facebook script

De tien geboden vandaag

 

De eerste snelheidsbekeuring óóit werd opgelegd aan Walter Arnold uit East Pekham in Engeland op 28 januari 1896. Arnold werd bekeurd voor het rijden met 13 kilometer per uur waar maar 3 kilometer per uur was toegestaan.

De duurste snelheidsbekeuring ooit werd opgelegd aan een Rotterdamse vader, wiens €.2,3 miljoen kostende sportwagen in beslag werd genomen. Waarom? Omdat zijn zoon geklokt werd met 160 km per uur waar 80 km per uur toegestaan was.

Heeft u ooit te hard gereden? Misschien zou je beter kunnen vragen: “Houdt u zich wel eens aan de snelheidslimiet?” Op een keer reed ik 100 kilometer waar je 60 kilometer mocht rijden. Het duurde niet lang voor een politieauto achter mij aankwam met knipperende lichten. Tot mijn verrassing gaf de agent mij slechts een waarschuwing.

Ik hoef denk ik niet te zeggen dat ik blij was. Maar toen dacht ik: Heeft de agent juist gehandeld? Was zijn vergeving werkelijk genade?

Beschrijving van de situatie

Als wetsdienaar was het de plicht van deze politieagent de overtreding van de wet te straffen, niet deze te vergeven. De wetsovertreding vereiste betaling en er werd niets betaald; hij deed zijn werk niet goed. Had de agent mij kunnen vergeven en toch aan eisen van de wet hebben voldaan? Ja. Hij had de bekeuring zelf kunnen betalen en daarmee aan de wettelijke verplichting hebben voldaan, terwijl hij mij vrijuit liet gaan. Dit illustreert perfect de geestelijke toestand van ons allemaal vandaag de dag.

Laten wij een moment niet naar de snelheidsbeperking kijken, maar naar de grootste wet, die ooit opgetekend is: de wet van de almachtige God. God sprak deze wet niet alleen met Zijn eigen mond, maar Hij schreef deze ook op met Zijn eigen vinger (Exodus 31:18). De Bijbel omschrijft deze wet als ‘heilig, rechtvaardig en goed’ (Romeinen 7:12). Deze wet bevat tien eenvoudige principes (de tien geboden) en werd geschreven op twee stenen tafels om hun bestendigheid te laten zien. De eerste tafel bevat vier principes, die uitleggen wat het betekent om God lief te hebben en de tweede bevat zes, die omschrijven wat het betekent om van onze medemens te houden.

Sinds het prille begin zijn alle bewoners van onze planeet ongehoorzaam geweest aan deze wet (Romeinen 3:10, 23). Dit is een serieuze zaak, omdat de Bijbel ongehoorzaamheid aan deze wet omschrijft als zonde en de straf op zonde de dood is. (1 Johannes 3:4; Romeinen 6:23)

Om ons een uitweg voor de straf van de wet te geven bood Jezus, die ons allemaal geschapen heeft, aan om naar deze wereld te komen om het leven te leiden, dat de wet van ons verlangt. Hij bood ook aan om de plaats in te nemen van ieder mens, die hier ooit op deze aarde geleefd heeft, door de doodstraf  op Zich te nemen in onze plaats.

Aandachtspunten

Jezus dood laat interessant genoeg zien, dat deze zelfde wet niet veranderd of afgedankt kan worden. Denk daar eens over na. Waarom moest Jezus sterven? Het antwoord luidt: om de zondaars te redden van de doodstraf van de wet. Als God zondaars op een andere manier had willen redden, dan had Hij dat kunnen doen door de wet, die de doodstraf vereiste, weg te doen. Maar door dat te doen zou Hij de grondslag voor de waarheid aan de kant hebben gezet, de detector van goed en fout. Hij zou de zonde door de vingers zien en Zijn eigen karakter van rechtvaardigheid hebben tegengesproken. Toen God moest kiezen tussen het vernietigen van de wet of het vernietigen van zondaars, wilde Hij geen van beide doen. In plaats daarvan koos Hij een derde optie door Zijn Zoon te sturen om voor ons aan het kruis te sterven. Door dit te doen liet Hij zowel de bestendigheid van de wet als Zijn liefde voor de zondaars zien.

Waarom zeggen zo veel Christenen in het licht hiervan dat de wet niet langer nodig is? Daar zijn diverse redenen voor. Ten eerste is veel Christenen verteld, dat de wet ‘aan het kruis genageld’ is in plaats van ‘aan het kruis vervuld’. Alleen al uit het vorige punt zien wij dat toen Paulus in Kolossenzen zei dat iets ‘aan het kruis genageld was’ hij niet naar de Tien Geboden verwees. Hij verwees eerder naar bepaalde ceremoniële vereisten, die naar Jezus wezen en voorbij gingen toen Hij aan het kruis stierf.

Ten tweede nemen een aantal Christenen teksten betreffende de wet uit de geschriften van Paulus en gebruiken deze verkeerd. Ze zeggen: “Schreef Paulus niet, dat waar de zonde toenam ook de genade steeds overvloediger werd.” (Romeinen 5:20) Bevestigde de grote apostel Paulus niet dat wij niet onder de wet maar onder de genade leven (Romeinen 6:14) en dat wij door te geloven worden vrijgesproken en niet door de wet na te leven (Romeinen 3:28)? Feitelijk deed hij dat. Maar in ieder van deze uitspraken corrigeerde Paulus onmiddellijk ieder mogelijk verkeerde uitleg van zijn woorden. Hij ontkende duidelijk dat genade ons een licentie geeft om te zondigen: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval.” (Romeinen 6: 1,2) “Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.” (Romeinen 6: 15) “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Zeker niet.” (Romeinen 3:31)

Ten derde is er een misvatting dat in het Oude Testament gelovigen gered werden door het houden van de wet, terwijl in het Nieuwe Testament gelovigen door genade worden gered. In Handelingen 4:12 wordt ons gezegd dat er geen verlossing is buiten Jezus. Gelovigen in het Oude Testament werden op dezelfde manier gered als gelovigen in het Nieuwe Testament: door genade door het geloof in Jezus Christus.

Ten vierde beweren sommige christenen dat, omdat Jezus de wet hield en de straf hiervoor betaalde, wij deze niet hoeven te houden. Maar is dit logisch? Stierf Jezus zodat wij ongehoorzaam konden zijn? Zou de betaling van mijn bekeuring door de agent vanaf dat moment mij het recht geven 100 km/u te rijden in een  60 kilometergebied? Natuurlijk niet! De goedheid van de agent om mijn bekeuring te betalen zou juist een krachtige motief voor mij zijn om te wet te gehoorzamen. “Want God liefhebben houdt in dat wij ons aan Zijn geboden houden.” (1 Johannes 5:3)

Tenslotte beweren velen dat wij de Tien Geboden niet langer hoeven te gehoorzamen omdat wij nu onder een andere wet leven, de wet der liefde. Maar deze misvatting is gebaseerd op een gebrekkig begrip van liefde. Jezus zelf uitte de woorden: “Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden.” (Johannes 14:15) En de grote apostel Paulus bevestigde: “Liefde is de vervulling van de wet.” Er is geen tegenstelling tussen de wet en liefde, want God is de bron van beide.

Conclusie

Beste lezer. God zelf heeft een mogelijkheid voor u geopend. Neemt u die aan? Niet iedereen zal gered worden. Gehoorzaamheid aan God is nog steeds nodig. Bewijst u zichzelf trouw aan de hemel? Gods wet, zoals deze in de Tien Geboden is uitgedrukt, staat vandaag nog overeind. De Bijbel zegt: “Heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.” Prediker 12:13) “Gelukkig zijn zij die Zijn Geboden houden: zij kunnen over de levensboom beschikken.” (Openbaring 22:14) Zij die “Gods geboden houden” zullen in de laatste dagen Zijn volk zijn. (Openbaring 14:12) Luister naar God als Hij vandaag u en anderen vraagt: “Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en Mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.” (Deuteronomium 5:29)

Bijbelcursus