facebook script

2012, Katapusan sa Kalibutan

Sa tuig 2012, ang temperatura sa kinataliwad-an sa Kalibutan, adunay hilabihang kainit gumikan sa dakung silaub gikan sa adlaw nga gibomba sa mga neutrino. Kini miresulta ug dagkung mga linog sa kalibutan, lakip na ang pagbuto sa dakung caldera didto sa Yellowstone, sa Wyoming. Tungod sa pagbuto niini makasugod sab kini sa mga dagkung balud sa linog nga mobungkag sa mga dagkung kayutaan sa kalibutan. Kining dakung kalumpagan sa kalibutan gisalida sa sine, nga nag-ulohan 2012, apan aduna ba kini kamatuoran? Mahitabo ba kini inigkahuman sa Long Count nga kalendaryo, sa petsa 21 sa Disyembre, 2012?

Ang tubag sa Biblia, Dili. Si Jesus walay kahadlok nga misulti sa mga nagapaminaw Kaniya mahitungod sa Iyang pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan, “Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayud, bisan pa ang mga manolunda sa langit, bisan pa ang Anak, gawas sa Amahan lamang” (Mateo 24:36).

Tin-aw kaayo. Matapos ang kalibutan ug mobalik Siya sa Iyang panahon_ug sa Iyang kaugalingong kalendaryo Siya lang mismo ang nasayud.

Pero wala man ta pasagdi nga magtagna-tagna lang mahitungod sa kaduol sa katapusan. Si Jesus niingon nga “makadungog kamog mga gubat ug mga dungogdungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalainlaing mga dapit. Kining tanan mao lamang ang sinugdanan sa mga kasakit.” Natural ug mga hinimo sa tawo nga katalagman modaghan samtang magkaduol ang pagbalik ni Cristo apan dili Siya mobalik hangtud “kining Maayong Balita mahitungod sa gingharian igawali sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabut na ang katapusan” (Mateo 24:14). Sama sa kusog kaayo nga serbato kon dunay sunog, mga ulohan nga balita nagpahinumdum kanato nga ang kalibutan inanay na nga nagun-ob. Dili diyutay ra nga katawhan ang naghisgut sa tataw nga kamatayon. Pero tungod sa dakung kalooy sa Dios naglangaylangay Siya kay dili Niya buot nga may mawala bisan usa sa Iyang mga anak. Bisan karong tungora, ang Maayong Balita sa kaluwasan kusog kaayo nga naglibut dinhi sa atong planeta, nag-andam sa katawhan alang sa Iyang pag-abut.

Apan ang pangutana nagpabilin. Kon wala kita masayud sa saktong panahon sa pagbalik ni Cristo unsa may kinahanglan natong masayran? Kining maong pangutana nga kritikal gihisgutan ni JesuCristo dul-an sa duha ka libo katuig ang milabay. Sa katapusan Niyang panamilit, kadtong bag-o pa Siyang nabanhaw, ang mga tinun-an nabalisa nga nagsud-ong samtang nag-angat Siya diha sa panganud nga inanay nga nawala sa panan-aw. Apan diha sa ilang duol adunay duha ka langitnong mensahero nga ni nipahibalo sa bililhong mga saad alang sa mga naguol nga mga disipulo ug miingon kanila, “mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit” (Buhat 1:11).

Bantayi nga kining mao nga saad pareho sa giingon ni Cristo mahitungod sa pagbalik Niya. Makusganong gitangtang Niya ang mga hunahuna nga sekreto. Mipasidaan Siya sa mga tinun-an nga dili motoo kon may moingon, “Tan-aw, ania ra ang Cristo!” o atua ra Siya!’ Kay dunay mini nga mga Cristo ug mini nga mga profeta nga magpakitag mga dagkung mga katingalahan aron mopasalaag kon mahimo bisan sa mga pinili…busa, kon sila magaingon kaninyo, ‘Tan-awa, atua Siya sa awa-aw, ayaw gayud kamo pag-adto didto; ug kon sila magaingon, ‘Tan-awa atua Siya sa sulod nga mga lawak; ayaw gayud kamo  pagtuo niini. Kay maingon sa kilat mokilab gikan sa sidlakan ug makita hangtud sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa Anak sa Tawo” (Mateo 24: 23-27).

Ang Ikaduhang Pag-anhi usa ka hitabo nga dili kalikayan.  Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, Ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon (Mateo 24:23).

“Tan-awa, umalabut Siya uban sa mga panganud, ug makita Siya sa tanang mata” (Pinadayag 1:7). Tanang mata mopunting ining mosaba nga kasangkoan walay kinahanglan nga mo Tweet o CNN nga dakung balita. Kining mga detalye sa pagbalik ni Cristo importante kaayo tungod kay sa 2 Tesalonica 2:9 nagtudlo nga si Satanas mismo, usa ka masulawon nga binuhat, mosulay sa paglimbong sa kalibutan pinaagi sa usa ka mini nga ikaduhang pag-anhi. Mahimong basahon ang dugang impormasyon mahitungod niini sa libro nga gitawag, Ang Dakung Away, sa www.glowonline.org.

Unsay gipasabut niini alang kanimo? Human sa tanan, unsay kapuslanan sa mga kamatuoran kon dili ka andam sa  maong okasyon? Aron masabtan ang gipasabut nga maandam kinahanglan makaamgo una ka nga ang Ikaduhang Pagbalik,  usa ka maayong balita! Dili kinahanglan nga mahadlok sa katapusan sa kalibutan kon anaa ka dapig kang Cristo. Ang Pinadayag 6:14-17 naghulagway nga kadaghanan sa katawhan modagan sa kahadlok inigbalik ni Cristo sa ikaduha nga panahon tungod kay sila mipili man sa pagsilag, gikan sa lig-on nga  kamatuoran mahitungod sa kahimtang sa mga makasasala ug nahigugma sa mga bakak nga wala mabase sa Biblia nga nagtug-an nga mangaluwas sila sulod sa ilang mga sala. Ang Dios mideklarar (Ezekiel 18:23, 32): “May kalipay ba ako sa kamatayon sa tawong dautan? Kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay, nagaingon ang Ginoong Jehova; busa bumalik kamo, ug mangabuhi!”

Inigkatapos sa kalibutan ug malaglag ang mga dautan, ang Ginoo magahatag lamang sa unsay ilang gusto. Proverbio 8:36 nag-ingon niini: “siya nga makasala batok kanako makasala sa iyang kaugalingong kalag; “Silang tanan nga managdumot kanako mahagugma sa kamatayon.”

Aron nga makaandam alang sa katapusan sa kalibutan ug sa pag-anhi ni Cristo una sa tanan kinahanglan una nga makasabot kita sa matuod natong kahimtang. Ang Biblia nagatudlo nga ang gamut sa tanang sala mao ang pagkadalu. Kadaghanan sa katawhan naghunahuna nga sila buotan, apan usa ka sincero nga pagsusi sa Pulong sa Dios nagpadayag nga sukwahi. Bisan sa atong mga buhat sa pagkalooy mahimong buhaton pinaagi sa dalu nga motibo. Ang gikinahanglan nato una: ang pasaylo gikan kang Cristo ug ikaduha: usa ka bag-o nga kasingkasing nga adunay dili dalu nga gugma. Kini nga pasaylo madawat lang gikan kang Jesus nga ihatag pinaagi lang sa pag-ampo (1 Pedro 1:23). Bag-ong kasingkasing ug Espiritu igahatag kanato pinaagi sa pagpangita sa Dios dinha sa Iyang pulong (1 Pedro 1:23).

Si Cristo naghandum nga Iyang ikauban ang tanan sa Iyang gingharian inigbalik Niya (2 Pedro 3:9). Sa tinuod ang Biblia nagtudlo nga inigbalik Niya ang atong mga kahigalaan ug mga hinigugma nga nangamatay diha kang Jesus sila pagabanhawon ngadto sa kinabuhing walay katapusan! Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan; ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa, panaglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulonga” (1 Tesalonica 4:16-18).

Ang Long Count nga kalendaryo sa Maya—uban sa tukma nga pagkalkulo sa posisyon sa mga bitoon ug planeta sulod sa kapin sa lima ka libo ka katuigan—maoy usa ka takos ilhon nga kalampusan. Apan ang Biblia nagaingon kanato nga ang Dios maoy nagpahamutang sa mga planeta ug mga bitoon sa ilang agianan, busa Siya’y nagbuot sa ilang mga lihok—dili nga kini maoy magbuot sa Iyaha. Kon luwas kita diha kang Jesus, dili angay nga ikabalaka kon unsay mahitabo nato sa ika-21 sa Disyembre 2012—ni bisan unsang adlawa.