Ang Pangakong Kapayapaan

Ang kapayapaan ang iyong kailangan — Kapatawaran ng langit, kapayapaan at pag-ibig sa loob ng kaluluwa. Hindi ito mabibili ng salapi, hindi makukuha ng karunungan, ni maabot ng ano mang katalinuhan; hindi ka rin makaaasa na makukuha mo ito sa iyong sariling pagpupursige. Subali’t ito ay ibinibigay sa iyo ng Dios bilang regalo, na “walang bayad at halaga” (Isaias 55:1). Ito ay sa iyo kung iaabot  mo lamang ang iyong kamay at dadakmain.  Ang sabi ng Panginoon “bagaman ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito’y magiging maputi na parang nyebe; bagaman ito’y mapulang mapula, ito’y magiging parang balahibo ng tupa” (Isaias 1:18). “Bibigyan Ko kayo ng bagong puso at lalagyan Ko kayo ng bagong espiritu sa loob n’yo” (Ezekiel 36:26).

Ipinahayag mo na ang iyong mga kasalanan, at sa iyong puso ay inalis mo na ang mga ito. Nangako ka, na ibibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Ngayon, ikaw ay lumapit sa Kanya, at hilingin mo na hugasan ka Niya sa iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong puso.  Pagkatapos, maniwala ka na ito’y Kanyang tinupad na, sapagka’t ito ang Kanyang ipinangako. Ito ang aral na itinuro ni Hesus noong Siya ay nandito pa sa lupa, na ang mga kaloob na ipinangangako ng Dios sa atin, kung ating papaniwalaan ay ating tatanggapin, at ito ay sa atin. Pinagaling ni Hesus ang mga tao sa kanilang mga karamdaman noong sila ay nanampalataya sa Kaniyang kapangyarihan; tinulungan Niya sila na sa mga bagay na  kanilang nakikita, at sa gayon ay binigyan sila ng inspirasyon at lakas ng loob, para sila’y lubusang magtiwala sa Kaniya sa mga bagay na hindi nila nakikita – inalalayan sila upang sila’y maniwala sa Kaniyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan.

Ito ay maliwanag na Kaniyang sinabi nang pagalingin niya ang taong may sakit na paralisado, “Ngunit upang maalaman ninyo na sa lupa ay may kapangyarihan ang Anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan – at Kanyang sinabi sa paralitiko, “Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo” (Mateo 9:6). Gayon din si Juan na ebanghelista ay nagsabi patungkol sa mga mirakulo ni Kristo, “Ngunit ang mga ito’y isinulat ng kayo‘y sumampalataya na si Jesus ang Kristo na anak ng Dios, at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan” (Juan 20:31). 

Paggawa Ayon sa Pangako

Mula sa simpleng patotoo sa Bibliya kung paano pinagaling ni Jesus ang may sakit, mayroon tayong matututunan kung paano tayo maniniwala  sa Kanyang pagpapatawad sa kasalanan. Tingnan natin ang kwento ng paralitiko sa Bethesda. Ang taong ito ay totoong pulubi,  hindi na makagagawa; hindi siya nakalakad ng tatlumpo’t walong taon.  Subalit inutusan siya ni Jesus, “Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka.” Maaari sanang sabihin ng taong ito na, “Panginoon,  kung ako’y iyong pagagalingin ay susundin ko ang Iyong mga salita,” Subali’t hindi, sapagka’t siya ay naniwala sa salita ni Kristo na siya’y pinagaling na nang lubusan, at kaagad siyang nagsumikap, sinubukan niyang lumakad at siya’y nakalakad. Siya ay kumilos ayon sa salita ni Kristo, at binigyan siya ng kapangyarihan ni Hesus. Siya ay gumaling ng lubusan.

Sa ganito ring paraan ikaw ay isang makasalanan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong puso at gawing banal ang iyong sarili. Subali’t ipinangangako ng Diyos na gagawin Niya ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo.

Paniwalaan mo ang pangako, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Loobin mo na paglingkuran Siya, at Kanyang tutuparin ang lahat ng ito sa iyo. Matapos mong gawin ito ng walang pagaalinlangan, ay lubusang patutunayan ng Diyos ang Kanyang  salita sa iyo. Kung iyong paniniwalaan ang Kanyang pangako, – na ikaw ay pinatawad at nilinis na, – Kanyang ipagkakaloob ang tunay; ikaw ay  magiging buo ng lubusan, katulad ng paralitiko na nakalakad, ng siya ay binigyan ni Kristo ng kapangyarihan upang lumakad matapos niyang paniwalaang pinagaling na siya. Ganito, kapagka ikaw ay naniwala.

Huwag mo nang hintayin na maramdaman mo muna na gumaling ka na nang lubusan; nguni’t sabihin mo na “Ako’y naniniwala, na ito ay ganito, hindi sa dahil nararamdaman ko, kundi dahil ito ay ipinangako ng Dios.” Sinabi ni Hesus, “Kaya nga sinasabi ko ito sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong hingin sa panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo ang mga ito, at ito ay inyong kakamtin” (Marcos 11:24).

May kundisyon sa pangakong ito — na tayo’y mananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa kalooban ng Panginoon na tayo’y patawarin sa ating mga kasalanan, na tayo’y maging anak Niya, at tayo’y mamuhay sa tulong Niya na may kabanalan. Kaya’t hingin natin ang mga pagpapalang ito, paniwalaan at pasalamatan ang Dios na ito’y ating tinaggap na. Ating karapatan na lumapit kay Hesus para malinisan, at tumayo sa harap ng kautusan na walang ikahihiya at pagaalinlangan. “Ngayon ay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Hesus, na lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu” (Mga Taga Roma 8:1).

“Kaya’t kayo’y hindi sa inyong sarili, kayo’y binili sa halaga, kayo’y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng Korderong walang kapintasan at walang dungis” (1 Pedro 1:18, 19).  Sa pamamagitan ng simpleng kilos ng paniniwala sa Dios, ang banal na Espiritu ay magbubunga ng bagong buhay sa iyong puso. Magiging kagaya ka ng isang sanggol na ipinanganak sa pamilya ng Dios, at mahal ka Niya tulad ng pagmamahal Niya sa Kanyang Anak.

Ikaw Ay Lumapit Kahit Na Ano Pa

Ngayon na ibinigay mo na ang iyong sarili kay Kristo, huwag ka nang umurong pa, huwag mong ihiwalay ang iyong sarili sa Kanya, kundi sa araw-araw sabihin mo na, “Ako ay kay Kristo, ibinigay ko na ang sarili ko sa Kanya,” at hingin mo na ibigay sa iyo ang kanyang Espiritu, at ingatan ka ng Kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng  pagbibigay mo ng iyong sarili at pagtitiwala sa Kanya, ikaw ay magiging anak Niya, kaya nararapat na mamuhay ka sa Kanya. Ang sabi ng apostol, “Kayat kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Hesus na Panginoon, ay lumakad kayong ayon sa Kanya” (Mga Taga Colosas 2:6).

Ang iba ay nakakaramdam na kailangan muna nilang lumagay sa pagsubok ng awa, at kailangang patunayan nila sa Dios na sila’y nabago na, bago nila tanggapin ang Kanyang biyaya. Subali’t ang pagpapala ng Dios ay maaaring tanggapin kahit ngayon na.  Kailangan nila ang Kanyang biyaya at ang Espiritu ni Kristo, para tulungan sila sa kanilang mga kakulangan. Kung hindi, ay hindi rin nila mapapanagumpayan ang kasamaan. Ibig ni Kristo na tayo ay lumapit sa Kanya kahit na ano pa, makasalanan, walang magagawa, at laging umaasa. Maaari tayong lumapit sa Kanya dala ang ating mga kahinaan, kahangalan, kasalanan, at tayo ay magpatirapa sa kanyang paanan na may pagsisisi. Ang Kanyang kaluwalhatian ang yayakap sa atin sa bisig ng Kanyang pag-ibig, upang pagalingin ang ating mga sugat, at linisin tayo sa ating mga karumihan.

Dito nabibigo ang libo-libo; hindi nila pinaniniwalaang pinatatawad na sila ng Dios ng isa-isa at personal. Hindi nila pinanghahawakan ang salita ng Dios. Isang karapatan ng bawat sumusunod sa mga kundisyon, na malaman, na ang pagpapatawad ay malayang ipinaaabot sa bawat makasalanan. Alisin ang pagaalinlangan na ang pangako ng Dios ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa bawat makasalanang nagsisisi. Ang lakas at biyaya ay inilaan sa pamamagitan ni Kristo, upang dalhin ng mga ministrong anghel sa bawat naniniwalang kaluluwa. Walang higit na makasalanan na hindi makakasumpong ng kalakasan, kalinisan, at katuwiran kay Hesus, na namatay para sa kanila. Siya ay naghihintay na alisin sa kanila ang kanilang mga damit na nadumihan ng kasalanan, upang ilagay sa kanila ang damit ng kabanalan;  Inaanyayahan Niya silang mabuhay at hindi mamatay.

Tumingala ka, ikaw na nag-aalinlangan at nagdadalawang isip, sapagkat si Hesus ay namamagitan para sa atin. Pasalamatan mo ang Dios sa Kanyang regalong mahal na Anak, at manalangin ka na ang Kanyang kamatayan ay hindi mawalan ng kabuluhan sa iyo. Ang Espiritu ay nagaanyaya sa iyo ngayon. Lumapit ka ng buong puso kay Hesus at tanggapin mo ang Kanyang biyaya.

Sa pagbasa mo ng mga pangako, alalahanin mo na ito’y pagpapahayag ng  hindi mabibigkas na pag-ibig at awa. Ang dakilang puso na may Walang Katapusang Pag-ibig ay lumalapit sa makasalanan na may walang hanggang kaawaan. “Tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan” (Mga Taga Efeso 1:7).  Oo, maniwala ka lamang na ang Dios ang iyong tagapaglingkod. Nais Niyang ibalik sa tao ang Kanyang wangis. Kapag lumapit ka sa Kanya na may pagpapahayag at pagsisisi, Siya ay lalapit sa iyo na may awa at kapatawaran.

HopeTV Philippines  Tagalog Bible Study