facebook script

Kilumkilum! Tiawtiaw o Kamatuoran

“Sa kalibutan ako ang pinakapeligrong tumutukob. Tanang bahin nako nangimbitar kanimo…gimugna ako aron sa pagpatay… Gusto ko mopatay nimo. Wala pa gayud ko kapangandoy ug maayo sa dugo sa tawo sukad sa akong kinabuhi… Imong kahumot mora’g druga alang kanako. Mora’g akong personal nga tatak sa heroina.”

Maoy sulti sa ambongang vampira, si Edward Cullen, ngadto sa iyang 17 anyos/años nga hinigugma, si Bella Swan, sa malampusong serya nga sugilanon Twilight (Kilumkilum). Unsa man diay ning Twilight? (Kilumkilum) Kanang vampira dili na tinuud, di ba?

Ang Sinugdanan

Nagsugod kini sa usa ka mangitngit nga kagabhion—Hunyo 1, 2003, ang tukmang pitsa—usa ka taga Arizona nga wala ilhing naa-ra-sa-balay nga inahan, si Stephanie Meyer, may usa ka misteryosong damgo. Sa opisyal niyang website (sa internet), ni taho si Meyer, “Nakamata ko gikan sa usa ka klarong damgo (Hunyo 2). Sa akong damgo, may duha ka tawo nga nagkukabildo diha sa usa ka dapit sa kakahoyan. Ang usa nila kasagaran lang nga babaye. Apan ang usa ambongan kaayo, abtik, usa ka vampira. Naghisgot sila sa kalisud sa pipila ka butang: A) Nagkahigugmaay silang duha samtang B) ang vampira nadani lang sa baho sa iyang dugo, ug naglisud sa pagpugong sa iyang kaugalingon sa pagpatay dayon sa babaye.”

Maawhagon kaayo kining damgoha mao nga sa iyang pagmata paspas kaayo daw kilat siyang nagsulat niini. Sulod sa hamubo nga panahon, nakugang ang iyang pamilya, kay ang iyang sinulat nga dalidali dili lang nga nisangpot sa maayong kontrata sa publikasyon (adunahan na siya karon), nakapagawas pa siya og upat ka sakto-sa-gasto nga nobela nga seriya sa romansa sa vampira. (Twilight Saga), unya niresulta nga matag libro gihimoan og salida sa sine. Init ni ang Twilight (Kilumkilum). Daku pa kini sa Harry Potter. Mora og…misteryoso ug daw labaw-pa-sa-natural. Mao ba?

Posible ba nga mga puwersa nga di makita ang nagpaluyo sa eksena? Atong susihon.

Aniay makapanlimbawot. Nakaamgo ka o wala, dili maihap nga mga batan-on ang nabihag sa mga nobela ug salida sa sine mahitungod sa vampira, apan ang interes sa pag-inum sa tinuod nga dugo ningdaghan usab. Adto sa Google pangitaa ang tahu ni Sean Hannity, Night Neighbors: Members of America’s Vampire Subculture Could Be Living Right Under Your Nose,” (sa Binisaya: Mga Silingan sa Kagabhion: Sakop sa Ubos nga Kulturang Vampira sa America Mahimong Nagpuyo Ra Diha sa Ilawom sa Imong Ilong.) o ang sugilanon sa ABC News, “Tinuod sa Kinabuhi nga Vampira: Kinsa Kini Sila?” (Real Life Vampires: Who Are They?) Mahibulong ka sa imong makit-an. Mao kini ang tinuod. Tinuod nga vampirismo nangguwa gikan sa lungon, ug ang mga tinuud nga katawhan nagekspermento sa tinuuray sa pag-inom sa tinuud nga dugo. Mao kini ang mangitngit nga urog.

Mga Karaang Pahimangno

Nasayud ka ba unsay giingon sa Biblia mahitungod sa pagtulon sa dugo? Una sa tanan, gidili kining praktisa. (Levitico 17:10; Buhat 15:20). Ikaduha, nabugkus kini uban sa kalibutan sa okulto. Nagpasidaan ang Dios sa karaan Niyang katawhan: “Dili kamo magkaon bisan unsang butanga uban ang dugo: ni magdiwata kamo, ni magapanagna kamo sa paglimbong.” (Levitico 19:26). “Magdiwata” ug magapanagna sa paglimbong” mga praktis nga okulto. Busa ang pagtulon og dugo ingon man ang praktis sa okulto nalingkit, ug alang sa usa ka maayong rason. Sa kapanahonan sa Biblia, ang gainum og dugo kadaghanan nagpraktis sa pamarang, ug ang mao nga panaghugoyhugoy ania ra gihapon karong panahona. Sa Twilight, si Edward Cullen adunay abilidad sa praktis sa espiritista, makabasa og hunahuna, ug membro sa tipun sa mga ungo nga gihinganla’g “The Olympic Coven”. Ang pulong nga “coven” iya sa praktis sa ungo. Mao ra gihapon kining estoryaha.

Kon susihon og lawom ang mga sagradong pahina sa Biblia mopaibabaw ang kamatuoran mahitungod sa dakung away. Wala hibaloi sa kadaghanan, dunay dili makita nga panagsangka nga gapadayon tali sa Dios ug sa hulog nga anghel, si “Lucifer”, ug sa kasingkasing niini mao ang mensahe mahitungod sa dugo. Dul-an sa 2 ka libo katuig miagi sa usa ka paladnong gabii sa Huwebes, usa ka Tawo nga gihinganlan og Jesucristo nag-ipis sa dugos sa ubas ngadto sa Iyang mga tinun-an sulod sa gamay nga lawak didto sa Jerusalem. Siya lang ang nakasabot sa tibuok nga kahulugan sa tam-is nga ilimnon. “Kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala.” Wala magpasa og tinuud nga dugo sa tawo si Jesus, apan dugos sa ubas nga nagrepresentar sa umaabot Niyang sakripisyo alang sa mga sala sa kalibutan.

Sunod nga adlaw, namatay Siya gilansang sa krus, ang nagtulo Niyang dugo nituhop sa kahoy nga nagsuportar sa Iyang lawas nga bun-og. Unsay kahulugan aning tanan? Niesplikar ang Biblia sa misteryo (1Corinto 15:3), “Kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Cristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga Kasulatan. Ang katapusang libro sa Biblia nag-ila niadtong nagbuntog sa dili makitang   kaaway. Ayaw pagsipyata: (Pinadayag 12:11) “ Ug Siya gidaug nila tungod sa dugo sa Cordero, ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod, [si JesuCristo]…Ang kahulugan niini mao nga kitang mga “makasasala” (nga naglapas sa balaod sa Dios) makasulod pa sa langit pinaagi sa sakripisyo ni JesuCristo, nga anak sa Dios, ug pinaagi sa harianong butang nga gipatulo sa krus. Nahibalo ang Yawa niini, ug gikasilagan niya ang dugo ni Cristo. Mao nga iyang gihatagan og damgo si Stephanie Meyer, ug mao nga iyang gilamat ang atong kaliwatan sa ungo-ungo, praktis sa vampira, ug ang pag-inum sa tinuud nga dugo. “Bisan unsa aron sa pagdani sa mga makasasala pahilayo gikan sa dugo ni JesuCristo!” ninghunghung nga maliputon.  Busa sa taas nga popularidad sa Twilight (Kilumkilum), ang paagi nahimong yawan-ong kalampusan.

Pagpasunup Og Dugo

Kaduha pilion ang pagkamadanihon sa Twilight. Una, ang makabibihag nga sugilanon mahitungod sa mga vampira ug ungo-ungo; ikaduha, makaukay sa kasingkasing nga sugilanon mahitungod sa panaghigugmaay ni Edward ug ni Bella. Sa librong sinulat ni Robert Coleman, Written in Blood (Sinulat og Dugo), usa ka batan-ong lalake nga gihinganlan og Johnny nakabuntog sa usa ka balatian nga makapatay. Walay swerte kay natakdan iyang manghud nga babaye, si Mary, ug himatyon. “Nagkinahanglan magpasunup og dugo o mamatay siya.” Maoy pulong sa doctor ngadto sa mga ginikanan niini, “perpekto kaayo ang dugo ni Johnny kay nasakit na siya ini ug nakalatas sa maong sakit.” Tanang mata nipunting kang Johnny. Mohatag ka ba sa imong dugo? Nagluha nga nangutana ang mga ginikanan ni Johnny. Nag-ukon-ukon si Johnny. Nikurog iyang ubos nga ngabil. “Sigurado,” nihunghung si Johnny sa ulahian. “Igsoon nako siya,” Mao nga nidalidali dayon sila pag-adto sa ospital. Sa lawak operahanan, nagtapad si Johnny ug si Mary, tagsa sila’g higdaanan. Himsug ang lawas ni Johnny, samtang luspad ug luya si Mary. Walay usa nila nga nisulti. Nag-abot ilang tinan-awan, nipahiyum ang lalake. Gitauran ug mga tubo, gitusok og dagum ang bukton ni Johnny, ug nisugod pag-agay ang dugo. Paghuman, nisulti si Johnny, uban sa nagkurog nga tingog, nangutana sa doktor, “kanus-a ko mamatay?” Nakaamgo ang doktor nganong nagkurog ang ngabil sa bata dihang nisugot siya nga pahatagon og dugo ngadto sa iyang manghud. Abi niya’g ihalad niya iyang kinabuhi alang sa iyang manghud. Apan nisugot gihapon siya sa hangyo tungod kay gihigugma niya ang iyang manghud, ug mao kini’y iyang pruyba pinaagi sa paghatag sa iyang dugo.

Imong Pagpili

Pinalanggang magbabasa, dunay gustong mobuntog sa imong kasingkasing karon. Iyang ngalan si JesuCristo. Mga vampira mosuyop og dugo, apan Siya nipatulo sa Iyang dugo alang kanimo. Human sa tulo ka adlaw nabanhaw Siya. Tuo kanako, labaw pa ang Iyang gugma Nimo kay sa vampira, labot si Edward. Ang Iyang dugo lang ang makaluwas sa atong kalag.

Karon mao ang oras aron maghinulsol sa atong mga sala ug mosalig kang JesuCristo. (Buhat 20:21). Niining mga katapusang adlaw sa dili pa Siya mobalik (Juan 14:3), ayaw itugot nga itipas imong kasingkasing ngadto sa sayop nga dugo.