facebook script

Goed nieuws voor het joodse volk

Goed nieuws voor het joodse volk

 

Duizenden jaren geleden gaf een engel aan de profeet Daniël een droom. Deze droom was zo verbazingwekkend, dat Daniël er ziek van werd, totdat de engel terugkwam om er een verklaring van te geven! Het goede nieuws van de engel openbaarde Gods liefde en zorg voor het joodse volk.

 

Uitstel van de vervulling van een profetie

 

Daniël was een joodse jongeman, die in Judea woonde toen het leger van Nebukadnessar hem krijgsgevangen maakte, en hij bleef in Babylon trouw aan God. Zelfs toen Jeruzalem vernietigd was, bleef Daniël hoopvol. Hij wist dat Jeremia geprofeteerd had dat er binnen 70 jaar een einde aan de ballingschap zou komen. Maar toen kreeg Daniël een droom die hij totaal niet begreep. Daarin zei een engel dat het heiligdom na verloop van 2300 dagen opnieuw ingewijd zou worden (Daniël 8:14). Volgens Daniël betekende dat de herbouw van de tempel te Jeruzalem. Daniël wist dat volgens de profetische tijdsrekening één dag met een jaar overeenkwam (Numeri 14:34 en Ezechiël 4:6). De engel bevestigde dat principe door te zeggen dat het visioen op een verre toekomst betrekking had (Daniël 8:26). Iets leek ontzettend verkeerd te zijn. Hoe bestreek een periode van 70 jaar 2300 jaar?

Aan het einde van Daniël 8 is Daniël vele dagen ziek. Hij kan deze kennelijke tegenstrijdigheid in de profetieën niet begrijpen. Waarom was de nieuwe profetische tijdsperiode zo lang? In Daniël 8:27 staat: ‘Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet.’

 

Het goede nieuws van de profetie

 

Aan het begin van Daniël 9 doorzoekt Daniël ijverig de profetieën op zoek naar antwoorden. De profetieën van Jeremia waren duidelijk. Het joodse volk zou na verloop van 70 jaar terugkeren naar het land waar het vandaan kwam (Jeremia 29:10).

Terwijl Daniël daarover nadacht, kwam hij tot de conclusie dat de zonden van Israël zo groot moesten zijn dat God de terugkeer van de Israëlieten uitgesteld had. Daarom beleed hij in een vurig gebed voor het volk van Israël en voor Jeruzalem de zonden van zijn volk (Daniël 9:4-19).

Plotseling kwam midden in dat gebed een engel zijn smeekbedes beantwoorden. Niet alleen stelde de engel hem gerust ten aanzien van Jeruzalem, maar hij gaf Daniël ook goed nieuws voor zijn volksgenoten. Daniël had gebeden om de vergeving van Israël, en de engel vertelde hem hoe Israël door de komst van de Messias vergeving zou ontvangen.

Daniël 9 is goed nieuws, omdat het de komst van de Messias aankondigt. Het geeft zelfs het precieze moment van zijn komst!

Binnen 70 weken zou de Almachtige volgens Daniël 9:24

  • een einde maken aan de overtredingen
  • een streep door de zonden zetten
  • wangedrag vergelden
  • eeuwige gerechtigheid brengen
  • de profetische droom bevestigen
  • en het allerheiligste zalven

 

Na verloop van 70 weken oftewel 490 jaar zou God ‘Masjiach Nagied’ (de vorstelijke Messias) sturen (Daniël 9:25). Alle generaties sinds Adam en Eva hebben naar de Messias verlangd. Wat een geweldig nieuws voor Israël!

 

De Messias zal worden weggemaaid

 

Deze profetie gaat niet over wat Israël moet doen, maar over wat de Messias zal doen. Daarin wordt gesproken over wat Hij door middel van Zijn dienstwerk zal doen, wanneer Gods Licht de volkeren begint te bereiken.

Hoe zou de Messias dit alles tot stand brengen? De Almachtige wilde Israël leren dat vergeving alleen via de dood verworven kon worden – de dood van een zondaar of van iets wat voor een dergelijk persoon in de plaats kwam. Het bijbelverhaal over de Aqeejdaah (het vastbinden van Isaak) is een illustratie van deze les. Isaak, de zoon van Abraham, moest sterven, maar op het laatste moment verving God hem door een ram, die in zijn plaats stierf.

Op dezelfde manier kreeg Israël vergeving door de offers in de tempel. De dieren namen de plaats in van de zondaars. Die offers stonden symbool voor het sterven van de Messias voor de zonden van Israël (vgl. Jesaja 53).

Daniël 9:26 en 27 zegt dat ‘de Gezalfde [de Masjiach Nagied] weggemaaid zal worden, zonder dat er iets tegen Hem is’, en dat hij ‘een einde zal maken aan offers en gaven.’ Door middel van Zijn sterven zou de Messias de plaats gaan innemen van de zondaar, een streep door de zonden zetten, eeuwige gerechtigheid binnen bereik brengen en de profetische droom bevestigen.

 

Het einde van de profetische periode

 

Voor een afbeelding van de informatie uit de eerstvolgende alinea's, zie de tabel op de laatste bladzijde.

Volgens de profetische tijdsrekening betekent het aantal dagen het aantal jaren. Toen de engel ‘70 zevens’ zei (Daniël 9:24), bedoelde hij 70 weken. 70 profetische weken zijn 490 profetische dagen, hetgeen gelijk is aan 490 letterlijke jaren. Deze periode van 490 jaar wordt vervolgens in drie stukken opgedeeld: 1) 7 weken oftewel 49 jaar, 2) 62 weken oftewel 434 jaar, en 3) 1 week oftewel 7 jaar.

De Tenach beschrijft de ordinantie die door koning Artaxerxes in 457 voor Christus uitgevaardigd werd en op de herbouw van Jeruzalem betrekking had (Ezra 7). Dit moment in de tijd is het beginpunt voor de reis van 490 jaar tot aan de doop van de Messias.

De eerste periode van 49 jaar (7 weken) was het ondubbelzinnige antwoord op het gebed van Daniël. Deze periode luidde de herbouw van Jeruzalem in. ‘Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden’ (Daniël 9:25) tot het herstel zouden er 49 jaar verstrijken (457 – 408 v.Chr., zie Ezra 7). En de geschiedenis beschrijft dat het precies zoals voorzegd was, gebeurde.

De tweede periode van 434 jaar (62 weken) had op de zalving van de Messias betrekking. ‘Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden, tot de vorstelijke Messias verschijnt, zullen 7 weken en 62 weken verstrijken (408 v.Chr. – 27 n.Chr.; Daniël 9:25). Precies op het juiste moment, in 27 n.Chr., werd Jesjoea ondergedompeld in de mikwèh van de rivier de Jordaan.

Met de laatste periode van 7 jaar (1 week) sluit de 490 jaar van de profetie af. Dat was een periode waarin een verbond gesloten werd (Daniël 9:27). Halverwege die 7 jaar zou de Masjiach Nagied weggemaaid worden. Precies zoals voorzegd was stierf Jesjoea door toedoen van de Romeinse soldaten toen het in 31 n.Chr. Pesach was.

Maar Jesjoea bleef niet dood. Hij werd opgewekt overeenkomstig wat voorzegd was (Jesaja 53:10).Tijdens de laatste helft van de profetische week (31 tot 34 n.Chr.) richtte Hij met Zijn discipelen een verbond op. Hiermee kwam een eind aan de 490 jaar.

In het jaar 34 n.Chr. deed de joodse Farizeeër rabbi Sja’oel tesjoevaah (d.w.z. hij kwam tot bekering) en werd hij een sjaliach (een apostel). Hij werd eropuit gestuurd om Gods Licht aan de heidenen te geven, en op die manier de zending van Israël om een ’oor lagojiem, een ‘licht voor de volkeren’, te zijn,in praktijk te brengen.

Wat Daniël eerst verschrikkelijk nieuws leek – zo naar dat hij er dagen ziek van werd – was nu voor Israël geweldig nieuws.

Wil je meer weten over de geweldige profetieën die aan Israël gegeven zijn, kijk dan op de achterflap van deze folder, waar je onze contactgegevens vindt.

 

'Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad'

1 week = 7 dagen = 7 jaar / De profetie over de 70 weken bestrijkt 70 x 7 jaar = 490 jaar.

 

7 weken = 49 jaar            62 weken = 434 jaar                   ½ week = 3½ jaar                   ½ week = 3½ jaar

Ordinantie van                Herbouw van                           Zalving van                     Jesjoea Hamasjiach                   Sja'oel gekozen als

Artaxerxes                     Jeruzalem                                   Jesjoea                          (Masjiach Nagied)               apostel voor de heidenen

wordt gedood

Herfst 457 v.Chr.         Herfst 408 v.Chr.                     Herfst 27 n.Chr.                    Pesach 31 n.Chr.                      Herfst 34 n. Chr.

 

 

Thora-studies & andere onderwerpen

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp, en een verscheidenheid aan Thora-studies, lessen in Hebreeuws, artikelen over gezondheid en nieuws over joodse aangelegenheden in het online magazine Shalom Adventure op www.shalomadventure.com.

 

 

Bijbelcursus