facebook script

Balik sa Pagpahulay

Kanhi ang mga estasyon sa telebisyon motukar una sa Awit nga Nasudnon sa dili pa mapalong inigtungang gabii. Dili na karon. Kining mga panahona ang lawom nga gabii puno sa programa. Tanang nagmata anang mga taknaa batibatihon sa balita nga walay katapusan, kahimtang sa panahon, ug/o propaganda alang sa mga gamit nga wala nimo hibaw-ing imong gikinahanglan. Bisan sa mga gagmayng siyudad, mga higanteng tindahan abli 24 oras. Nag-anam anam na kita’g puyo sa 24/7 nga kalibutan.

Ug ang oras sa negosyo nisamot na ka bisi. Sapawsapaw nga trabaho mao ang uso karon. Bisan sa dalan, makatawag ka sa telepono o makadawat og tawag, makatext sa imong uyoan sa Spokane, makasusi sa presyo sa stock, mahatagan sa lab-as nga balita, makahibalo sa kinsay daug sa dula nga rugby sa miaging adlaw didto sa New Zealand, mo download sa music o video sa imong iPhone, Blackberry, o Netbook.

Alang sa kadaghanan nato, ang walo ka oras sa opisina nahimong tanang-nagmata-nga-oras nga adlaw diin ang opisina, negosyo, ug ang kalibutan nisulong sa atong panimalay. Apan sa madugay o madali makaamgo kita  nga gikinahanglan nato ang pahulay—dili kanang walay buhaton, apan usa ka pag-usab sa lakaw. Usa ka kausaban gikan sa walay katapusang pagpakabana mahitungod sa presyo sa stock karong orasa ug sa sunod nga umaabot nga tulo ka bulan nga pagkunhod…ngadto sa mga butang nga walay utlanan sa oras ug walay kahangturan. Usa ka kausaban, oo sa paghigugma, ug sa pamilya, ug sa atong lugar dinhi sa uniberso. Niingon si Socrates, “ang kinabuhi nga wala masusi dili takus ikinabuhi.” Ug nagkadugang  ang atong kahibalo nga kini tinuod. Motrabaho kita ug mohimo’g plano, maningkamot ug moangkon, apan sa unsang tumong? Basta tugotan nato atong kaugalingon nga malamat sa nag-agay nga mga butang nga nagpuno sa hangin sa palibut sama sa dili makita nga gabon nga may sagul aso, dili kita mohunong ug mopalandong sa tinuuray nga importanteng mga hilisgutan.

Niabot kini sa punto diin bisan ang pamantalaan sa negosyo pareho  sa Wall Street Journal nag-awhag sa—makatoo ka ani? – ang pagbalik ngadto sa usa ka Sabado. Sa pamantalaan nga nigawas niadtong Junyo 15, 2007 ang editor nisulat nga giulohan “Ang Pagkunhod sa Sabado,” ni Mollie Ziegler Hemingway ingon niini ang gisulat: Ang luyo nga bahin sa kausbawan nga gikahimut-an mao, nga nawala nato ang adlaw sa pagpahulay kay gipulihan sa lain nga adlaw sa pagkonsumo. Ang dagan sa negosyo ug teknolohiya naghatag sa wala gayud pa igdungog nga kapilian sa pagbalewala sa pamilya, relihiyon, ug pahulay—dili alang sa adlawng Sabado apan sa kada adlaw sa semana.”

Ang Sabado naghatag sa husto gayud nga tambal nga atong gikinahanglan aron sa pagsukwahi sa nag-awas-awas nga impormasyon karon ug sa mga sakit sa pagkabalaka. Ang Sabado naghatag sa usa ka dangpanan, usa ka pahulay, usa ka pagginhawa’g diyutay gikan sa kanunayong kalihokan ug sa walay katapusang nagpusotpusot nga “balita.”

Ang Biblia nag-ingon kanato nga gitukod sa Dios atong pagpanginahanglan sa pahulay—ug ang bulong niini—diha sulod sa panapton sa Paglalang. “Gipanalanginan ang ikapito ka adlaw ug gihimo kini nga balaan, tungod kay niini nipahulay Siya gikan sa tanang buhat sa paglalang”. Pinaagi sa pagpahulay gikan sa tanang buhat nga Iyang gihimo, gihatagan kita sa Dios ug modelo, ug ehimplo. Sa Napulo ka Sugo, giklaro kaayo ni Niya ug dili na mausab: “Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios.” Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumoloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan,” Timan-i nga bisan asa aning tekstuha wala mag-ingon nga, “Pagbuhat sa unom ka adlaw gikan sa pito, ug  mopahulay sa usa.” Apan, tino gayud nga ang adlaw nga ikapito mao ang Sabado. Adlaw nga ikapito, dili ang ikapito nga adlaw. Ug kana mao ang adlaw nga Sabado.

Sabado? Tingali gitudloan mo nga ang Sabado gihatag didto sa Senai alang lang sa mga Hudeo. Kon tinuod man gani ni, ang ‘dili magpatay’ ug ‘dili mangawat’ alang ra pod sa mga Hudeo. O tingali nakadungog  mo nga sa krus natapos ang mga pangangkon sa Sabado. Sublion ko sa makausa pa, nagkahulogan kana nga may kagawasan kita nga mobuno ug mangawat—apan walay motoo ana. Tingali gitudloan mo nga mosimba kita  sa Domingo isip  pasidungog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Tinuod importanteng/importante nga butang nga hinumduman kana. Apan ang Biblia wala gayud magsulti nga hinumduman nato ang pagkabanhaw, apan gisultihan kita nga hinumduman Iyang kamatayon (1 Corinto 11:26).

Gisultihan kita nga ‘hinumduman’ Iyang kamatayon, usa ka makapamatikud nga  tumbas sa paagi sa gisulti sa Napulo ka Sugo nga nagsulti usab nga hinumduman ang Sabado. Ug atong nadiskubrihan nga ang mao lang nga entirong adlaw nga nagpahulay si Jesus sa lubnganan mao ang –adlaw nga Sabado. Imbis nga tangtangon ang Sabado, gidugangan ni Jesus ang kalig-onan niini pinaagi sa Iyang kamatayon. Sama sa nipahulay Siya gikan sa buhat sa paglalang diha sa adlaw nga ikapito sa semana sa Paglalang, nipahulay si Jesus gikan sa buhat sa pagtubos (gihinganla’g semana sa pasyon).

Bitaw, kadaghanan kanato dili gusto sa ideya sa “mga sugo” o “pagtuman”. Apan labi na niining kasoha, binuang kini. Hunahanaa lang kon ang usa ka mananambal moingon nimo nga mobakasyon ka, ug unya mopadayag nga duna siya’y gitagana nga bakasyon alang kanimo nga makahatag sa kinalawoman nimong panginahanglan. Mao na ang adlawng Igpapahulay. Si Jesus mismo niingon, “Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay” (Marcos 2:27). Nagpasabut nga ang adlaw nga igpapahulay dili usa ka dili katarunganong bugkos nga atong luksohon—daghan ta ana gikan sa laing unom  ka adlaw—apan kini usa ka pahulay nga gisigo nga motagbo sa atong panginahanglan.

Apan nganong dili man sa adlaw nga Domingo, o Martes? Nganong Sabado man? Nakahinumdum ka nga ang istorya sa paglalang sa Genesis nag-ingon: “Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini?”

Unsay kahulugan sa “ug magbalaan sa usa ka butang?” Dinhang si Moises nagbarug atubangan sa nagkalayo nga tanum, nagbarug siya sa balaang yuta. Unsay nakapahimo niini nga balaan? Ang presensya sa Dios. Gihimo sa Dios nga balaan ang Adlaw nga Igpapahulay kay presente Siya sa pinasahe nga paagi.

“Hulat una,” makaingon ka, “Dili ba presente ang Dios matag adlaw?” Tinuod. Apan tinuod usab nga ang Dios presente sa tanang lugar—apan si Moises dili kinahanglan nga mohubo sa iyang sapatos bisan asa, didto lamang sa may nagkalayo nga tanum. Tungod kay, pareho sa Adlaw nga Igpapahulay, anaa ang presensya sa Dios didto sa nagkalayo nga tanum ug mao nga may kalainan kini sa anaa Siya bisag asa. Ug kadtong naglain sa Sabado, ang adlaw nga ikapito, nga mopahulay gikan sa adlaw-adlaw nga panginabuhi ug magtagbo uban sa pamilya ug sa ilang Dios nakatestigo nga tinuuray nga makasinati sa pinasahi anang adlawa.

Kon gusto nimo sutaon ang posibilidad sa Adlaw’ng igpapahulay, anaay nanagpuyo sa inyong duol ug malipayong makigbahin niini kaninyo. Imo sab kining makita ang mga magamit nga impormasyon sa internet sa www.glowonline.org.