Čo sa deje?

Doba, v ktorej žijeme, je úplne iná ako tie predtým. Vedúci predstavitelia mnohých krajín si pri pohľade na svetové udalosti lámu hlavu nad tým, čo bude ďalej. Pozorujú nestabilný stav spoločnosti aj medzinárodných vzťahov. Sledujú, ako prírodné katastrofy ničia domy a mestá. Ale desia ich aj správy, ktoré svedčia o rozklade morálky. Vidia, s akou intenzitou sa tieto udalosti odohrávajú – a tušia, že sa stane niečo výnimočné – niečo, čo radikálne zmení náš každodenný život.

Objavujú sa stále nové teórie o tom, ako a kedy sa skončí tento svet. Každý z nás dobre vie, že v minulosti bolo stanovených množstvo dátumov... Všetky však uplynuli – a my sme stále tu. Na prelome tisícročia ľudia predpovedali, že koniec sveta nastane v roku 2000, nedávno začali mnohí pripomínať proroctvo, podľa ktorého mal nastať koniec sveta v roku 2012... Hoci existuje množstvo teórií, najspoľahlivejším zdrojom informácií o tejto téme je Biblia.

Práve tá obsahuje stovky naplnených proroctiev. Jedným z nich je aj to od proroka Jeremiáša, keď varoval izraelský národ, že ak zostane Pánu Bohu neverný (Jeremiáš 25), babylonský kráľ ho odvedie do zajatia. Keď sa tak stalo, babylonskému kráľovi sa sníval už toľkokrát spomínaný sen, v ktorom mu Boh zjavil, ako budú nasledovať za sebou svetové mocnosti od jeho doby až do konca sveta. (Daniel 2)

Medzi takéto presné biblické proroctvá patria aj proroctvá o Ježišovom narodení, živote a smrti. V knihe Daniel 9,25-27 sa nachádza proroctvo o tom, kedy sa Ježiš narodí a kedy zomrie. Aj ďalšie biblické texty, ako napríklad Izaiáš 53,7 a Žalm 22,7.8, obsahujú rôzne proroctvá o jeho živote, ktoré sa do najmenších detailov naplnili.

Biblia a predpoveď konca sveta

V Biblii nachádzame mnoho rôznych proroctiev, pričom niektoré rezonujú častejšie ako ostatné. Najviac sú v nej zastúpené proroctvá o konci sveta – tzv. apokalyptické proroctvá. Tento typ proroctiev obsahujú hlavne dve biblické knihy – starozmluvná kniha Daniel a novozmluvná kniha Zjavenie Jána. Približne každý 25. verš v Novej zmluve hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Hoci Biblia tak často hovorí o konci sveta a o druhom príchode Ježiša Krista, nehovorí, kedy sa to stane. Na priamu otázku, kedy nastane koniec sveta, Ježiš odpovedal: „No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ (Evanjelium podľa Matúša 24,36) Upozornil aj na udalosti, podľa ktorých pochopíme, že ten čas sa blíži. Napríklad: „Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch.“ (verš 6) „Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.“ (Evanjelium podľa Lukáša 21,25-27) Biblia uvádza niekoľko znamení blížiaceho sa konca sveta. Hovorí o prírodných katastrofách a vojnách. Odhaduje sa, že v období od roku 1955 do roku 2000 zahynulo vo vojnách a počas rôznych konfliktov 15 miliónov ľudí.

  1. Od roku 2000 bol zaznamenaný nárast konfliktov aj z hľadiska množstva a počtu obetí. Vzrástol aj počet živelných katastrof, ktorý Svetová meteorologická organizácia (WMO) komentovala v roku 2010 týmito slovami: „Na svete sa vyskytuje súčasne niekoľko extrémnych typov počasia, ktoré zvyšujú straty na ľudských životoch a na majetku.“
  2. Odvtedy sme zaznamenali ešte väčší nárast „extrémnych výkyvov počasia“ a „strát na životoch aj majetku“. Ako predpovedala Biblia, ľudia sa boja, čo prinesie budúcnosť. Text z Evanjelia podľa Matúša 24,24 nás varuje: „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.“ Podľa Biblie bude ľudstvu hroziť nielen fyzická likvidácia a chaos, ale zmätok nastane aj v duchovnej oblasti. Satan sa totiž snaží zviesť každého, nerobí rozdiel medzi tými, ktorí chodia do kostola a ktorí nechodia. Jemu nezáleží na tom, kam patríte, čomu veríte alebo kde Pána Boha uctievate. V podstate sa mu páči, keď chodíte na bohoslužby, ale podľa svojho vyznania nežijete. Biblia poukazuje na to, že tí, čo sa hlásia ku Kristovi, ale nie sú mu celkom odovzdaní, skončia rovnako ako tí, ktorí Boha úplne zavrhnú. (Prvý Jánov list 2,3)

Ako sa pripraviť na koniec sveta

Musíme si preto položiť otázku: Ako sa mám pripraviť na to, že jedného dňa sa to všetko skončí? Biblia nám dáva niekoľko rád. Ak si ich vezmeme k srdcu, môžeme si byť istí, že budeme pripravení na Ježišov príchod. V 24. kapitole Evanjelia podľa Matúša nás Ježiš niekoľkokrát varuje, aby sme sa nedali zviesť. Keby neexistovalo reálne nebezpečenstvo, že nás satan oklame, Ježiš by to nezdôrazňoval. Izaiáš pripomína: „K náuke a k svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania.“ (Izaiáš 8,20 katolícky preklad) Obdobie bezprostredne pred koncom našich dejín bude veľkou skúškou pre celý svet. „Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz.“ (Daniel 12,1) Nebude to ľahké, ale Biblia ponúka nádej a sľubuje, že „kto vytrvá do konca, bude spasený“. (Evanjelium podľa Matúša 24,13) Odovzdaj Ježišovi celý svoj život, nielen časť seba alebo svojho času – to na záchranu nestačí. Boh môže odpustiť len tie hriechy, ktoré mu vyznáš a odovzdáš, tak neodkladaj svoje rozhodnutie na neskôr. Ježiš varoval: „Majte sa na pozore, bedlite! Veď neviete, kedy príde ten čas.“ (Evanjelium podľa Marka 13,33)

Pred koncom sveta nastane v živote každého z nás rozhodujúci okamih. Evanjelium podľa Matúša 24,14 to opisuje takto: „A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ Skôr než nastane koniec sveta, každý človek bude mať možnosť rozhodnúť sa, komu chce slúžiť. Pred príchodom Ježiša Krista budú totiž existovať len dve skupiny ľudí: tí, ktorí slúžia Bohu a budú pripravení stretnúť sa s ním (Izaiáš 25,9); a tí, ktorí nebudú pripravení a pri jeho príchode zahynú. (Zjavenie Jána 6,16.17) Koniec sveta nie je asi veľmi zaujímavá téma pre filmové scenáre ani vymyslené náboženstvo. Je to realita a sú len dve možnosti – žiť a sebecky uspokojovať vlastné potreby alebo prijať pozvanie, ktoré nám Ježiš zadarmo ponúka, a žiť pre neho!