Jemu nezáleží na tom, kam patříte, čemu věříte nebo kde Boha uctíváte. V podstatě se mu líbí, když chodíte na bohoslužby, ale podle svého vyznání nežijete. Bible poukazuje na to, že ti, kdo se hlásí ke Kristu, ale nejsou mu zcela odevzdaní, skončí stejně jako ti, kteří Boha zcela zavrhnou (První list Janův 2,3).

Jak se připravit na konec světa

Musíme si proto položit otázku: Jak se mám připravit na to, že jednoho dne tady všechno skončí? Bible nám dává několik rad. Pokud si je vezmeme k srdci, můžeme si být jisti, že bude me připraveni na Ježíšův příchod. Ve 24. kapitole Matoušova evangelia nás Ježíš několikrát varuje, abychom se nedali svést. Kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že nás satan oklame, Ježíš by to nezdůrazňoval. Izajáš připomíná: „K zákonu a svědectví! Jestliže nehovoří podle tohoto slova /Bible/, je to proto, že v nich není žádné světlo“ (Izajáš 8,20; Český studijní překlad). Doba bezprostředně před koncem našich dějin bude velkou zkouškou pro celý svět. „Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby (Daniel 12,1). Nebude to lehké, ale Bible nabízí naději a slibuje, že „kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Matouš 24,13). Odevzdej Ježíši celý svůj život, nejen část sebe nebo svého času – to na záchranu nestačí. Bůh může odpustit jen ty hříchy, které mu vyznáš a odevzdáš, tak neodkládej své rozhodnutí na později. Ježíš varoval: „Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde“ (Marek 13,33).

Před koncem světa nastane v životě každého z nás rozhodující okamžik. V Evangeliu podle Matouše čteme: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec“ (24,14).Než nastane konec světa, každý člověk bude mít možnost rozhodnout se, komu chce sloužit. Před příchodem Ježíše Krista budou totiž existovat jen dvě skupiny lidí: ti, kteří slouží Bohu a budou připraveni setkat se s ním (Izajáš 25,9); a ti, kteří nebudou připraveni a při jeho příchodu zahynou (Zjevení 6,16.17). Konec světa není jen zajímavým tématem pro filmové scénáře ani smyšleným náboženstvím. Je to skutečnost, které se lidstvo nevyhne. Máme jen dvě možnosti – buď žít a sobecky uspokojovat vlastní potřeby, nebo přijmout pozvání, které nám Ježíš zdarma nabízí, a žít pro něj!