facebook script

Gubat Sa Langit

Nakahibalo ka ba nga ang kinaunahang gubat nga nahisulat nahitabo sa lugar nga wala nimo damha? Ang Biblia nagsulti kanato nga “dunay nahitabong gubat didto sa langit: si Miguel ug iyang mga manolonda miasdang sa pagpakiggubat batok sa dragon; ug nagpakiggubat usab ang dragon ug ang iyang mga manolonda, ug sila wala makadaug; ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa langit.” Bugna 12:8-9.

Unsa ang nakasugod sa gubat ug mahitungod sa unsa? Ang tubag aning mga pangutanaha nagdayag sa rason nga nagpaluyo sa walay pagkahamutang nga kasamok sa planetang yuta, ingon man sa tawhanong kasingkasing.

Ang profeta Ezequiel naghatag kanato og hulagway niining unang gubat ug ingon man ang pagrebelde ni Satanas batok sa Dios. Si Lucifer, gihulagway nga, “dinihog nga querubin nga nagatabon,” “hingpit sa kagawian” gikan sa adlaw sa pag-umol “hangtud nga ang dili pagkamatarung hingkaplagan diha kanimo.” Ezequiel 28:14-15. Kining posisyon nga nagatabon nga querubin nagdayag og daghan mahitungod sa rebelyon ni Lucifer. Sa Balaang Kasulatan, ang Dios naghatag sa Israel og gamay nga modelo sa Iyang lawak sa trono didto sa langit nga gihinganla’g balaang puloy-anan. (Tan-awa Exodo 25:8). Si Pablo nagsulat nga kining balaang puloy-anan usa ka sumbanan sa “mga langitnong butang”. Hebreohanon 8:5. Sa sulod adunay pinasahe nga kwarto nga gihinganla’g labing balaang lugar nga diin nasulod ang Arca sa Saad nga nagkupot sa Napulo ka Sugo. Sa ibabaw ining arca mao ang “halaran-sa- kalooy” ug sa matag kiliran sa halaran-sa-kalooy may usa ka “querubin” nga nagtabon sa halaran-sa- kalooy.” Tan-awa Exodo 25:16-22; 1 Hari 8:7.

Kini nagpakita nga ang trono sa Dios mao ang halaran-sa-kalooy ug ang patukuran niini, ug sa Iyang gingharian mao ang Iyang balaod. Si Lucifer, kinsa kanhi usa ka “nagatabon nga querubin”, kinsa maoy responsable sa pagtuboy ug pagprotektar o “magatabon” ining kasugoan. Apan, nisugod ang rebelyon tungod kay “ang sala” nakita diha kang Lucifer. Ug unsay sala? “Ang sala mao ang paglapas sa kasugoan.” 1 Juan 3:4. Si Lucifer, nga mao untay manalipod sa kasugoan sa Dios, nga maoy pasikaran sa pamahalaan sa langit, nirebelde batok niini. Ang gisangpotan, adunay gubat sa langit.

Apan unsay argumento ni Lucifer batok sa kasugoan? Himatikdi ang lain usab nga makagagahum nga pagtan-aw dinhi ining kontrobersya nga gihatag sa profeta Isaias. “Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason, anak sa kabuntagon!… Ug ikaw miingon diha sa imong kasingkasing: Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios… mahasama sa Hataas Uyamot.” Isaias 14:12-14.

Si Lucifer naghimo’g argumento nga makahimo siya nga “mahisama sa Dios”, mao ang, sa pagkamatarung nga walay kinahanglan nga mopatoo sa kasugoan sa Dios. Abi niya makahimo siya nga makabantay unsay husto ug unsay sayop. Sa laing pagkasulti, ang rebelyon ni Lucifer gibasi sa kaugalingong-pagkamatarung. Nakiglalis siya nga ang balaod pit-os ug nga ang maalam ug may kagawasang mga manolonda wala magkinahanglan sa maong balaod. Kining argumentoha naglimbong sa daghan kaayong mga manolonda. Kining mga anghel ug si Lucifer gisalibay gawas sa langit, uban sa ilang batok-sa-kasugoan nga mga sentimento.

Kuyog aning panan-awa makasabot kita’g labaw pa ngano ang yuta ug ang kasingkasing sa tawo kasagaran makasinati’g walay pagkahamutang. Karong panahona si Satanas usa ka nagdumot sa kasugoan sa Dios, nga maoy pasikaran sa pamahalaan sa Dios. Nangita ang Dios sa mga tawo alang sa Iyang gingharian, apan kinahanglan nga sila uyon nga motuman sa mga kasugoan sa Langit. Sahi ra sab sa bisan unsa nga goberno.

Dihang giduol ni Satanas si Adan ug Eba didto sa hardin, gitintal niya sila sa maong panglimbong. Mahimo ka nga “sama sa dios” nga bisan dili motuman Kaniya. Genesis 3:1-4. Ang maong limbong nga nakapahulog sa mga manolonda sa langit, nakapahulog usab kang Adan ug Eba sa hardin. Ug sama nga gisalibay ang manolonda gikan sa langit, gipapahawa si Adan ug Eba gikan sa Tanaman sa Eden. “Busa gipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga querubin, ug ang siga sa usa ka espada nga naglisoliso, aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.” Genesis 3:23,24.  Ang mga salabutan ni Adan ug ni Eba nahugawan ni Satanas. Karon duna na sila’y “hunahuna sa unod,” diin nagsulat si Pablo nga, “maoy kamatayon,… Tungod kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios, kay kini dili magpasakup sa kasugoan sa Dios.” Roma 8:7-8.

Apan dili pasagdan sa Dios nga mamatay ang tawo. Iyang ipadala Iyang Anak ngadto sa kalibutan. Dunay laing higayon ang tawo. Aron makasulod ang tawo magpailawom sa mga kasugoan niini. Mao nga nagsulat si Pablo, “Ug ang Espiritu Santo usab nagahatag ug pagpamatuod nga akong pagabuhaton uban kanila sa tapus niadtong mga adlawa, miingon ang Ginoo; igabutang ko ang akong mga kasugoan sa ilang kasingkasing, ug sa ila nga salabutan usab igasulat ko kini; unya miingon siya: ug dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang pagkamasupilon.” Hebreohanon 10:15-17.

Ang tanan nga pagkadilimahimutang sa yuta ug sa kasingkasing sa tawo maoy resulta tungod sa pagpalit sa bakak ni Satanas nga ang tawo dili kinahanglan nga mopatoo sa kasugoan sa Dios o nga mahimo siyang matarung bisan walay impluwensya sa Dios. Si Satanas nilampas pa hangtud sa pagduso ining bakak ilalum sa dagway sa pagkamatarung; ug gipakita kini pinaagi sa pagpakaaron-ingnon nga panudlo nga diosnon nga ang kasugoan sa Dios kinaraan na, nga ang grasya nagpapas na sa kakinahanglanon sa pagtuman sa kasugoan sa Dios. Nagpahimangno si Juan batok ining limbong sa pagkamatarung-sa-kaugalingon dinhang nisulat siya “Ug niini nahibalo kita nga atong giila siya, kong ang iyang mga sugo atong bantayan. Ang nagapamulong: Ako nakaila Kaniya, ug wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug ang kamatuoran wala kaniya.” 1 Juan 2:3,4.

Si Satanas nasuko sa mga dili mahulog ining limbong. Ug miadto “sa pagpakiggubat batok sa uban sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, ug nagabaton sa pagpamatuod ni JesuCristo.” Bugna 12:17.

Ang Biblia nagdayag unsaon ni Satanas sa paglimbong sa katawhan mahitungod sa balaod sa Dios. Ang profeta Daniel nagsulat nga nisulay si Satanas sa pag-usab…sa mga kasugoan.” Daniel 7:25. Ngano? Tungod kay nasayud si Satanas nga ang pagsalikway sa usa ka kasugoan mahimong sad-an sa paglapas sa tanan. Santiago 2:10-12.

Tinuod si Satanas igmat nga niusab sa usa sa mga napulo ka Sugo ug gamay ra nga katawhan ang morag nakamatikod niini. Iya kining gibuhat gikan sa sulod sa iglesya. Awhagon mo namo nga basahon nga mainampoon ang napulo ka sugo nga anaa makita sa Exodo 20 ug sulayi sa pagdiskubre unsa nga kasugoan ang gibayloan sa mga tradisyon sa tawo.. Kon si Satanas makadala sa mga Cristiyano sa pagsalikway sa bisan hain anang kasugoan sa Dios, sama ra nga iyang gidala sila sa pagtuman sa iyang kaugalingong sentimento batok sa kasugoan.

Sa katapusan adunay katawhan nga mobarug ug modumili sa limbong sa yawa ug mopamatuod nga matinumanon sila sa gingharian sa Langit. Dili kini sila mosukwahi gikan sa balaod sa Dios. Ang katapusang gubat sa yuta mahitungod sa mao gihapon. Nagsulat si Juan kabahin niining grupo nga madaugon. “Bulahan ang mga nagalaba sa ilang mga bisti nga hatag-as, aron may katungod sila sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa ciudad.” Bugna 22:14. Hinaut unta nga mahisakop ka sa nagmadaugong pundok.