facebook script

Kdy skončí svoboda?

„Svoboda a spravedlnost pro všechny“

(z amerického národního Slibu věrnosti)

Na newyorském přístavním Ostrově svobody (Liberty Island) stojí největší americký monument – socha Svobody. Její poselství zní v lidských srdcích po celém světě. Svoboda. Jak je nám všem vzácná! A přesto bude jednoho dne zrušena vlivnými muži, vládami a národy. Podívejme se, jak se to stane.

Pokud nejste jako pověstný pštros s hlavou v písku, pak si jistě uvědomujete, že planeta Země se v současnosti ocitá v obrovských problémech. Zničující přírodní katastrofy, extrémní změny počasí, teroristické útoky, ekonomický tlak, upadající morálka, politická korupce, rostoucí ceny potravin, zmenšující se zásoby vody plus celosvětové znečištění – to vše ukazuje, že se ocitáme na pokraji ohromné krize.

Bible předpovídá, že to bude doba soužení, jaké dosud nebylo (Daniel 12,1). Lidé se ocitnou v naprostém zoufalství. Poté, co udeří poslední světová krize, bude nakonec vládami uplatněno jedno klamné „řešení“. Na první pohled se toto řešení bude jevit jako smysluplné. Ale za tímto podvodem se bude skrývat ďábelská lež.

Během tohoto kritického času svoboda zanikne – tedy alespoň co se týče lidské vlády. Šokující je, že Bible nazývá tento celosvětově přijatý klam „znamení šelmy“. Boží slovo ve svých předpovědích varuje: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch“ (Zjevení 13,16). Následky přijetí tohoto zlého znamení budou katastrofální. Ten, kdo jej i přes varování milujícího Boha přijme, bude navěky ztracen (Zjevení 14,9–11). Biblická varování jsou jasná. Měli bychom je brát vážně.

Znamení, které bere svobodu

Když si s pomocí Googlu vyhledáte „znamení šelmy“, objevíte nekonečné množství názorů. Spekulacemi se to jen hemží. Většina jej vykládá jako technologické znamení, ale to jsou pouhé dohady. Bible dále objasňuje: „…svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem“ (Zjevení 19,20). Jinými slovy – ti, kdo obdrží toto znamení, jsou svedeni (podvedeni), a to k jejich věčné ztrátě. Přemýšlejte o tom. Jestliže toto smrtelné „znamení“ – ať je to cokoliv – bylo zcela zřejmé, jak potom mohla být většina obyvatel Země svedena, tak jak to předpovídá prorocká kniha Zjevení?

V tomto malém letáčku nemůže být řečeno mnoho. Je proto čas říci stěžejní bod. Podívejme se na to blíže. V kontextu varování lidstva před „šelmou“ a jejím smrtelným znamením (Zjevení 14,9–11) Boží slovo přesně objasňuje, kdo toto znamení nedostane:

„…poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (Zjevení 14,7).

„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ (Zjevení 14,12).

Už jste na to přišli? Ti, kteří nepřijmou satanovo smrtelné znamení, uctívají Stvořitele, zachovávají Boží přikázání a důvěřují Ježíši Kristu.

Jestliže pečlivě studujete Bibli, zjistíte, že pouze jedno z původních Deseti přikázání poukazuje na uctívání Toho, který „učinil nebe, zemi, moře…“. Je to čtvrté přikázání, které říká:

„Pamatuj na sobotní den, abys ho světil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho“ (Exodus 20,8–11; Český studijní překlad).

Sedmý den týdne je sobota, ne neděle. Zkontrolujte si to ve slovníku nebo v encyklopedii. Zeptejte se Židů. Při pohledu do historie s překvapením zjistíte, že římskokatolická církev – náboženský systém (ne samotní katolíci), který většina protestantských církví již dříve identifikovala jako onu „šelmu“ – změnila biblický den odpočinku ze soboty na první den týdne, tj. neděli, neboli na den slunce (Sunday), protože tento den byl ve starověku zasvěcen Slunci, jež bylo uctíváno.

Přesvědčte se sami: „Tato změna [ze soboty na neděli] … je znamením její církevní autority v náboženských věcech“ (C. F. Thomas, kancléř kardinála Gibbonse, 11. listopadu 1895).

Zeptejte se kněze. Přečtěte si římskokatolický katechismus. Tento čin je znamením její domnělé autority, tvrdí Řím.

Následky pádu Twin Towers

Některé dramatické události mají předvídatelné důsledky. 11. září 2001 se v New Yorku zřítily Twin Towers. Stalo se to v úterý. Pět dní poté se nedělní návštěvnost kostela značně zvýšila, a to nejen v Americe, ale po celém světě. Proč? Odpověď je zřejmá. Když udeří vážná krize, lidé se modlí. Shromáždí se v kostele.

Ze Zjevení 14,9–11 můžeme vyčíst, že děsivé krize vedou k oživení zachovávání neděle. Pokud by tento útok na Světové obchodní centrum vedl k hluboké a trvalé krizi, zvýšená nedělní návštěvnost by nakonec vedla k celosvětovému prosazení nedělních zákonů civilními vládami.

„To je nemožné!“ mohl by někdo namítnout. Ne, není. Nedělní zákony (také nazývané „modré zákony“) jsou v různé míře ustanoveny v Evropě, Anglii a Americe již přes 1500 let. Prostudujte si historii.

V minulosti byly nedělní zákony vynucovány a objeví se znovu během poslední celosvětové krize. Přestože budou vynucovány ve jménu Božím, ve skutečnosti budou popírat obojí: Boží zákon i Boží charakter.

Bůh nikdy nikoho nenutí, aby ho poslouchal. Touží pouze po láskyplné službě, ne po vynucené poslušnosti.

Jediná věc, která v dnešní době zadržuje vznik takovýchto nedělních zákonů, je chybějící dostatečně silná krize. Jaké nepředvídatelné události podnítí konečné naplnění biblického proroctví? To ví pouze Bůh. Mohou to být série přírodních katastrof, další teroristický útok, ekonomický krach nebo kombinace událostí.

Jakmile taková situace nastane, zachovávání neděle se prudce zvýší, stejně jako tomu bylo po 11. září, což nakonec vyústí v legislativní ustanovení neděle. Zní to možná podivně, avšak pečlivé studium knihy Zjevení 13 a 14 předpovídá, že k těmto událostem jednou skutečně dojde.

Jakmile bude toto „znamení“ (zachovávání neděle) „šelmy“ (katolická církev) během poslední krize pozemské historie plně vynucováno zákonem (Zjevení 13,16), potom nastane poslední hodina rozhodování. Ti, kdo věří v tento záludný podvod (protiklad Desatera přikázání), obdrží znamení hříchu „na jejich čelech“ (jejich myslích). Ti, kdo tomuto podvodu ve skutečnosti nevěří, ale přesto nedělní zákon zachovávají, obdrží znamení na svých rukou (jejich činy). V protikladu s běžnými prorockými spekulacemi uvidí toto znamení jen Bůh, ne lidé.

Odmítám vzdát se svobody

Biblické proroctví předpovídá, že mnoho lidí rozpozná tohoto podvodníka v převleku a odmítnou toto

znamení přijmout. Namísto toho budou vzdávat chválu Stvořiteli, zachovávat přikázání a následovat Ježíše (Zjevení 14,12), našeho milujícího Spasitele, který zemřel na kříži kvůli našemu porušování Božího zákona (1. list Janův 2,2; 3,4) a byl vzkříšen. „Milujete-li mne,“ prosí náš Spasitel, „budete zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Ti, kdo tak činí – skrze jeho milost a moc – budou připraveni na Kristův slavný návrat (Zjevení 14,14–16), na „skonání tohoto věku“ (Matouš 28,20).

Drahý příteli, až udeří nejtemnější hodina pozemské historie, co uděláš? Budeš milovat, důvěřovat a následovat Ježíše, nebo poslouchat šelmu? Uprostřed celosvětového zmatku nás Stvořitel prosí:

„Vyber si mě a můj den!“