facebook script

Cum să învingi dependențele

În urm? cu ceva ani, m-am întâlnit cu un vechi prieten al?turi de care m? drogasem demult. El, la fel ca ?i so?ia mea ?i cu mine, am folosit droguri întreaga noastr? via?? de adul?i, începând în jurul anului 1972. Susan ?i cu mine ne-am eliberat de acest viciu în 1996; îns?, prietenul meu Randy nu a fost atât de norocos.

Când l-am v?zut, ar?ta ca ?i cum ar fi fost în pragul mor?ii. Dup? o lung? îmbr??i?are, m-am uitat în ochii lui, afunda?i în adâncul capului. Am v?zut lacrimi izvorând. Mi-a spus c? ar?t bine ?i c? este mândru c? renun?asem la droguri. L-am privit fix în ochii ?i i-am spus: „Randy, nu trebuie s? tr?ie?ti a?a.” El s-a uitat la mine cu o privire nedumerit?, a înclinat pu?in capul ?i a spus: „Nu trebuie?” Nimeni nu-i mai spusese asta vreodat?; Randy nu ?tia o alt? cale. Dar exist? ve?ti bune – nimeni nu trebuie s? tr?iasc? cu o dependen?? atât de cople?itoare, nici chiar Tu.

Pentru unii oameni, via?a este o c?utare continu? în scopul amelior?rii suferin?ei. Suferin?a vine în multe forme (emo?ionale ?i fizice) ?i deseori pentru oameni, la fel sose?te ?i ameliorarea suferin?ei (dependen?a). Crezi sau nu, dependen?a este de multe ori un mecanism

de adaptare. Acel mecanism de adaptare pe care oamenii îl folosesc pentru a trece prin via?? vine sub dou? forme: abuzul de substan?e ?i abuzul de persoane, cunoscut mai bine sub numele de dependen?e de substan?e ?i dependen?e de comportament.

Substan?ele cele mai frecvent abuzate sunt metamfetamina, heroina, cocaina, alcoolul, tutunul, ?i cafeina, de asemenea ?i calmantele cu prescrip?ie medical?. Dependen?ele de comportament se reg?sesc într-o gam? mai larg? ?i sunt mai complexe. Ele se manifest? în diferite moduri, de la jocurile de noroc, la mânie, dependen?e sexuale, gelozie, bârf?, dependen?e mass-media, dependen?e alimentare, surmenaj sau orice alt tip de comportament în care oamenii ar putea s? se angajeze ?i care s?-i ?in? departe de realitate.

Problemele de la început

De multe ori, originile dependen?elor pot fi reg?site în copil?rie. De?i nu ai fost con?tient de aceasta, în primii ani ai vie?ii tale, creierul ?i-a dezvoltat propriul mecanism ?i a produs substan?e chimice care aveau s? te ajute în via??, în sui?urile ?i coborâ?urile ei. Dac?, din oricare motiv, acest mecanism nu s-a dezvoltat

la poten?ial maxim (abuz fizic, abuz verbal, neglijen??, abuz sexual, ?i altele), vei c?uta alte modalit??i pentru a face fa?? vie?ii.

Te-ai putea g?si în aceast? situa?ie chiar acum, f?r? s?-?i dai seama, încercând s? tratezi cicatricile ?i durerile emo?ionale din trecut. Cau?i ameliorarea durerii într-un comportament sau într-o substan?? despre care ?tii c? nu î?i face bine, dar, în acela?i timp, reprezint? singura cale prin care î?i g?se?ti alinare. ?i spui în inima ta: cum poate cineva s? indep?rteze aceste Ceva de la mine? Este singura cale prin care pot face fa?? vie?ii. Uneori nici nu po?i identifica durerea ?i problemele de care încerci s? fugi ?i acesta este exact motivul care face ca acest tip de dependen?? s? fie atât de greu de tratat.

Un alt gen de dependen?? rezult? din simpla încurajare a poftelor trupe?ti. Aceste vicii pot forma lan?uri care te leag? la fel de puternic ca ?i celelalte tipuri de dependen??.

Ambele cazuri par adesea a fi f?r? nici o solu?ie ?i crede-m? prietene, am trecut prin a?a ceva. Dependen?a ta este obiceiul care te controlez?; nu-l controlozi tu. Obiceiul î?i spune când ?i unde s? faci acel lucru. ?i dac? nu ar fi de ajuns asta, de fiecare dat? când iei o decizie pentru sau împotriva unui comportament

adictiv, canalele neuronale sunt formate înt?rind dependen?a.

Biruin?a

Deci, cum putem schimba mecanismele de adaptare? Sau cum putem sc?pa de deprinderile care sunt adânc s?pate în canalele noastre neuronale, formate în urma obiceiurilor nes?n?toase? Cum putem noi, în min?ile noastre, s? construim un nou viitor chiar pentru noi în?ine? Pentru a r?spunde în mod complet la aceast? întrebare în dreptul fiec?rei persoane este peste putin?? pentru acest mic pliant. Fiecare caz este unic, ?i o mare parte din procesul de recuperare necesit? aten?ie ?i consiliere individual?; pentru unele tipuri de dependen?e pot fi g?site informa?ii la sfâr?itul acestui pliant. Dar primul pas, care este acela?i pentru toate metodele de recuperare de succes, este încuviint?area faptului c? nu trebuie s? tr?ie?ti cu dependen?e ?i acceptarea sursei solu?iei!

Avem un Tat? în ceruri care nu dore?te ca noi s? ne tr?im vie?ile lega?i de viciile noastre. El vrea ca noi s? fim liberi, ferici?i ?i s? avem vie?i s?n?toase. El vrea ca noi s? înv???m s? ne l?s?m trecutul acolo unde este, în trecut. El poate fi noul nostru mecanism de adaptare. El vrea atât de mult aceste lucruri pentru noi încât a dat propriul S?u Fiu pentru noi, ?i prin acel Dar ne-a dat toat? puterea de care avem nevoie pentru a sc?pa de lan?urile care ne leag?. Ascult? promisiunea Lui: „Nu v-a ajuns nicio ispit? care s? nu fi fost potrivit? cu puterea omeneasc?. ?i Dumnezeu, care este credincios, nu va îng?dui s? fi?i ispiti?i peste puterile voastre; ci, împreun? cu ispita, a preg?tit ?i mijlocul s? ie?i?i din ea, ca s-o pute?i r?bda.” (1 Corinteni 10:13) Libertatea este posibil? ?i, mai mult, asigurat?! Dumnezeu poate rupe cercul vicios din via?a ta! El „poate s? mântuiasc? în chip des?vâr?it pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.” (Evrei 7:25)

Repetatele e?ecuri te-au l?sat f?r? speran??? Concentrându-te pe lipsa de capacitate ?i pe e?ecuri alimentezi descurajarea, dar uitându-te la Dumnezeu ?i crezând în puterea Lui începi s? prive?ti problemele dintr-o perspectiv? corect?. Prive?te realitatea pentru o clip?! Persoana în cate tinzi s? ai încredere e?ti tu însu?i. Problema este c? s-a demonstrat de nenum?rate ori c? noi nu facem o treab? bun? în gestionarea vie?ilor noastre. Mai direct, am avut încredere în cine nu trebuia. În Proverbe 3:5, Biblia spune: „Încrede-te în Domnul din toat? inima ta ?i nu te bizui pe în?elepciunea ta.” Dumnezeu are

argumente atunci când spune asta. El ?tie c? în?elepciunea noastr? este defectuoas?, El ?tie c? suntem marca?i emo?ional, El ?tie c? facem ceea ce putem, dar totodat? mai ?tie c? trebuie s? ne încredem în El ?i în puterea Lui – altfel speran?a ?i motiva?ia noastr? dispar. El are o nou? cale trasat? pentru noi, o cale de a înlocui sistematic un comportament r?u cu unul bun, o cale de a schimba acele conexiuni neuronale din creier pentru a func?iona spre bine, pentru a lucra în avantajul, nu în detrimentul nostru.

Isus a întrebat o dat? un om orb, „Ce vrei s?-?i fac?” (Marcu 10:51) Orbul a r?spuns, „Vreau s? v?d din nou.” În pu?ine cuvinte, Isus a întrebat acea persoan? dac? vrea s? fie vindecat?. ?i ast?zi, aceasta este întrebarea Lui pentru tine, prietene. Nu trebuie s? tr?ie?ti în felul acesta. Vrei s? fii vindecat? Vrei s? arunci o privire peste resursele pe care ?i le-am pus la dispozi?ie pentru recuperarea ta, la finalul acestui pliant? Vrei s? te ridici înc? o dat? ?i s? mergi înspre libertate ?i pace? Doar tu po?i r?spunde la aceast? întrebare.

Speranta TV  Curs de studiu biblic