facebook script

HVORFOR KIRKE PÅ LØRDAG?

HVORFOR KIRKE PÅ LØRDAG?

Mange oppfatter min helligholdelse av lørdag som helt i utakt med den kristne tradisjon om å holde søndag. De lurer på hvordan jeg kan bli så forvirret at jeg går i kirken på «feil dag». Så hvorfor er det egentlig at jeg, og mange millioner andre, velger lørdag fremfor søndag som hviledag? Her er tre grunner som kanskje vil overraske deg:

Grunn en: Guds ord

Jeg helligholder lørdag fordi det er bibelsk, og det er ikke tilfelle med søndagshelligholdelsen. Gud er glad for tilbedelse hver eneste dag i uken, men han har satt til side den syvende dag som en spesiell hviledag. I Bibelen kalles dagen sabbaten og tilsvarer vår lørdag. I Bibelen kalles også dagen for den syvende dag (se fotnote). Den ble gitt til menneskeheten allerede ved skapelsen, omkring 2000 år før jødefolket ble til (1 Mosebok 2,1-3). Jesus sa at «Sabbaten ble til for mennesket», ikke bare for jødene (Markus 2,27)

Ved skapelsen var det tre ting Gud bevisst gjorde for å gjøre den syvende dagen annerledes enn de andre seks – han hvilte, han velsignet og han helliget sabbaten (1 Mosebok 2,2.3). Dette er verd å legge merke til.

For det første trenger vi hvile fra vårt arbeid og tid til å tenke etter. Slik har Gud skapt oss. Det er derfor han tok mennesket til side allerede den første sabbaten etter skapelsen slik at de kunne ha kvalitetstid sammen. For det andre pakket Gud spesielle åndelige velsignelser inn i den syvende dagen på en annen måte enn han gjorde med de andre seks dagene. Gud vernet om denne 24-timers perioden og satte dagen til side slik at den helt og fullt skulle være viet til å utvikle forholdet til ham.

Hvis vi ser nærmere på hvert vers i Bibelen som omtaler sabbaten, oppdager vi noen forbausende ting. Alle Guds folk i Det gamle testamentet opplevde dens velsignelser, og vi bør huske at fram til Abraham fantes det ikke jøder, så sabbatens opprinnelse er ikke jødisk (1 Mosebok 11,26). Jesus feiret sabbaten ved å helligholde den hver uke (Lukas 4,16). Disiplene holdt den (Apostlenes gjerninger 18,4.11; 16,13). Man kommer til å feire sabbat i himmelen og på den nye jord (Jesaja 66,22.23). Bibelen vitner om en ubrutt praksis med sabbatshelligholdelse fra menneskets skapelse til den nye jord.

Hvorfor tilber så de fleste kristne på søndag? Svaret er: Tradisjon. Vi finner ingenting i Bibelen som tilsier at Gud endret sabbaten fra lørdag til søndag. Den eneste forandringen av Guds lov som Bibelen omtaler, er et urettmessig forsøk på forandring i regi av kirken selv (se Daniel 7,25). Denne forandringen fant sted lenge etter disiplenes tid. I det tredje og fjerde århundret var det en del kristne som helligholdt den hedenske hviledagen (søndag) i Roma og andre steder der kirken inngikk kompromisser for å unngå forfølgelse. Etter som kirken i Roma fikk mer politisk innflytelse og utviklet seg til Den romersk-katolske kirke, innførte den offisielt søndagshelligholdelse i stedet for sabbatshelligholdelse. Dette er et historisk faktum som kirken gjerne vedgår selv, med følgende påskudd: Kirkens autoritet og tradisjon står over Bibelens lære.

Grunn to: Kjærlighet

Å helligholde sabbaten er ikke legalisme. «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Johannes 14,15). De ti bud har aldri blitt forandret av Gud, bare av mennesker (i katekismen er det andre bud utelatt, sabbatsbudet er forkortet og det tiende bud er delt). Siden sabbaten ifølge Bibelen er den ukentlige helligdagen, og siden Jesus selv helligholdt sabbaten, har også jeg valgt å helligholde Sabbaten, av kjærlighet til ham.

Det er flere grunner til at jeg elsker og adlyder Jesus. To viktige grunner er at han er min Skaper og Frelser (Johannes 1,1-3; Titus 2,14). Jesus skapte jorden på seks dager og hvilte på den syvende. Sabbaten er Guds minnesmerke eller tegn mellom ham og hans folk på at han er vår Skaper. (2 Mosebok 31,17). I tiden før Jesus kommer igjen skal det lyde et budskap fra Gud som kaller alle til å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åpenbaringen 14,6-7). Hver gang jeg husker sabbatsdagen og holder den hellig, ærer jeg min Skaper som den som holder mitt liv i sin hånd (2 Mosebok 20,8-11).

Ikke bare skapte Jesus menneskene, han frelste oss også fra synden. Gud sier at sabbaten er et spesielt tegn på denne frelsen, et «tegn mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren, som helliger dem» (Esekiel 20,12). Sabbaten er et tegn på frelse og utfrielse fra syndens slaveri (5 Mosebok 5,12-15). Når vi har en dag i uken da vi holder oss borte fra vårt daglige arbeid, minner det oss om at vi ikke kan arbeide på vår egen frelse. Den er en gave fra Gud, og vi er helt og fullt avhengig av ham (Hebreerne 4,4-10). Hvis jeg ikke har tillit til at Gud kan sørge for meg en dag i uken, hvordan kan jeg stole på at han vil sørge for mitt evige liv?

Hver eneste sabbat minner meg om den kjærlighet Jesus har vist oss i og med skapelsen og frelsen. Akkurat som vi har jubileer og minnedager som er ment å gjenoppfriske vår bevissthet om, og vår kjærlighet til dem vi er glad i, slik er sabbaten en påminner om Guds kjærlighet og vår avhengighet av ham for livet i denne verden og den neste.

Grunn tre: Erfaring

Den tredje grunnen til at jeg helligholder sabbaten er at jeg har tatt imot Jesu invitasjon til å prøve det og se om hans løfter stemmer. Ofte inviterer Gud oss til å prøve ham. Et slikt tilfelle er Malaki 3, der han utfordrer oss til å gi ham en tiendedel av vår inntekt. Han lover å øse velsigner over dem som tar imot utfordringen. Sabbaten inneholder også en utfordring. Gud inviterer oss til å gi ham en syvendedel av vår tid. Hvis vi tar imot utfordringen, lover han å velsigne oss. «Om du … kaller sabbaten en lyst … da skal du ha din lyst i Herren» (Jesaja 58,13- 14). Jeg erfarer denne sabbatsvelsignelsen hver eneste uke.

Å hvile på sabbaten gjenoppbygger meg fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Den avstresser meg fra hverdagens byrder. Jeg får lov til å nyte uforstyrret tid med familie og venner. Det er livgivende for våre forhold. Å tilbe sammen med troende lader meg opp. Jeg får innsikt og inspirasjon gjennom bibelstudium og forkynnelse på sabbaten.

Sabbaten gir meg grunn til å ta en pause fra alle hverdagslige aktiviteter hver uke. Siden det er Gud som har bedt meg om det, vurderer jeg ikke engang å gå på kompromiss, selv om jeg har stort arbeidspress eller om det skjer noe spesielt. Dette beskytter min sabbatshvile slik at det ikke bare blir snakk om gode intensjoner som jeg skal bestrebe meg på en gang. Det er Guds påbud og ikke noe å diskutere, så jeg gjør det med glede og lar alt annet skje på de andre seks dagene, slik Gud har sagt.

Jeg har funnet at det er sant som Jesus sa – han lagde sabbaten for menneskets skyld (Markus 2,27). I den travle tiden vi lever i setter jeg pris på alle de positive velsignelsene som jeg kan oppleve på grunn av at Gud har vært så god å gi oss sabbaten.

Jeg forstår at det kan virke rart for noen at jeg går i kirken på sabbaten. Men nå skjønner du at jeg gjør det fordi jeg er opptatt av å følge Bibelen, jeg elsker Jesus som min skaper og frelser, og jeg har oppdaget sabbatens velsignelser. Du kan også få erfare dette.

Fotnote: 1. januar 1973 forandret en del land kalenderen, så søndag kom til å bli den syvende dag. Til grunn for dette lå en såkalte “ISO-anbefaling” med forslag om en internasjonal standard. Hensikten var å oppnå ensartede forhold. Ikke alle land har fulgt anbefalingen og forandret kalenderen, men det skjedde altså bl.a. her i Norge. Dette påvirker ikke Bibelens hviledag, for lørdag er fremdeles sabbaten, dagen mellom fredag og søndag.