facebook script

Isang Intelihenteng Pananampalataya?

Si Joel at Mark ay dalawang magkaibigan na mayroong tunay na magkaibang paniwala. Si Joel ay naniniwala sa Dios bilang pinakamakapangyarihang Hari na Siyang lumalang ng lahat ng bagay dito sa mundo. Si Mark ay isang taos-pusong ateista na hinahamak ang relihiyon at may pag-iisip na ang buong mundo – kasama na ang kanyang sarili – ay dumating dito sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pangyayari ng byolohiko. “Paano mo alam na ang Dios ay umiiral at ang Blblia ay hindi isang aklat lamang ng kathang isip?” Si Mark ay madalas naghahamon. “Ang Dios ay umiiral sapagka’t sinasabi ito ng Biblia at ikaw ay maaring magtiwala sa Biblia sapagka’t ito ay Salita ng Dios,” ang sagot naman ni Joel. Natatawa na lamang si Mark sa ganitong hindi tamang pangangatwiran at kanyang sasabihin, “Parang sinasabi mo rin na, ‘Ako ay mabuting trabahador dahil sinabi ito ni Frank. Paano natin mapagkakatiwalaan si Frank? Simple lamang: Siya ay gagarantiyahan ko.” Ang paikot na lohiko at pangangatwiran na itinanghal ni Joel ay may kapintasan at sinuman ay hindi makukumbinsi nito na ang Dios ay umiiral at ang Biblia ay totoo. Nguni’t marami sa ating kapanahonan ang walang mainam na dahilan sa kanilang paniniwala na ang Biblia ay totoo. Mayroon bang malakas na patotoo na pabor sa katunayan ng Biblia? Ang katalinuhan ba at pangangatwiran ay maaari ng isawalang tabi kung maging Kristiyano na ang mga tao?

Ang Panaginip

Ang isang paraan upang masubok ang katunayan ng Biblia ay kung ating titignan ang mga hula nito. Ang isa sa mga pahayag ng Dios ay Siya, sa pamamagitan ng Biblia, ay makapagsasabi ng hinaharap (Isaias 46: 9, 10). Kung ating susuriin ang mga nakatalang kasaysayan ng Babilonia noong unang panahon, ang aklat ni Daniel, ay makakatulong na sagutin and tanong tungkol sa katunayan ng Banal na Kasulatan. Narito at matatagpuan natin ang isang hari na ang pangalan ay Nebuchadnezzar, isang pinuno na isinulat hindi lamang sa Biblia, nguni’t sa talaan din ng ibang mga kasaysayan. (1) Isang gabi, siya ay nabagabag ng isang panaginip. Gayunman, nang siya ay magising ay hindi na niya maalaala  ang panaginip – nguni’t ito ay patuloy lamang na bumagabag at namalagi sa kanyang isip. Ipinatawag niya ang kanyang matatalinong mga tauhan at iniutos na isalaysay sa kanya ang kanyang panaginip at ang kahulugan nito. Ang kanyang mga pantas na mga tauhan ay nagulumihanan at nataranta sa kanyang kahilingan. Ang wika nila, “Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagsasalaysay ng mahalagang bagay ng hari…” (Daniel 2:10-11). Ang hari ay nagsiklab sa galit at iniutos niya na patayin ang lahat ng matatalinong tao sa buong Babilonia. Sa ganitong kalagayan pumasok ang isang Hebreo na lalaki na nagngangalang Daniel sa tanawin. Si Daniel ay isang bihag na dinala sa Babilonia nang siya ay kabataan pa lamang. Naniniwala si Daniel sa Dios. Nang sinabi kay Daniel ng opisyales ng hari na si Arioch ang utos ng hari, pumunta si Daniel sa hari at humiling na bigyan siya ng panahon upang isalaysay ang kanyang panaginip at ipaliwanag ang kahulugan nito. Pumayag ang hari. Si Daniel ay umuwi, at masigasig na naghangad sa Dios ng karunungan. Sinagot ng Dios ang lahat ng kanyang mga pakiusap at pagmamakaawa at ang “lihim na bagay ay ipinakita kay Daniel sa pamamagitan ng isang gabing pangitain” Daniel 2:19.

Ang Malaking Rebulto sa Kasaysayan

Kinaumagahan si Daniel ay nagpunta sa silid ng trono ng hari at inihayag sa kanya ang panaginip. Ang Hari ay nakakita ng isang malaking rebulto. Ito ay binubuo ng limang magkakaibang bahagi. Ang ulo ay ginto, ang dibdib at mga bisig ay pilak, ang tiyan at hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. At pagkatapos ay may isang malaking bato na tumama sa imahen, at ito ay winasak at dinurog sa maliliit na bahagi at naging parang ipa, na dinala sa malayo ng hangin (Daniel 2:31-35). At sinabi ni Daniel sa hari ang kahulugan ng panaginip.  Ang ulong ginto ay kumakatawan sa Babilonia (Daniel 2:38). Ang pilak ay sumasagisag sa Medo-Persia, ang tanso ay simbolo ng Grecia. Ang mga binting bakal ay larawan ng Roma. (2)  Ang mga paa at daliri nito na magkahalong bakal at putik ay kumakatawan sa nahating kapangyarihan ng Roma, may bahaging marupok at may bahaging matibay. Kung paanong ang bakal ay hindi maaaring humalo sa putik, ang mga bansa na ito ay hindi magkakaisa. Ang malaking bato na dumurog sa imahen ay kumakatawan sa kaharian ng Dios. “At…ang Dios ng langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman; ibabagsak nito at tutupukin ang lahat ng mga kahariang ito, at ito ay titindig magpakailanman (Daniel 2:38 – 44).

Ang Katuparan ng Panaginip

Ang bawat isa sa mga hulang ito ng mga kaharian, na kinakatawanan ng metal, ay nagkatotoo na ng walang kamali-mali at ganap na kawastuan. Ang unang kaharian, ang Babilonia, ay naghari sa mundo mula ng taon 605 hanggang 539 B.C. (Ang kahulugan ng B.C. ay “Before Christ” o bago ipinanganak ang ating Panginoong Hesu Kristo) Ang bansa ng Medes at Persia ay namahala mula 539 hanggang 331 B.C. Ang sumunod na imperyo, ang Gresia, ay nangibabaw mula 331 hanggang 168 B.C.  Ang bakal na kapangyarihan ng Roma ay nanaig mula 168 B.C. hanggang A.D. 476. (Ang kahulugan ng A.D. ay Anno Domini o sa taon ng ating Panginoong Hesu Kristo.)  Ang huling kaharian, na nahati sa maraming mga maliliit na bansa, ay kumakatawan sa nahating kapangyarihan ng Roma, ang pangkasalukuyang mga bansa ng Europa, na sa ngayon ay nananatili pa rin na magkakahiwalay. Ang Biblia ay tumpak sa kaniyang pagpapakilala sa lahat ng limang mga kaharian at sa panahon ng pagbangon nila sa kapangyarihan.

Lalong Maraming Tiyak na Katunayan

Marami sa mga taong nagdududa ang nagsasabi na ang mga hula ni Daniel ay hindi tama, na ang kanyang aklat ay isinulat ng lubhang huli na kaysa kasaysayan. Kahit na kung ito man ay totoo, ang katunayan ng Dead Sea Scrolls na naglalaman ng walong orihinal na kasulatan ni Daniel, na may pinakamatandang petsa na 125 B.C. (3) (na sa kanyang sarili ay isang kopya lamang ng mga naunang edisyon), ay nagpapakita na itong hula na ito ay isinulat mga daang taon pa bago nahati ang Roma sa pangkasalukuyang mga bayan ng Europa. Itong hula ay isang halimbawa lamang ng daan-daan pa na maaring banggitin na mga katunayan na nagpapatunay sa inspirasyon ng Biblia. Isa pang kongkreto na halimbawa ay makikita sa hula ni Daniel sa kapitulo nuebe, na dito ay sinabi ang eksaktong panahon ng pagbinyag at pagkamatay ni Kristo, mga daang taon bago pa ito mangyari. (4) Sa katunayan, pagkatapos ng isang pagsusuri ng mga totoong katibayan tulad ng mga hula sa Biblia, tayo ay makakapagpasiya na ang Diyos at ang Bibilia ay mapagkakatiwalaan. Ang pangalawang kapitulo ng Daniel ay nagpapakita sa atin kung gaano katotoo at tunay ang kahit na isa lamang sa mga hulang ito, at nagbibigay sa atin ng mga batayan upang panghawakan natin ang isang intelihenteng pananampalataya. Ang Biblia ay ang kinasihang salita ng Dios ay maaaring pagkatiwalaan bilang ating gabay sa bawat pangyayari.

Gayunman, ang pananalig ng basta lamang sa impormasyon na ito ay magiging gayon na lamang – impormasyon. Ang paniniwala lamang ay walang sapat na kapangyarihan sa kaligtasan  ng ating buhay. Kailangan na tayo ay baguhin ng ating paniniwala. Ito ay isang walang-hanggang kahalagahan, na hindi lamang paniniwala sa Biblia kundi pagpapahintulot na baguhin din nito tayo. Ang Biblia ay nagsasabi na “kahit mga demonyo ay naniniwala – at nanginginig!” Santiago 2:19. Dadalhin ng Dios ang ating buhay at Kanyang iibahin ang ating anyo tulad ng isang bagay na maganda kung ating pahihintulutan Siya. Pumapayag ka ba?

1.  Search “Nebuchadnezzar II” at wikipedia.org

2. “The Next Super Power” – Mark Finley

3. ”Meaning of the Dead Sea Scrolls” pg. 137  James C. VanderKam,  Peter Flint

4. “The Next Super Power” – Mark Finley

HopeTV Philippines  Tagalog Bible Study