facebook script

ALS VRIJHEID STERFT

ALS VRIJHEID STERFT

“Met vrijheid en gerechtigheid voor allen…” uit de Amerikaanse eed van trouw.

Op de haven van Liberty Island New York staat het meest grootse monument van Amerika – het Vrijheidsbeeld. Haar boodschap vindt weerklank in mensenharten wereldwijd. Vrijheid. Hoe dierbaar! Toch zal jammer genoeg op een dag, die zelfde vrijheid ontnomen worden door mannen, overheden en naties. En dit is hoe het zal gebeuren.

Tenzij u zoals de spreekwoordelijke struisvogel uw kop in het zand steekt, zult u wel degelijk beseffen dat onze planeet aarde vandaag de dag in moeilijkheden verkeert – grote moeilijkheden. Dodelijke natuurrampen, bizarre weersveranderingen, terroristische gruweldaden, economische malaise, vervagende moraal, politieke corruptie, stijgende voedselprijzen, slinkende watervoorraden, en globale toxiciteit, tonen allen dat wij ons op de rand van een ontzagwekkende crisis bevinden.

De Bijbel voorspelt: “Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is …” (Daniël 12:1). Wanneer de finale crisis toeslaat, zal uiteindelijk een misleidende “oplossing” worden opgelegd door de overheden wereldwijd, tijdens een donkere periode van wanhoop. Oppervlakkig gezien zal deze oplossing verstandig lijken. Maar verstopt onder de aantrekkingskracht ervan zal een duivelse leugen op de loer liggen.

Gedurende die noodlottige tijd, zal de vrijheid verdwijnen –tenminste van de menselijke overheden. Het is schokkend, maar de Bijbel noemt dit wereldwijde opgelegde waanidee het merkteken van het beest. Gods Woord waarschuwt ons dat  “het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd…” (Openb.13:16). De gevolgen van het ontvangen van dit merkteken zullen desastreus zijn. Allen die dit bewust aannemen – na eerst dringend te zijn voorgelicht door een liefhebbende God om dit merkteken te weerstaan – zullen voor eeuwig verdoemd zijn. (Openb.14:9-11). De waarschuwing in de Bijbel is duidelijk. Wij moeten deze serieus nemen.

Als u op Google zoekt naar “merkteken van het beest” zult u op talloze meningen stuiten. Speculatie in overvloed. De meesten interpreteren het als een technologisch merkteken, maar dat is enkel giswerk. De Bijbel verklaart verder dat “waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden…” (Openb.19:20 Nadruk toegevoegd). Dus zijn degenen die het merkteken ontvangen “misleid”, erin geluisd, en voor eeuwig verloren als gevolg. Denk hier eens over na. Als dit dodelijke “merkteken “-wat het dan ook moge zijn- overduidelijk zou zijn, hoe kan dan de meerderheid van de wereldbewoners misleid zijn, zoals Openbaring duidelijk voorspeld?

In dit traktaat is nog niet alles gezegd. Dus zonder omhaal, het is tijd om het over het belangrijkste punt te hebben. Kijk aandachtig. In de context van het waarschuwen van de mensheid over het “beest” en zijn fatale “merkteken” (Openb.14:9-11), verklaart Gods Woord precies wie niet dat merkteken zullen ontvangen:

…aanbidt Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft…(Openb.14:7)

Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen (Openb.14:12).

Ziet u dat? Degenen die Satans dodelijke merkteken weigeren doen drie specifieke dingen:

1 Zij aanbidden de Schepper

2 Zij nemen de geboden van God in acht

3 Zij hebben het geloof van Jezus Christus

Als u de Bijbel aandachtig bestudeert, zult u ontdekken dat slecht één van de oorspronkelijke Tien geboden “beschreven met de vinger van God” (Exodus 31:18) specifiek verwijst naar “Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft”. Het is nummer vier dat zegt,

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God… Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Exodus 20:8-11.

De “zevende dag” van de week is zaterdag, niet zondag. Zoek het maar op in een encyclopedie.

Vraag het een Jood. Maar het volgende is pas schokkend. De Rooms katholieke kerk –een religieus systeem (niet de katholieken zelf) die de meeste protestantse kerken voordien identificeerden als “het beest” –beweert openlijk dat het de Bijbelse sabbat van zaterdag veranderd heeft naar de “zondag”-omdat die dag al van oudsher aan zonneaanbidding was gewijd. Lees het zelf:

“Natuurlijk beweert de katholieke kerk dat de verandering van [zaterdag naar zondag] haar daad was…en dat die daad een MERKTEKEN is van haar kerkelijke autoriteit in religieuze zaken”. C.F.Thomas, Kanselier van kardinaal Gibbons 11 november 1895.

Vraag het een priester. Lees de Rooms katholieke catechismus. “En die daad is een MERKTEKEN “ van haar zogenaamde autoriteit, beweert zij trots.

Bedenk dit: Toen de Twin Towers van New York in elkaar stortten op 11 september 2001, vond die vreselijke gebeurtenis plaats op een dinsdag. Vijf dagen later liepen de kerken op zondag vol, niet alleen in Amerika maar wereldwijd. Waarom? Het antwoord ligt voor de hand. Wanneer een ernstige crisis zich voor doet, gaan mensen bidden. Zij zoeken de kerk op.

Dus, één les die wij leren van 11 september 2001 is dat een ernstige crisissituatie leidt tot een opleving van zondagaanbidding. Als nu die situatie uit het verleden werkelijk wanhopig was gebleken, dan zou de stijgende aanwezigheid in zondagkerken uiteindelijk verschuiven tot het opleggen van zondagwetten door burgerlijke overheden wereldwijd.

“Onmogelijk”zullen sommigen zeggen. Nee hoor. Zondagwetten (ook wel “blauwe wetten” genoemd), zijn tot op zekere hoogte al opgelegd in Europa, Engeland en Amerika gedurende 1500 jaren. Bestudeer de geschiedenis. Vraag het de katholieke kerk.

Ja, zondagwetten zijn in het verleden opgelegd, en zij zullen weer toeslaan tijdens de wereldwijde, laatste crisis. Terwijl zij in Gods Naam zullen worden opgelegd, zullen dergelijke wetten feitelijk Zijn wet en Zijn karakter ontkennen -want God dwingt nooit iemand om Hem te gehoorzamen. Hij wenst enkel liefdevolle aanbidding, geen gedwongen gehoorzaamheid.

Het enige wat dergelijke zondagwetten nu nog weerhoudt is een zeer ernstige crisis. Welke onvoorziene gebeurtenissen zullen aanleiding zijn tot het uiteindelijk vervullen van Bijbelprofetie? Alleen God weet het. Het zou een serie natuurrampen kunnen zijn, nog een terroristische aanval, een economische crisis, of een combinatie van gebeurtenissen.

Als het zover is, zal net als vlak na 11 september 2001 het kerkbezoek op zondag stijgen, wat uiteindelijk gevolgd zal worden door het uitvaardigen van zondagwetten. Hoe vreemd dit ook mag klinken, een aandachtige en verlichte studie van Openbaring 13 en 14 voorspelt dit heel precies, dus dit zal zeker gebeuren.

Als het “merkteken” (zondagaanbidding) van het “beest” (de Roomse kerk) wettelijk wordt opgelegd (Openbaring 13:16) tijdens ‘s werelds laatste crisis, dan zal het laatste uur van beslissing zijn gekomen. Zij die geloven in deze vernuftige misleiding (in tegenstelling tot de Tien geboden) zullen door de zonde worden gemerkt “in hun voorhoofd” (hun gedachten), terwijl zij die dit niet geloven maar zich toch aan de zondagwet houden, “in hun hand” zullen worden gemerkt (hun daden). In tegenstelling tot huidige profetische speculaties, zal alleen God dit merkteken kunnen zien, mensen niet.

Toch voorspelt de profetie dat velen de verleider in vermomming zullen herkennen en dat merkteken zullen weigeren. In plaats daarvan aanbidden zij de Schepper, zij “die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen” (Openbaring 14:12), aanbidden onze liefdevolle Verlosser, die de dood stierf aan het wrede kruis voor onze zonden van het overtreden van Gods wet ( 1Joh.2:2, 3:4) en uit de dood verrees. Onze Verlosser smeekt ons “neem dan mijn geboden in acht” (Joh.14:15). Zij die dit doen –door Zijn genade en macht –zullen klaar zijn voor Zijn heerlijke wederkomst (Openbaring 14:14-16) aan de “voleinding van de wereld” (Math.28:20).

Geliefde vrienden, als ‘s werelds donkerste uur gekomen is, wat zult u dan doen? Zult u Jezus liefhebben, vertrouwen en volgen, of het beest gehoorzamen? Temidden van wereldwijde verwarring smeekt onze Schepper:”Kies Mij en Mijn dag”!

Bijbelcursus