facebook script

Isaac Newton’s Vergeten Ontdekking

Isaac Newton, die bekend is van het doen van veel baanbrekende ontdekkingen in de wetenschap, wiskunde en astronomie, wordt door velen beschouwd als de grootste en invloedrijkste wetenschapper die ooit leefde. Minder bekend zijn Isaac Newton ’s ontdekkingen op godsdienstig gebied, met inbegrip van zijn overtuiging dat het systeem, uitgeoefend door het Middeleeuwse Rooms Katholicisme, de antichristelijke macht was. Anders dan veel van zijn andere ontdekkingen op het gebied van mathematica en wetenschap beperkte deze theorie over de Bijbelse antichrist zich niet alleen tot Isaac Newton. Aanzienlijk meer anderen hadden dezelfde visie, zoals koning James zelf, Maarten Luther (oprichter van de Lutherse kerk), Calvijn (prominent theoloog), John Wycliffe (professor aan Oxford), Thomas Cranmer (aartsbisschop van Canterbury), John Knox en de meeste Protestante hervormers.

Waarom zouden Newton en deze intelligente mensen, waarvan sommigen kerkstichters waren, zulke onverkwikkelijke dingen geloven over een instituut dat weeshuizen, scholen en ziekenhuizen leidt en schijnbaar voorbeeldige leden als moeder Theresa en paus Franciscus heeft voortgebracht? Simpel gezegd: zij begrepen het boek Daniël, in het bijzonder hoofdstuk 7, op een manier, die in de vergetelheid is geraakt. Op de juiste manier begrepen is dit eeuwenoude perspectief niet kritisch naar individuele Katholieken of Christenen toe, maar laat eerder licht schijnen op de misbruiken van een Middeleeuws religieus systeem waartoe miljoenen oprechte Christenen behoren en hebben behoord. Het onderwerp is voor ons vandaag van belang omdat veel van deze Bijbeluitleggers begrepen, dat deze zelfde misbruiken op een meer uitgesproken en schrikaanjagende manier terug zouden keren in wat voor hen de toekomst was. Sommigen geloven dat die toekomst heden is.

Wat wist Newton?

Wat wisten Isaac Newton en anderen dan over het boek Daniël, dat hen leidde om deze positie in te nemen? Om de volgende paar paragrafen te begrijpen is het goed om een Bijbel te raadplegen. Hier is een vereenvoudigd overzicht: In Daniël hoofdstuk 7 voorspelt God d.m.v. symbolen de opkomst en val van vier grote wereldrijken: Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Daniël beschrijft vier dieren, die deze vier koninkrijken vertegenwoordigen, met inbegrip van symbolische details. Vervolgens verschuift in Daniël 7:20 de focus van het vierde rijk (Rome) naar tien horens. Wat symboliseren deze? Vers 24 laat zien, dat de tien horens de tien koninkrijken vertegenwoordigen, die opkwamen uit het Romeinse Rijk na haar val. Door deze tien horens wordt de oorsprong van het hedendaags Europa voorspeld.

Dan verschuift de focus naar een ‘kleine horen’, waarvan deze geleerde mensen begrepen dat het de antichristelijke macht was – in het bijzonder de kerk van Rome, die gedurende de donkere Middeleeuwen invloed had op volkeren. Iemand, die dit traktaat leest, kan nu denken: “Hoe kan de kleine horen in Daniël nu de antichrist zijn, aangezien het twee verschillende termen zijn?” De term ‘anti’ in ‘antichrist’ betekent zowel ‘tegen’ als ‘in plaats van’. Vandaar dat veel theologen, die dit wisten, begrepen dat de term ‘antichrist’ verwees naar individuen of entiteiten, die de Bijbel beschrijft als proberend Christus’ gezag te bezitten.

Zo verklaart Wycliffe: “In het zevende hoofdstuk van Daniël wordt de antichrist krachtig omschreven als een horen...”

Opmerkelijke vergelijkingen

Een andere reden voor de interpretatie van deze mannen is dat de chronologie van de ‘kleine horen’ de opkomst en het bewind van de Roomse Kerk lijkt te omschrijven. Bijvoorbeeld:

  1. Daniël 7: 23,24: De kleine horen kwam net als het Rooms Katholicisme aan de macht gedurende en na de ondergang van Rome.
  2. Vers 8: Evenzo rees de kleine horen op ‘tussen’ de andere horens, oftewel de volken die de Europese landen vormden.
  3. Vers 24: De kleine horen ontwortelt drie van de tien belangrijkste groepen, die het Westerse Rome overnamen. Het Rooms Katholicisme rees op naar haar politieke overheersing door drie rebellerende Arische stammen te overwinnen: de Herulen, Ostrogoten en Vandalen.
  4. Vers 25: De kleine horen vervolgt Gods ‘heiligen’ (een Bijbelse term voor ware gelovigen); schattingen lopen op tot tientallen miljoenen mensen, die gedurende de Katholieke inquisitie, kruistochten en andere acties van de verenigde staat en kerk werden gedood. De Engelse klassieker ‘Fox boek van martelaren’ doet hier levendig verslag van.
  5. Vers 25: De kleine horen denkt Gods wet te kunnen veranderen (de Tien Geboden): de Rooms Katholieke kerk veranderde de dag van Sabbatsrust van zaterdag in zondag en wijzigde zo het 4e gebod. De meeste Protestante kerken hebben deze on-Bijbelse veranderingen over het hoofd gezien.

Gezichtspunten van de Contrareformatie

Op dit punt kan men zeggen: “Als deze interpretatie waar is, waarom heb ik dit dan niet van mijn dominee of priester gehoord?” Ten eerste ontmaskert de profetie over de kleine horen niet alleen het Vaticaan, maar ook zo goed als iedere Protestante kerk. Per slot van rekening is de Middeleeuwse kerk van Rome en haar machtsmisbruik deel van de schandelijke geestelijke erfenis van bijna iedereen, die hem of haarzelf vandaag Christen noemt! En laten we eerlijk zijn: niemand vindt het leuk hun vuile was buiten te hangen. Ten tweede ontwikkelden, in antwoord op het Protestantisme, twee Rooms Katholieke Jezuïeten Francisco Ribera en Luis de Alcasar, twee alternatieve manieren om de profetieën te interpreteren. Deze Katholieke methoden van interpretatie worden ‘preterisme’ en ‘futurisme’ genoemd. Preterisme wijst naar het verleden om de antichrist te vinden en futurisme wijst naar een onbekende antichristfiguur in de toekomst. Verrassend genoeg houdt de overgrote meerderheid van het niet-Katholieke christendom tegenwoordig vast aan één van de twee door het Vaticaan bedachte gezichtspunten over de identiteit van de antichrist. Deze gezichtspunten hebben de waarnemingen van oplettende Bijbelgeleerden als Isaac Newton en anderen overschaduwd.

Waarom het verleden oprakelen?

Waarom zou je het verleden oprakelen, dat brandstof is geweest voor atheïsten en agnostici om spot te drijven met het Christendom? Ten eerste laten Bijbelse profetieën zien dat voor Christus’ tweede komst de meerderheid van de Christelijke kerken de Middeleeuwse Katholieke karakteristieken van valse aanbiddingspraktijken en onderdrukking zullen overnemen. Openbaring hoofdstuk 13 schildert een beeld van de antichristmacht, dat erop wijst dat de geestelijke afstammelingen van het Middeleeuws Katholicisme opnieuw religieuze en politieke invloed op aarde zullen bezitten. Deze macht ligt op één lijn met andere ‘lam-achtige’ groepen, met inbegrip van het heersend Protestants Christendom, zoals deze in de Verenigde Staten voorkomt (zie Openbaring 13: 11-18). Terwijl veel Protestantse Christenen samengaan met deze nieuw leven ingeblazen manifestatie van de Roomse kerk, zullen vele ware gelovigen vanuit zowel de Katholieke als Protestantse rijen uit dit valse systeem van aanbidding stappen. Deze gelovigen zullen Jezus met vreugde ontvangen wanneer Hij terugkomt.

De tweede reden om Newtons’ Bijbelse ontdekkingen opnieuw te bekijken: God keurt niet goed wat veel Christenen, waaronder zelfs een aantal oprechte, gedaan en geleerd hebben in Zijn naam door de eeuwen heen. Wanneer u met afschuw vervuld bent door alle onzin en wreedheden, die gedaan zijn in de naam van religie, weet dan dat de Bijbel resoneert met uw afkeer. Isaac Newtons’ getuigenis nodigt u uit de Bijbel zelf te lezen en haar profetieën te bestuderen. Kijk of u niet een beeld van God krijgt, die veel beter, veel liefhebbender en eerlijker is dan door de meeste godsdiensten geportretteerd wordt.

Eeuwenlang leek Isaac Newtons’ uitleg van de wet van de zwaartekracht slecht nieuws in te houden voor diegenen, die op eigen kracht wilden vliegen. Door samen te werken met Newtons’ verklaringen omtrent fysieke waarheid, bevatten deze uiteindelijk in werkelijkheid de sleutel tot fysieke vlucht. Evenzo wijzen Newtons’ meningen over Bijbelprofetieën naar sleutels om de geschiedenis en de toekomst te begrijpen. (ga voor meer hulp bij uw studie naar www.glowonline.com)